Program profilaktyczny

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej

im. Bohaterów 7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty

w Niedrzwicy Dużej

„Jeżeli nie zrobiła tego rodzina...

To szkoła musi

Wyposażyć dziecko w korzenie...

Aby mogło stanąć mocno i rosnąć...

Wyposażyć dziecko w skrzydła...

Aby mogło się wznieść w powietrze.

Połamane korzenie i okaleczone skrzydła

niweczą nadzieję.

A tylko nadzieja pozwala ujrzeć to co niewidzialne,

dotknąć tego co nieuchwytne,

dokonać tego co niemożliwe.”

J. J. Mc Whirter

 Opracowały: mgr Beata Słotwińska, mgr Dorota Rusek

Aktualizowały: mgr Teresa Pyc , mgr Beata Słotwińska

Spis treści

1.       Koncepcja programu

2.       Niewłaściwe postawy i zachowania uczniów

3.       Cele ogólne i szczegółowe programu

4.       Zadania wynikające z programu w ujęciu tabelarycznym

5.       Formy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym

        Szkolny Program Profilaktyki ma na celu ukształtowanie umiejętności zdrowego  i bezpiecznego stylu życia.

                    Profilaktykę rozumie się jako proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom.

                    Jeżeli celem profilaktyki jest ochrona przed zagrożeniami, to punktem wyjścia do działań profilaktycznych jest zastanowienie się, co do tych zagrożeń prowadzi, a co stanowi zabezpieczenie przed nimi.

                    Dlatego profilaktyka będzie realizowana poprzez eliminowanie lub osłabianie czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących.

Czynniki ryzyka:

-         brak więzi emocjonalnej z rodzicami,

-         niewłaściwe normy i wartości panujące w domu, destrukcyjnie wpływające na dziecko,

-         niskie wyniki osiągane w szkole, małe zainteresowanie nauką szkolną,

        zagrożenia związane z korzystaniem z komputera

 

-         wpływ mediów – nasycenie nadawanych programów przemocą, wczesną inicjacją seksualną, zażywaniem substancji psychoaktywnych,

-         łatwy dostęp do substancji psychoaktywnych i środków odurzających,

-         wczesna inicjacja w zachowaniach ryzykownych (palenie papierosów, picie alkoholu, agresje, kradzieże)

Czynniki chroniące:

-         więź emocjonalna z rodzicami,

-         poczucie własnej wartości,

-         poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów,

-         zainteresowanie nauką szkolną,

-         regularne praktyki religijne,

-         dobre relacje z dorosłymi i rówieśnikami,

-         umiejętność rozwiązywania problemów,

-         wrażliwość społeczna (empatia),

                    W oparciu o szczegółową analizę dokumentacji pedagogicznej, zapisów w dziennikach, zeszytach uwag, notatkach nauczycieli, rozmów z rodzicami, informacji od pielęgniarki szkolnej  i wychowawców świetlicy można wywnioskować, że w szkole wzrasta ilość niewłaściwych zachowań.

u uczniów:

-         agresja słowna i fizyczna,

-         zwiększająca się liczba uczniów przejawiających trudności w nauce oraz problemy w rozwoju emocjonalnym,

-         zmniejszenie się zainteresowania uczniów nauką szkolną,

-         używanie wulgaryzmów w rozmowach,

-         palenie papierosów,

-         niszczenie mienia szkolnego,

-         problemy w komunikacji interpersonalnej,

-         brak podstawowych zasad kultury zachowania w relacjach uczeń - uczeń, uczeń - osoba dorosła,

-         kradzieże w szkole,

-         zaburzenie hierarchii wartości i wzorców zachowań pod wpływem mediów,

-         zaniedbania higieniczne

Na takie, a nie inne zachowania uczniów ma wpływ sytuacja rodzinna, a w szczególności:

u rodziców:

-         brak czasu dla dzieci,

-         trudności w zdobyciu pracy,

-          podejmowanie zatrudnienia poza granicami kraju,

-         patologia wynikająca z nałogów, niezaradności życiowej i ubóstwa,

-         niewłaściwe postawy rodzicielskie,

-         brak hierarchii wartości;

Cel ogólny programu:

                    Celem programu jest taki wpływ na dziecko, aby radziło sobie lepiej, bez nadmiernego napięcia z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza mu życie, aby rozumiało siebie, umiało współżyć z innymi i potrafiło również w samym sobie znajdować oparcie w trudnych sytuacjach.

