Rozporz. MENiS w sprawie krajoznawstwa i turystyki

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

 

z dnia 8 listopada 2001 r.

 

w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

 

(Dz. U. z dnia 26 listopada 2001 r.)

 

Na postawie art. 22 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. 1. Przedszkola, szkoły i placówki, zwane dalej "szkołami", mogą organizować dla wychowanków i uczniów, zwanych dalej "uczniami", różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.

2. W organizowaniu form działalności, o której mowa w ust. 1, szkoły mogą współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.

 

§ 2. Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności:

1)   poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,

2)   poznawanie kultury i języka innych państw,

3)   poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,

4)   wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,

5)   upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

6)   podnoszenie sprawności fizycznej,

7)   poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie,

8)   upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,

9)   przeciwdziałanie patologii społecznej,

10)  poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

 

§ 3. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

 

§ 4. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:

1)   wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,

2)   wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych

- zwane dalej "wycieczkami",

3)   imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,

4)   imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem,

5)   imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne

- zwane dalej "imprezami".

 

§ 5. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

 

§ 6. 1. Obozy wędrowne, o których mowa w § 4 pkt 4, organizuje się po trasach przygotowanych przez podmioty działające w zakresie turystyki kwalifikowanej.

2. Przy ustalaniu bazy noclegowej dla uczestników wycieczek i imprez uwzględnia się istniejącą bazę szkolnych schronisk młodzieżowych.

 

§ 7. 1. Szkoły mogą organizować wycieczki i imprezy zagraniczne w formach, o których mowa w § 4 pkt 1-4.

2. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez, o których mowa w ust. 1, wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności:

1)   nazwę kraju,

2)   czas pobytu,

3)   program pobytu,

4)   imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów,

5)   listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.

 

§ 8. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych.

 

§ 9. 1. Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie informuje się uczestników o podjętych ustaleniach, a w szczególności o: celu, trasie, harmonogramie i regulaminie.

2. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa przez szkołę uczniom podczas wycieczek i imprez odbywa się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115) i ustawy o systemie oświaty.

 

§ 10. 1. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły.

2. Wzór karty wycieczki lub imprezy stanowi załącznik do rozporządzenia.

 

§ 11. 1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

2. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:

1)   ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,

2)   jest instruktorem harcerskim,

3)   posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

3. Kierownikiem obozu wędrownego, o którym mowa w § 4 pkt 4, może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych lub posiadająca uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt 3.

4. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej, o której mowa w § 4 pkt 4, może być osoba posiadająca uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt 3 bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.

 

§ 12. Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:

1)   opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,

2)   opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,

3)   zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,

4)   zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,

5)   określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,

6)   nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,

7)   organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,

8)   dokonuje podziału zadań wśród uczestników,

9)   dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,

10)  dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.

 

§ 13. 1. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.

2. Opiekun w szczególności:

1)   sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,

2)   współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,

3)   sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

4)   nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,

5)   wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

 

§ 14. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.

 

§ 15. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej - ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

 

§ 16. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez, może być finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:

1)   z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie,

2)   ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,

3)   ze środków wypracowanych przez uczniów,

4)   ze środków przekazanych przez radę rodziców lub radę szkoły, a także osoby fizyczne i prawne.

 

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK

KARTA WYCIECZKI (IMPREZY)

Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Trasa wycieczki (imprezy)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Termin .........................................................................

ilość dni .........................

klasa/grupa ........................

Liczba uczestników...................................................................................................................................

Kierownik (imię i nazwisko) ................................................................................................................................

Liczba opiekunów .............................................................................................................................................

Środek lokomocji ..............................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla

dzieci i młodzieży.

Opiekunowie wycieczki (imprezy)

(imiona i nazwiska oraz podpisy)

Kierownik wycieczki (imprezy)

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

(podpis)

.....................................................................

 

HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY)

 

 

Data i godz. wyjazdu

Ilość km

Miejscowość

Program

Adres punktu

noclegowego i

żywieniowego

 

 

 

 

 

Adnotacje organu prowadzącego

lub sprawującego nadzór pedagogiczny

Zatwierdzam

 

.....................................................................

 

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

               

 

 
e-Dziennik
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości