Orlik regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU  BOISK SPORTOWYCH

„MOJE BOISKO – ORLIK 2012” PRZY  SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIEDRZWICY DUŻEJ

 1. Kompleks boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” jest własnością  Gminy Niedrzwica Duża.

2. Administratorem obiektu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej.

3. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu.

4. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

5. Od marca do końca listopada kompleks czynny jest w następujących terminach:
    -planowane zajęcia szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Niedrzwicy Dużej w    okresie roku szkolnego: od poniedziałku do piątku w godzinach  7.30 – 17.30
    -poza tym boiska dostępne są dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży  i dorosłych przez cały tydzień  łącznie z sobotą i niedzielą – z zastrzeżeniem pierwszeństwa dla grup zorganizowanych- według ustalonego harmonogramu.

    –w okresie wakacji obowiązuje odrębny grafik korzystania z obiektu

6. Nad prawidłowym korzystaniem z kompleksu boisk czuwa trener środowiskowy – koordynator zajęć, prowadzący rejestr użytkowników oraz koordynujący zajęcia sportowe na obiekcie.

7. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych o możliwości korzystania z obiektu decyduje trener środowiskowy.

8. Każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wpis do rejestru wraz z okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

9. Osoby korzystające z kompleksu za wyrządzone szkody odpowiadają materialnie w 100% wartości zniszczeń.

10. Osoba odpowiedzialna zobowiązana jest niezwłocznie zgłosić trenerowi środowiskowemu uszkodzeń ujawnionych po poprzednich użytkownikach.

11. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u trenera środowiskowego.

12. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie obuwia sportowego z płaską podeszwą lub tzw. „krótkie lanki”

13. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń sanitarnych.

14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem bezwzględnie zabrania się:

       - przebywania na terenie obiektu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,

       - wnoszenia przedmiotów pirotechnicznych, broni, kijów, pałek, kamieni, substancji żrących, farb, pojemników pod ciśnieniem, opakowań szklanych,

       - wprowadzania i wnoszenia zwierząt,

       - wnoszenia i używania na płytach boisk sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem – rowerów, rolek, deskorolek, wózków dziecięcych itp.,

       - zaśmiecania, palenia tytoniu, picia alkoholu, używania środków odurzających, żucia gumy,

       - zakłócania porządku, używania wulgarnych słów i zwrotów,

       - przeszkadzania grupom zorganizowanym w zajęciach,

       - przebywania na terenie obiektu poza godzinami jego otwarcia,

       - niszczenia sprzętów i płyt boisk,

       - wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

       - przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 15 roku życia po zmroku bez opiekuna.

15. Osoby przebywające na terenie kompleksu i korzystające z boisk w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, na żądanie trenera środowiskowego zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych  z regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia terenu obiektu.

16. Trener środowiskowy, w zależności od sytuacji może również:

       - nakazać zmianę obuwia sportowego,
       - zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowanie,
       - wezwać Policję.

17. Teren boisk objęty jest ciągłym monitoringiem wizyjnym.

18. Dyrekcja szkoły oraz opiekun obiektu nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za mienie pozostawione na terenie obiektu.

19. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

REGULAMIN  KORZYSTANIA Z BOISK DO PIŁKI PLAŻOWEJ
W NIEDRZWICY DUŻEJ


§1
Postanowienia ogólne

Boiska do piłki plażowej są administrowane przez Szkołę Podstawową im. Bohaterów 7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Niedrzwicy Dużej, ul. Lubelska 21a, 24-220 Niedrzwica Duża, woj. lubelskie, Tel/ Fax.: (0-81) 517-50-24, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - zwanej dalej Administratorem.
Regulamin określa zasady korzystania z Boisk do piłki plażowej o nawierzchni z piasku naturalnego – zwanych dalej Boiskami.
Boiska do piłki plażowej są czynne w okresie od 1 maja do 30 września w godzinach 7.00-20.00. Czas otwarcia boiska może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz.
Boiska do służą do gry w siatkówkę plażową oraz piłkę nożną plażową.
Obiekt Boisk objęty jest całodobowym monitoringiem kamer.

§2
Wypożyczanie sprzętu

Wypożyczanie sprzętu niezbędnego do gry w piłkę plażową u opiekuna Orlika lub pod numerem telefonu 603 777 441.
Za wypożyczenie sprzętu nie są pobierane opłaty. Można natomiast wnieść dobrowolną opłatę wypożyczając sprzęt na rzecz dalszego utrzymania boisk.


§ 3
Zasady korzystania

Pierwszeństwo korzystania z boiska mają mieszkańcy gminy Niedrzwica Duża.
Użytkownicy Boisk zobowiązani są do gry bez obuwia i w stroju sportowym.
Wszyscy użytkownicy Boisk zobowiązani są do zachowania czystości i porządku oraz dbania o znajdujące się na nim urządzenia.
Dzieci do lat 13 powinny przebywać na terenie Boisk pod opieką osób dorosłych.
Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zorganizowanych zajęciach odpowiada prowadzący zajęcia. Osoba odpowiedzialna za grupę jest zobowiązana każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć do sprawdzenia stanu technicznego Boisk. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić o zaistniałym fakcie Administratora.
Opiekun grupy jest zobowiązany do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z boiska.
Za bezpieczeństwo korzystających z boiska podczas zawodów sportowych i turniejów odpowiada organizator imprezy.
Administrator Boisk nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z Boisk oraz rzeczy pozostawione na Boiskach.


§ 4
Zakazy

Zabrania się korzystania z Boisk po zmroku i w warunkach ograniczonej widoczności.
Zabrania się niszczenia urządzeń i wyposażenia na terenie Boisk.
Zabrania się wnoszenia i spożywania na terenie Boisk alkoholu oraz wnoszenia opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.
Zabrania się palenia tytoniu oraz zażywania środków odurzających.
Zabrania się pozostawiania śmieci oraz odpadów, w tym gum do żucia w piasku na całym obszarze Boisk.
Zabrania się wprowadzania zwierząt.
Zabrania się wjeżdżania pojazdami dwu i jednośladowymi oraz wprowadzania innego sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem boiska do piłki plażowej.
Zabrania się zakłócania porządku publicznego, nieobyczajnego zachowania oraz używania wulgarnego słownictwa, przeszkadzania w zajęciach lub grze.
Zabrania się korzystania z boiska i wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub w stanie po spożyciu alkoholu albo w stanie odurzenia wywołanego innymi środkami.


§ 5
Zasady odpowiedzialności za szkody

Osoby, które zniszczą lub uszkodzą sprzęt i urządzenia Boisk, bądź ich opiekunowie prawni, ponoszą odpowiedzialność materialną za dokonane zniszczenia, przy czym będzie ona proporcjonalna do wielkości zniszczeń i wartości zniszczonego lub uszkodzonego mienia.
Administrator zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na terenie Boisk szkody, w tym także za naruszenie dobrego wizerunku.
Ewentualne szkody, osoby korzystające z Boisk, zobowiązane są zgłosić Administratorowi niezwłocznie po ich zaistnieniu lub stwierdzeniu.


§ 6
Postanowienia końcowe

Tekst niniejszego regulaminu zamieszczono na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej: www.spniedrzwicaduza.pl
Wejście na teren i korzystanie z Boisk jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego.

                                                     

DYREKTOR SZKOŁY

Andrzej Pastuszak