Pogoda

Pedagog

 
 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

 2016/2017

 

mgr Beata Słotwińska

 

Poniedziałek

8.00 – 9.10

11.00 - 13.00

9.10-11.00 świetlica 

Wtorek

10.00 – 14.00

 

Środa

10.30 – 13.15

 

Czwartek

8.15  – 12.30

 

Piątek

10.00 – 16.00

  

Plan pracy pedagoga szkolnego na rok szkolny 2016/2017

I.                 Opieka psychologiczno-pedagogiczna

                          1.   Udzielanie porad i pomocy uczniom przejawiającym trudności w nauce.

2.                 Pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów z rówieśnikami.

3.                 Pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów osobistych.

4.                 Prowadzenie rozmów z uczniami klas wymagających bieżącej interwencji.

5.                 Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze.

6.                 Udzielanie porad nauczycielom w pracy z dziećmi posiadającymi deficyty rozwojowe.

7.                 Zorganizowanie spotkania z psychologiem z P.P.P dla rodziców uczniów klas I na temat „Jak ułatwić dziecku start szkolny”

8.                 Prowadzenie w klasach zajęć zgodnych ze Szkolnym Programem Profilaktycznym i Wychowawczym.

9.                 Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów na temat agresji i sytuacji stresujących w celu rozpoznania problemów.

10.              Konsultacje dla rodziców.

11.              Współpraca z pedagogiem oraz nauczycielami Gimnazjum w celu eliminowania zachowań przemocowych między uczniami.

II.                Organizowanie pomocy dla uczniów z deficytami rozwojowymi.

1.     Współpraca z nauczycielami w zakresie określania trudności wynikających z

deficytów rozwojowych dziecka.

2.                 Współpraca z rodzicami, wychowawcami i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bełżycach -sugerowanie rodzicom potrzeby przebadania dziecka przez pracowników poradni.

3.                 Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w celu usprawniania zaburzonych funkcji intelektualnych.

4.                 Oddziaływanie psychoterapeutyczne  zmierzające do likwidacji reakcji nerwicowych oraz negatywnych postaw wobec nauki powstałych na tle niepowodzeń szkolnych.

5.                 Indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci posiadających deficyty rozwojowe mające na celu ukierunkowanie pracy terapeutycznej w domu.

III.              Profilaktyka niedostosowania społecznego.

1.                 Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów- współpraca z wychowawcami, rodzicami, Gimnazjum, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Sądem Rodzinnym.

2.                 Systematyczna analiza frekwencji uczniów klas I-VI

3.                 Otoczenie opieką uczniów z rodzin dysfunkcyjnych.

4.                 Indywidualne rozmowy z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze.

5.                 Analiza postępów z nauce uczniów pozostających pod opieką pedagoga.

IV.              Opieka materialna.

1.                 Rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie pomocy materialnej – współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

2.                 Czuwanie nad korzystaniem uczniów z bezpłatnych obiadów, podręczników, wyprawek szkolnych.

3.                 Organizowanie pomocy rzeczowej dla rodzin w trudnych losowych sytuacjach.

Beata Słotwińska – pedagog szkolny

                                      

                                       

 

 
e-Dziennik
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości