Program wychowawczo- profilaktyczny

PROGRAM  WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W NIEDRZWICY DUŻEJ


W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to ażeby bardziej był , a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem to znaczy ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim ale i dla drugich”
Jan Paweł II
Spis treści
1.       Założenia ogólne programu.
2.       Cele programu
3.       Charakterystyka środowiska szkolnego
4.       Diagnoza sytuacji edukacyjno - wychowawczej
5.       Koncepcja wychowawcza. Wzorcowy model wychowanka.
6.       Zadania wychowawcy klasy
7.       Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami
8.       Zasady współpracy z samorządem  lokalnym  oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży
9.       Metody i formy realizacji
10.     Ewaluacja
11.     Harmonogram działań edukacyjno – wychowawczych w ujęciu tabelarycznym
Wstęp
Pragniemy być szkołą przyjazną rodzinie, bliską młodemu człowiekowi, który wśród nauczycieli  znajdzie wychowawców, przyjaciół, mistrzów – gotowych oddać swój czas, zapał, wiedzę i serce, aby służyć innym. Chcemy być szkołą, która rozwija zainteresowania i talenty młodych ludzi nie tylko w ramach zajęć lekcyjnych, ale także w kołach zainteresowań, wycieczkach turystyczno – krajoznawczych, w kontaktach z innymi ludźmi, stwarza  wszystkim uczniom jednakowe warunki do wszechstronnego rozwoju osobowego i zdobywania wiedzy zgodnie z ich możliwościami intelektualnymi. Jesteśmy gotowi do współpracy z samorządem lokalnym, parafią, ośrodkiem kultury, organizacjami pozarządowymi  oraz innymi instytucjami wspomagającymi kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży.
Program wychowawczo – profilaktyczny adresowany jest do uczniów, rodziców, wychowawców, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły.
Nasz program został opracowany w oparciu o dokumenty:
1.                 Statut Szkoły
2.                 Konstytucję RP
3.                 Ustawę o systemie oświaty
4.                 Prawo oświatowe
5.                 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych
6.                 Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej.
7.                 Rozporządzenie MEN w sprawie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
8.                 Karta Nauczyciela
9.                 Konwencja o Prawach Dziecka
10.              Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Założenia ogólne programu:
Nasze poczynania będą skierowane na rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich oraz uszanowania prawa rodziców do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami.
Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej wspierając w tym zakresie rodziców będą zmierzać, aby uczniowie w szkole:
1.       Rozwijali wszechstronnie swoją osobowość.
2.       Kształtowali swój charakter i postawy.
3.       Przygotowali się do pełnienia różnych ról w społeczeństwie.
Cele programu:
1.               Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole.
2.               Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.
3.               Rozwijanie dociekliwości poznawczej,  sprawności umysłowych i zainteresowań.
4.               Ukierunkowanie na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna.
5.               Uczenie umiejętności odnajdowania swojego miejsca w rodzinie, grupie koleżeńskiej, społeczności lokalnej, regionalnej, narodowej.
6.               Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, poszanowanie dla dziedzictwa narodowego oraz innych kultur i tradycji
7.               Tworzenie wspólnoty szkolnej poprzez budowanie więzi międzyludzkich i współdziałanie w zespole.
8.               Wspomaganie rozwoju intelektualnego, psychicznego, społecznego, zdrowotnego, estetycznego, moralnego, duchowego.
9.               Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie bezpiecznych zachowań.
10.            Kształtowanie świadomości, że zdobywana edukacja jest użyteczna życiowo.
11.            Dążenie do osiągania  celów życiowych.
12.            Przyjmowanie odpowiedzialności za siebie i innych, kształtowanie szacunku dla dobra drugiego człowieka.
13.            Przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, papierosów, leków, narkotyków i dopalaczy..
14.            Kształcenie umiejętności dbania o zdrowie własne i innych oraz wdrażanie zasad zdrowego trybu życia.
15.            Wspomaganie uczniów mających trudności szkolne, uczniów z uzdolnieniami w ramach prowadzonej w szkole pomocy
psychologiczno- pedagogicznej.
16.            Przygotowanie do umiejętnego i krytycznego korzystania ze środków masowego przekazu.
17.            Rozwijanie postawy wolontariatu.
Charakterystyka środowiska szkolnego:
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 7 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Niedrzwicy Dużej jest szkołą ośmioklasową z oddziałami gimnazjalnymi, do której uczęszczają uczniowie w wieku od 6 do 16 lat. Jest to miejsce bezpieczne, lubiane i przyjazne dla dzieci.
 Uczniowie naszej szkoły pochodzą ze  zróżnicowanych środowisk- w większości są to rodziny wydolne wychowawczo, nieznaczną część stanowią rodziny dysfunkcyjne.
 Lokalizacja szkoły w centrum miejscowości powoduje, że na placu szkolnym pojawiają się czasem osoby niepożądane, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów naszej szkoły. Ponadto do naszej szkoły dowożeni są również uczniowie z okolicznych wiosek.  Odpowiadając na potrzeby i oczekiwania  rodziców szkoła zapewnia opiekę uczniom w świetlicy szkolnej w długim wymiarze czasowym. W trosce o rozwój zdolności i zainteresowań uczniów szkoła oferuje wiele zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej.
Jako naczelny cel działania stawiamy sobie stworzenie wszystkim uczniom jednakowych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowego  i zdobywania wiedzy zgodnie z ich możliwościami intelektualnymi.
 Koncepcja wychowawcza. Wzorcowy model absolwenta.
W oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz Statut Szkoły przyjmuje się następujący model wartości poparty tradycją polskiego dziedzictwa kulturowego:
-         życie człowieka najwyższą wartością,
-         fundamentem wychowania są: prawda, miłość, wiara , tolerancja, patriotyzm, pracowitość, rodzina, odpowiedzialność
-         wychowanie zgodne z naturą ludzką,
-         rodzina nadrzędną wartością w procesie wychowania,
-         więzi międzyludzkie i relacje rówieśnicze podstawą właściwego funkcjonowania szkoły jako placówki publicznej;
W związku z powyższym określono model absolwenta.  Zależy nam, aby uczeń kończący naszą szkołę był:
-         aktywny i twórczy,
-         akceptował siebie, mając świadomość swoich mocnych i słabych stron,
-         umiał rzetelnie i uczciwie pracować, miał szacunek do pracy, był zaradny i odpowiedzialny,
-         potrafił samodzielnie i krytycznie myśleć oraz korzystać z różnych źródeł informacji,
-         ponosił odpowiedzialność za swoje postępowanie i decyzje,
-         miał szerokie zainteresowania i pasje poznawcze,
-         odpowiedzialnie funkcjonował w demokratycznym społeczeństwie i właściwie rozumiał ideały demokracji, tolerancji i wolności,
-         potrafił dokonywać właściwych wyborów, unikał substancji psychoaktywnych wpływających na zmianę świadomości,
-         w podejmowanych działaniach zwracał uwagę na bezpieczeństwo własne i innych , dbał o swoje zdrowie,
-         miał szacunek do rodziny i świadomość, że jest ona najważniejsza dla prawidłowego rozwoju i szczęścia nie tylko pojedynczych ludzi, ale i całego      społeczeństwa ,
-         znał i szanował historię, kulturę i tradycję narodową z jej regionalnym bogactwem.
DIAGNOZA
 
      Uczniowie, nauczyciele, rodziceprzynależą do środowiska lokalnego, skupionego wokół szkoły. Uczniowie podejmujący naukę w naszej szkole prezentują różne postawy wobec życia, siebie nawzajem i społeczności. Celem profilaktyki jest ochrona przed zagrożeniami, a więc punktem wyjścia do działań profilaktycznych jest zastanowienie się co do tych zagrożeń prowadzi, a co stanowi zabezpieczenie. Zatem profilaktyka będzie realizowana poprzez eliminowanie lub osłabienie czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących.
Czynniki ryzyka:
-         brak więzi emocjonalnej z rodzicami,
-         niewłaściwe normy i wartości panujące w domu, destrukcyjnie wpływające na dziecko,
-         niskie wyniki osiągane w szkole, małe zainteresowanie nauką szkolną,
        zagrożenia związane z korzystaniem z komputera i telefonu
-         wpływ mediów – nasycenie nadawanych programów przemocą, wczesną inicjacją seksualną, zażywaniem substancji psychoaktywnych,
-         łatwy dostęp do substancji psychoaktywnych i środków odurzających,
-         wczesna inicjacja w zachowaniach ryzykownych (palenie papierosów, picie alkoholu, agresje, kradzieże)
Czynniki chroniące:
-         więź emocjonalna z rodzicami,
-         poczucie własnej wartości,
-         poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów,
-         zainteresowanie nauką szkolną,
-         regularne praktyki religijne,
-         dobre relacje z dorosłymi i rówieśnikami,
-         umiejętność rozwiązywania problemów,
-         wrażliwość społeczna (empatia), kształtowanie postawy wolontariatu,
-        właściwe spędzanie czasu wolnego zgodnie z zainteresowaniami.
  Diagnozę sytuacji edukacyjno – wychowawczej szkoły przeprowadzono w oparciu o obserwację zachowania uczniów oraz środowiska lokalnego, analizę wyników nauczania, rozmowy z rodzicami, analizę dokumentacji szkolnej, ankiety skierowane do uczniów i rodziców, raporty ewaluacyjne.
 Na podstawie dokonanej diagnozy można stwierdzić, że:
  Większość uczniów czuje się w szkole bezpiecznie. Zdarzają się na terenie szkoły przypadki agresji słownej i fizycznej oraz nadużywanie wulgaryzmów. Lekceważący stosunek do nauki oraz niewykorzystane możliwości znacznej liczby uczniów wpływają destrukcyjnie na społeczność szkolną. Niepokojąca jest zbyt mała kontrola rodziców nad dziećmi oraz negatywny wpływ mediów na zachowania uczniów. Zdarzają się przypadki eksperymentowania ze  środkami psychoaktywnymi. Występuje również palenie przez uczniów e- papierosów.
 
Zadania wychowawcy klasy: 
 
                    Wychowawca stwarza w szkole środowisko pozytywnie oddziałujące na ucznia, wprowadza go w kontakty społeczne, rozwija jego wiedzę i umiejętności, aktywnie stymuluje rozwój , kształtuje osobowość , inspiruje i zachęca uczniów do głębszego spojrzenia na siebie, do doceniania swoich wartości. Wychowawca klasy otacza opieką wychowawczą cały zespół klasowy. Stwarza wszystkim uczniom możliwość zaistnienia w środowisku szkolnym w zależności od jego zainteresowań i zdolności.
Pracuje nad jego integracją, współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Współpracuje z innymi nauczycielami oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży celem umożliwienia wszechstronnego rozwoju wychowanków.
                    Do powinności wychowawcy klasowego należy:
 
1.                 Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się, kształtowania jego postawy moralno – społecznej.
2.                  Umiejętność nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z dziećmi i dorosłymi.
3.                 Wspomaganie uczniów w ich dążeniu do samodzielności.
4.                 Integrowanie zespołu klasowego.
5.                 Organizowanie spotkań z rodzicami – zgodnie z zasadami określonymi w statucie szkoły.
6.                 Zapewnienie uczniom i rodzicom wszechstronnej informacji na temat wymagań stawianych przez szkołę.
7.                 Wspomaganie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole opieki psychologiczno- pedagogicznej.
8.                 Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych.
9.                 Otoczenie opieką i zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć, przerw, imprez szkolnych i pozaszkolnych.
10.              Współpraca z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka.
11.              Planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej  udzielanej uczniom.
12.              Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami:
 Współpraca z rodzicami rozpoczyna się w momencie przyjmowania dziecka do szkoły. Rodzice mają prawo do decydowania o procesie wychowania dziecka poprzez możliwość wpływania na pracę dydaktyczno – wychowawczą szkoły. Uczestniczą w opracowaniu szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego, a także opiniują wszelkie działania podejmowane przez szkołę. Współpraca szkoły z rodzicami realizowana jest poprzez:
1.       Powołanie klasowych Rad Rodziców.
2.       Powołanie Rady Rodziców Szkoły..
3.       Wspólne opracowanie szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego.
4.       Organizację spotkań wychowawców z rodzicami.
5.       Współpraca w zakresie organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
6.       Pomoc w dotarciu do odpowiednich instytucji lub specjalistów w sytuacji trudnej dla rodzica lub dziecka.
7.       Organizowanie spotkań dyrektora szkoły z radą rodziców oraz ogółem rodziców.
8.       Zapraszanie i włączanie rodziców do czynnego uczestnictwa w uroczystościach szkolnych i klasowych.
9.       Wspólną organizację uroczystości szkolnych i środowiskowych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
10.     Organizowanie spotkań rodziców z pedagogiem szkolnym, przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych celem właściwego wyboru dalszej drogi kształcenia dla młodzieży gimnazjalnej.
Zasady współpracy  z samorządem lokalnym oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży:
1.               Współpraca z samorządem lokalnym jest realizowana poprzez uczestnictwo w  działalności placówki.
2.               Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej dotyczy współdziałania w zakresie rozpoznawania środowiska życia uczniów, dofinansowania obiadów dla uczniów, organizowania akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3.               Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Bełżycach realizowana jest poprzez: organizowanie konsultacji i warsztatów dla nauczycieli i rodziców, prowadzenie badań psychologiczno – pedagogicznych oraz udzielanie wskazówek odnośnie dalszej pracy z uczniem; pogadanki z uczniami, warsztaty z doradcą zawodowym dla uczniów i rodziców.