Założenia programu są zgodne z:

-         Programem Wychowawczym Szkoły,

-         Statutem Szkoły,

-         Szkolnym zestawem programów nauczania,

-         Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 26.02.2002 r.

-         Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art.35 ust.2 pkt 1) o podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013 / 2014

Cele szczegółowe:

dotyczące uczniów:

 -  wspieranie rozwoju dziecka młodszego, tj. rozpoczynającego edukację  w wieku 6 lat

 -  wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole

 -  kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych

 -    ukazywanie destrukcyjnego wpływu środków uzależniających na zdrowie człowieka

-    uświadamianie zagrożeń związanych z Internetem

 -   wdrażanie do przestrzegania zasad higieny

 -    kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych

-         ukazywanie roli ruchu i czynnego wypoczynku w zachowaniu zdrowia

-         kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych

-         rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem

-         kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów

-         ukazywanie sposobów wyrażania swoich emocji

-         kształcenie umiejętności rozróżniania dobra od zła

-         pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu siebie

-         kształtowanie postawy asertywnej

-         uczenie odpowiedzialności za własne zachowanie

-         ukierunkowanie ucznia w budowaniu właściwej hierarchii wartości - model wartości zgodny z przyjętym w programie wychowawczym,

-         uczenie umiejętnego realizowania własnych potrzeb z poszanowaniem drugiego człowieka,

-         zapobieganie trudnościom i niepowodzeniom szkolnym,

-         kształtowanie umiejętności wyboru wartościowych treści z przekazów medialnych,

-         kształtowanie uczciwości w realizowaniu własnych dążeń i celów życiowych,

 dotyczące rodziców:

-         poprawa komunikacji w relacjach uczeń - rodzic, rodzic – szkoła,

-         uświadomienie  potrzeby poświęcania dzieciom większej ilości czasu w ich wychowaniu,

-         dostarczanie informacji na temat substancji uzależniających i zagrożeń wynikających             z ich używania,

-         kształtowanie właściwych postaw wychowawczych,

-         wyrabianie poczucia odpowiedzialności za wychowanie swoich dzieci.

                                                                                                                                                                            

 Przewidywane osiągnięcia uczniów:

                    Zakładamy, że dzięki realizacji  Programu Profilaktyki w szkole wychowanek będzie myślącym człowiekiem, który potrafi:

·        realizować swoje potrzeby nie krzywdząc innych, 

·        szanować godność własną i drugiego człowieka,

·        wybierać zachowania właściwe dla dobra własnego i innych ludzi.

Zadania wynikające z programu profilaktycznego w ujęciu tabelarycznym

Blok tema-tyczny

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Zapobiegamy trudnościom i niepowodzeniom szkolnym

1.        Diagnozowanie przyczyn trudności w nauce

obserwacja, wywiad,    przesiewowe badanie logopedyczne

wychowawcy nauczyciele pedagog szkolny

logopeda

2.        Pomoc uczniom przejawiającym trudności      w nauce

-         badanie uczniów z trudnościami w nauce w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

-         zajęcia wyrównawcze

-         zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

-         zajęcia logopedyczne

-         zespoły samopomocowe

-         zajęcia świetlicowe

Nauczyciele

pedagog

nauczyciele

pedagog

logopeda

wychowawcy

opiekun świetlicy

3.        Dbałość o systematyczne uczęszczane na zajęcia szkolne

-         analiza frekwencji

-         indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami

pedagog

wychowawcy

pedagog wychowawcy

4.        Dążenie do promowania wszystkich uczniów do następnej klasy (eliminowanie drugoroczności)

-         organizowanie pomocy w nauce uczniom z trudnościami szkolnymi

dyrektor

wychowawcy

pedagog

5.        Ukierunkowanie pracy ucznia w szkole i w domu

6.Ukazywanie uczniom nauki     jako wartości na każdym etapie edukacji

-         zajęcia w klasach IV  pt. „Jak efektywnie się uczyć?”

-         pogadanka dla rodziców kl. I nt. „Jak ułatwić dziecku start szkolny?”

-         pogadanki na okresowych zebraniach rodziców

-         indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami

-         ciekawie prowadzone lekcje z zastosowaniem metod aktywnych

pedagog

pedagog

wychowawcy

nauczyciele

pedagog

nauczyciele

Zdrowie fizyczne

1.       Dbamy o codzienną toaletę

-         pogadanka na lekcjach dyspozycyjnych

-         przegląd czystości

-         kącik czystości - gazetki

-         indywidualne rozmowy z rodzicami na temat czystości uczniów

wychowawcy

pielęgniarka

wychowawcy

wychowawcy

pedagog

Zdrowie fizyczne

2.       Zapobiegamy próchnicy zębów

-         program profilaktyczny  dla klas  I - III

-         spotkania z lekarzem/ stomatologiem

-         gazetki i wystawy

-         pogadanki w ramach lekcji dyspozycyjnych

pielęgniarka

wychowawcy

pielęgniarka

wychowawcy

3.       Ubieramy się odpowiednio do pogody

-         zajęcia warsztatowe w klasach I – III

-         reagowanie na niewłaściwy ubiór zwłaszcza w kl. I - III

nauczyciele klas I – III

nauczyciele klas I - III i IV – VI, pozostali pracownicy szkoły

4.       Zdrowo się odżywiamy

-         lekcje techniki - zajęcia teoretyczne i praktyczne

-         lekcje przyrody

-         pogadanki dyskusyjne na lekcjach dyspozycyjnych

-         zajęcia w klasach I - III wg programu profilaktycznego

 -         gazetki w świetlicy, w jadalni

nauczyciel techniki

nauczyciel przyrody

wychowawcy

nauczyciele klas I - III

opiekun świetlicy, jadalni

5.       Skutki niewłaściwego odżywiania

-  pogadanki w ramach godzin    dyspozycyjnych         

wychowawcy klas IV – VI

pielęgniarka

6.       Higiena okresu dojrzewania

-         zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie”

  -         pogadanka dla uczniów klas V - VI (program „Czas przemian”)

nauczyciel prowadzący zajęcia

pielęgniarka

Ruch i wypoczynek

1.       Wpływ ruchu na budowę i postawę ciała

2.       Zapobieganie wadom postawy

-         lekcje w-f

-         zajęcia ruchowe

-         zawody sportowe

-         gimnastyka korekcyjna

-         okresowy przegląd postawy ciała uczniów

nauczyciele w-f

nauczyciele klas I - III

nauczyciele w-f

nauczyciele

pielęgniarka

3.       Jak zdrowo spędzać czas wolny?

-         zajęcia wg programu „Spójrz inaczej”

-          zajęcia taneczne zespołu „Festa”

-         kółko teatralne

-         zajęcia w ramach ogniska muzycznego

-          świetlica środowiskowa

 -    zajęcia sportowe na pływalni

-         organizowanie wycieczek krajoznawczo-edukacyjnych

nauczyciele prowadzący zajęcia

nauczyciel

wspomagający

nauczyciele

dyrektor

opiekunowie

 zajęć

nauczyciele

4.       Oglądanie telewizji, gry komputerowe, czasopisma - co wybrać w wolnym czasie?

-         pogadanki na lekcjach dyspozycyjnych

-         pogadanki dla rodziców na temat wyboru programów telewizyjnych, komputerowych, czasopism

-         zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie”

wychowawcy

nauczyciel prowadzący zajęcia

5.       Jak wypoczywam wspólnie z rodziną?

-         zajęcia wg programu „Spójrz inaczej”

-   zajęcia plastyczne

-         zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie”

-         konkurs plastyczny w klasach I - III - wystawa prac

nauczyciele realizujący program

opiekun świetlicy

nauczyciel prowadzący zajęcia

nauczyciele klas I - III

Zdrowie psychiczne

1.       Czego boję się i jak sobie z tym radzę?

-         zajęcia w ramach programu  „Spójrz inaczej”

-         ankieta „Co najbardziej stresuje mnie w szkole?”

przeszkoleni nauczyciele

pedagog

2.       Jak spędzać czas wolny?

-         lekcje wychowawcze w klasach

-         zajęcia w bibliotece

wychowawcy

bibliotekarz

3.       Rozpoznawanie i nazywanie uczuć

 -   program profilaktyczny     „Spójrz inaczej”

-   wychowanie do życia w rodzinie

przeszkoleni nauczyciele

nauczyciele

4.       Czy akceptuję siebie?

-         „Autoportret” - moje dobre strony

-         program profilaktyczny „Spójrz inaczej”

-         gry i zabawy dydaktyczne

nauczyciel plastyki

przeszkoleni nauczyciele

wychowawcy

opiekunowie świetlicy

5.       Wskazywanie mocnych stron dziecka podczas każdej lekcji

-         zajęcia dydaktyczne w klasach

Nauczyciele,

wychowawcy

6.       Jak rozwiązywać problemy?

-         program profilaktyczny „Spójrz inaczej”

-         godziny dyspozycyjne

-         wychowanie do życia  w rodzinie

-         scenki dramowe

-         zajęcia „Do  kogo zwrócić się  o pomoc w sytuacjach trudnych? ”  (wg potrzeb)

przeszkoleni nauczyciele

wychowawcy

katecheta

opiekun świetlicy

pedagog

opiekun świetlicy

wychowawcy

pedagog

Ja - przeciw używkom

1.       Co to są środki uzależniające i jak wpływają na człowieka?

-         zajęcia w kl. VI

-         lekcje wychowawcze w kl. IV - VI

-         program profilaktyczny „Spójrz inaczej”

-         szkolny konkurs profilaktyczny

-         gminny konkurs profilaktyczny

pedagog

wychowawcy

przeszkoleni nauczyciele

pedagog, logopeda

pedagog,

logopeda

Ja - przeciw używkom

2.       Zasady stosowania leków

-         pogadanki w klasach

-         program profilaktyczny „Spójrz inaczej”

pielęgniarka lub lekarz

przeszkoleni nauczyciele

3.       Uczenie odmawiania, trening opierania się naciskom

-         program profilaktyczny „Spójrz inaczej”

-         zajęcia warsztatowe

przeszkoleni nauczyciele

wychowawcy

4.       Czuwanie nad tym, aby w szkole i wokół szkoły nie było możliwości nabycia środków uzależniających       

-         bezpośrednia obserwacja

wszyscy pracownicy szkoły

Ja w grupie i rodzinie

1.       Wskazywanie mocnych stron dziecka

-         program profilaktyczny „Spójrz inaczej”

-         stwarzanie możliwości osiągania sukcesu - wystawy, konkursy, zawody sportowe

przeszkoleni nauczyciele

nauczyciele

2.       Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie

-         gry i zabawy integrujące grupę, imprezy klasowe

-         zajęcia warsztatowe w klasach

-         stosowanie aktywnych metod pracy z klasą podczas lekcji

wychowawcy

pedagog

nauczyciele

3.       Właściwe porozumiewanie się ze sobą

-         program profilaktyczny „Spójrz inaczej”

-         zajęcia warsztatowe w oparciu o inne programy profilaktyczne

przeszkoleni nauczyciele

wychowawcy

4.       Zapoznanie z prawami dziecka i kodeksem ucznia

-         zapoznanie uczniów z Konwencją Praw Dziecka i  Kodeksem Ucznia - przestrzeganie go

 

Ja w grupie i rodzinie

5.       Kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich

-         rozmowy z rodzicami

-         przekazanie rodzicom materiałów dotyczących metod wychowawczych - zebrania z rodzicami

-         imprezy i uroczystości szkolne (np. Dzień Matki, Dzień Rodziny)

wychowawcy

pedagog wychowawcy

dyrektor wychowawcy

pozostali nauczyciele

6.       Jak rozwiązywać konflikty w środowisku szkolnym?

-         godziny dyspozycyjne - „metody rozwiązywania problemów”

-         drama, zajęcia warsztatowe

-         konsekwentne reagowanie na problemy zgłaszane przez dzieci

wychowawcy

pedagog

wychowawcy opiekunowie świetlicy

pedagog

wszyscy nauczyciele

Dbamy o kulturę zachowania

1.       Kształtowanie wrażliwości na problemy drugiego człowieka i zdolności empatii

-         zajęcia z wykorzystaniem dramy

-         program profilaktyczny „Spójrz inaczej”

-         akcje charytatywne („Góra grosza”, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”)

wychowawcy

opiekun świetlicy

przeszkoleni nauczyciele

wyznaczeni nauczyciele,

pedagog

Dbamy o kulturę zachowania

2.       Nasza postawa wobec niewłaściwych zachowań propagowanych w środkach masowego przekazu

-         promowanie wydawnictw i programów ukazujących właściwe formy zachowania

