świetlica szkolna

karta zgłoszenia 

KRYTERIA PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIEDRZWICY DUŻEJ

 1.        Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów (Karta zgłoszenia do świetlicy), składanego corocznie w świetlicy szkolnej lub w sekretariacie szkoły.
 2.        Czyste druki kart będą dostępne w sekretariacie szkoły lub świetlicy szkolnej, ewentualnie na stronie internetowej szkoły.
 3.        Zgłoszenia do świetlicy na kolejny rok szkolny dokonują rodzice/ prawni opiekunowie w terminie od 15 czerwca do 15 sierpnia każdego roku, oraz we wrześniu w miarę wolnych miejsc.
 4.        Rodzice /prawni opiekunowie mogą zgłosić dziecko do świetlicy w innych terminach w uzasadnionych przypadkach.
 5.        Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z klas I-III:

a)        dzieci obojga rodziców pracujących

b)       dzieci z rodzin niepełnych (rodzic pracuje)

c)        dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii oraz na lekcje wychowania do życia w rodzinie.

 

 6.        Potwierdzeniem dla kryterium dziecka, którego oboje rodzice pracują będą oświadczenia rodziców/opiekunów złożone na KARCIE ZGŁOSZENIA.

7.        Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedza rozpatrzenie wniosku (karty zgłoszenia do świetlicy) przez komisję kwalifikacyjną w składzie: dyrektor lub wicedyrektor szkoły, wychowawca świetlicy, pedagog.

8.        Komisja rozpatrzy złożone wnioski do dnia 31 sierpnia.

9.        Liczba przyjętych dzieci do świetlicy uzależniona jest od ilości godzin przyznanych przez organ prowadzący na zajęcia świetlicowe oraz od warunków lokalowych.

10.     W przypadku spełniania przez dzieci jednakowych kryteriów, decyduje data złożenia KARTY.

11.     Lista dzieci zakwalifikowanych, jest do wglądu w sekretariacie szkoły i u wychowawcy świetlicy.

12.     Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie do wychowawcy świetlicy szkolnej ( np. w przypadku utraty pracy przez jednego z rodziców).

 

 

 

 

 

Godziny pracy świetlicy szkolnej  w roku szkolnym 2018/2019

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

6.30-17.00

6.30-17.00

6.30-17.00

6.30-17.00

6.30-17.00

 

 

6.30-7.30 dyżur opiekuńczy    7.30-16.30 zajęcia świetlicowe      16.30-17.00 dyżur opiekuńczy

 

REGULAMIN ŚWIETLICY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W NIEDRZWICY DUŻEJ

 


1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godz. 6.30-17.00.

2. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.

4. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 • systematycznego udział w zajęciach
 • wykonywania poleceń nauczyciela
 • usprawiedliwienia swojej nieobecności
 • nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców)
 • dbania o porządek i wystrój świetlicy, poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy
 • kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych
 • przestrzegania regulaminu świetlicy.

5. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do niej, oczekujący na terenie szkoły na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne.

6. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela.

7. Nagrody i wyróżnienia: wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę, pochwała przekazana opiekunom,  drobny upominek, np.: plan lekcji, naklejka.

8. Kary: upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów. poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie), nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy, nagana udzielona przez Dyrektora szkoły, skreślenie z listy uczestników świetlicy.

9. Współpraca z rodzicami: bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu dzieci ze świetlicy), korespondencja z rodzicami, rozmowy telefoniczne.

10. Uczniów korzystających z komputerów obowiązuje dodatkowy regulamin.

 

 

           OPIEKA NA ŚWIETLICY – r. szk. 2017/2018

         

 Poniedziałek               6.30  - 12.00 Joanna Wapińska        11.00 – 12.00 Andrzej Gandecki

6.30 – 17.00                 12.00 – 13.30 Maria Nowacka         12.00 – 13.00  Anna Malarczyk

                                    13.30 – 17.00 Celina Małek              13.00 – 14.00 Beata Słotwińska

                                                                                                        

 Wtorek                        6.30 – 13.00 Joanna Wapińska             11.00 – 12.00 Jadwiga Kowalska

6.30 – 17.00               13.00 – 17.00 Barbara Pałka                12.00 – 13.00 Małgorzata Paluch  

                                                                                           13.00- 14.00 ks.Jakub Albiniak

 

Środa                            6.30 – 8.00 Anna Paluch                   11.00- 12.00 Grażyna Antoń

6.30 – 17.00                 8.00 -11.30 Barbara Pałka                  12.00 -13.00 Magdalena Konopczyńska

                                      11.30- 17.00 Joanna Wapińska        13.00- 14.00 Barbara Pałka

                             

 Czwartek                     6.30 – 13.Andrzej Gandecki            11.00 – 12.00 Magdalena Konopczyńska

6.30 – 17.00               13.30 – 17.00 Joanna Wapińska       12.00 – 13.00 Anna Paluch

                                                                                       13.00- 14.00 Beata Słotwińska

 

 Piątek                           6.30 – 10.30 Celina Małek                  11.00 – 12.00 A. Malarczyk

6.30 – 17.00               10.30 – 12.00 Małgorzata Paluch              12.00 – 13.00 Andrzej Gandecki

                                                  12.00 -  17.00 Joanna Wapińska         13.00 – 14.00 Maria Nowacka