-         wystawa czasopism, zajęcia biblioteczne

-         pogadanki dla rodziców „Wpływ mediów na rozwój dziecka”

wychowawcy

katecheta

bibliotekarz

Dbamy o kulturę zachowania

3. Konsekwentne reagowanie na wszelkie przejawy przemocy i agresji w szkole

-         reagowanie na niewłaściwe zachowania uczniów

wszyscy pracownicy

szkoły

4.Dbałość o kulturę słowa

-         reagowanie na używanie przez uczniów wulgaryzmów

-         uczenie umiejętności, określania swoich uczuć i stanów

wszyscy pracownicy szkoły

wychowawcy

nauczyciele

pedagog

5.Wyjaśnianie pojęć „agresja” i „przemoc” oraz ustalenie jakie zachowania są agresywne

-         ustalenie klasowego regulaminu zapobiegania agresji

-         zajęcia w klasach wg potrzeb  „Czym jest agresja i jak sobie z nią radzić?”

-         pogadanki w klasach

wychowawcy

pedagog

wychowawcy

Żyjemy bezpiecznie

1.       Dbanie o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć lekcyjnych i przerw

 

 

2. Zapoznanie uczniów z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z komputera, Internetu

-         dyżury podczas przerw

-    rozmowy z uczniami na temat    bezpiecznego spędzania przerw

-         zabawy i gry ruchowe w czasie przerw

-  Dzień Bezpiecznego Internetu –   zajęcia w klasach I - VI

 

nauczyciele

wychowawcy

 

 

pedagog,

 

logopeda

 

wychowawcy

nauczyciele

2.       Poznanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy

-         spotkania w klasach z pielęgniarką

-         w kl. I - III informacja, gdzie dzieci mogą się zwrócić o pomoc

-         projekcja filmów „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”

pielęgniarka

wychowawcy

pielęgniarka

wychowawcy

opiekun PCK

3.       Zasady bezpiecznego poruszania się pieszego   i rowerzysty

-         egzamin na kartę rowerową

-         spotkanie z policjantem

-   spacer  z komentarzem na temat bezpiecznego poruszania się po    drodze

 - gazetki i wystawki

-         projekcje filmów

-         apele poświęcone zasadom ruchu drogowego

nauczyciel w-f, techniki

wychowawcy

kl. I-III  

wychowawcy kl.I

wychowawcy

wychowawcy

Żyjemy bezpiecznie

4. Kiedy należy wezwać: pogotowie, policja, straż pożarną?

-         zapoznanie uczniów z numerami alarmowymi

-         analiza sytuacji wymagających interwencji w/w służb

-         konkurs na najciekawszą ulotkę informacyjną  w kl. I - III

-         plakaty

-         próbne alarmy na terenie szkoły

wychowawcy

wychowawcy

plastyk

wychowawcy

plastyk

dyrektor

nauczyciele

5.Jak zachować się w sytuacjach zagrożenia? (pożar, zaatakowanie przez psa, wypadek drogowy, burza)

-         spotkanie z policjantem

-         wycieczka do miejscowej remizy OSP

-         uświadomienie konsekwencji tzw. „głupich żartów”

-     interwencje w przypadku        zgłoszenia przez dziecko sytuacji zagrożenia

wychowawcy

wychowawcy

pedagog

wychowawcy

nauczyciele

dyrektor

pedagog

nauczyciele

Program profilaktyki realizowany będzie poprzez współpracę z rodzicami. Formy współpracy to:

1.       Organizowanie spotkań ogólnych i klasowych.

2.       Udział rodziców w przygotowaniu uroczystości i imprez klasowych - spotkania opłatkowe, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka.

3.       Rozmowy z  pedagogiem szkolnym, logopedą, wychowawcą świetlicy, bibliotekarzem, pielęgniarką szkolną.

4.       Spotkania z psychologiem z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bełżycach.

5.       Angażowanie rodziców do prac społecznych na rzecz szkoły.

Bardzo ważnym obszarem działań w realizacji Programu Profilaktyki jest współpraca z różnymi instytucjami i środowiskiem lokalnym:

1.       Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Bełżycach.

2.       Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia w Niedrzwicy Dużej.

3.       Współpraca z Policją w Lublinie i Bełżycach.

4.       Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

5.       Gimnazjum Nr 1 w Niedrzwicy Dużej.

6.       Współpraca z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Niedrzwicy Dużej.

7.       Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej.

8.       Współpraca ze świetlicą środowiskową w Niedrzwicy Dużej.

9.       Współpraca z Sądem Rejonowym w Kraśniku.

 
e-Dziennik
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 67 gości