4.               Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej dotyczy udziału społeczności szkolnej w przedsięwzięciach organizowanych przez GOKSiR.
5.               Współpraca z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,  korzystanie ze wsparcia finansowego Gminnej Komisji na działania profilaktyczne realizowane na terenie szkoły.
6.               Współpraca Sądem Rodzinnym w Kraśniku oraz przedstawicielami Policji.
7.               Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Niedrzwica Duża – wspólna realizacja programów i projektów edukacyjno – kulturalnych. Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na realizację wyżej wymienionych działań.
8.               Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie województwa i kraju celem wspólnej realizacji projektów edukacyjnych rozwijających talenty uczniów gimnazjum.
Metody i formy realizacji:
1.               Realizacja zadań wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego przez wychowawców klas.
2.               Prowadzenie zajęć profilaktycznych przez pedagoga szkolnego.
3.               Prowadzenie zajęć przez specjalistów z PPP w Bełżycach
4.               Akcje charytatywne  lokalne i ogólnopolskie.
5.               Spotkania  z pielęgniarką szkolną.
6.               Organizowanie pomocy koleżeńskiej.
7.               Redagowanie gazetki szkolnej.
8.               Konkursy, zawody sportowe  i inne przedsięwzięcia organizowane na terenie szkoły.
9.               Projekty edukacyjne realizowane w szkole.
10.            Akademie i uroczystości szkolne i klasowe wynikające z kalendarza imprez.
11.            Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: sportowe, taneczne, teatralne, chór szkolny i inne tematyczne koła zainteresowań.
12.            Wystawy  prac na kiermaszach świątecznych.
13.            Opieka nad miejscami pamięci znajdującymi się na terenie gminy.
14.            Właściwe wywiązywanie się z funkcji pełnionych w organizacjach szkolnych: Samorządzik, SU, PCK.
      Ewaluacja:
Szkolny program  wychowawczo - profilaktyczny będzie ewaluowany po każdym roku szkolnym.
1. Cele ewaluacji
·        uzyskanie informacji o przebiegu realizacji programu,
·        poznanie ewentualnych braków i trudności, które występują w czasie realizacji programu,
·        poznanie oczekiwań odbiorców programu w następnych latach jego realizacji,
2. Metody ewaluacji:
·                  sprawozdania nauczycieli i wychowawców z realizacji szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego składane na zakończenie roku szkolnego
·                  obserwacja uczniów pod kątem ich zachowania na terenie szkoły i w najbliższym środowisku,
·                  analiza dokumentacji szkolnej,
·                  analiza frekwencji uczniów
·                  wywiady z rodzicami uczniów,
·                  ankiety uczniów i rodziców,
·                  rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami realizującymi program,
Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji będą podstawą do aktualizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego na kolejny rok
szkolny.

                                                       Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych


Zadanie

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Dokumentacja

1.Zapewnienie warunków bezpiecznego przebywania ucznia w szkole

- przeprowadzenie na lekcjach wychowawczych pogadanek nt. zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły,

- przypomnienie praw i obowiązków ucznia,

- zorganizowanie spotkań dla rodziców nt. ,,Odpowiedzialność prawna nieletnich”,

- zapoznanie uczniów z drogami ewakuacyjnymi z budynku, próbna ewakuacja na wypadek pożaru,

- kontrola bezpieczeństwa poprzez monitoring szkoły,

- aktywne i skuteczne pełnienie dyżurów przez nauczycieli.

-szczegółowe zapoznanie z zasadami BHP w pracowniach: chemicznej, fizycznej, technicznej i na sali gimnastycznej

Wychowawcy,

 

 

Wychowawcy oddziałów gimnazjalnych, pedagog szkolny

Dyrekcja, wychowawcy

 

 

 

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

Wpisy w dziennikach zajęć lekcyjnych

2. Rozwijanie dociekliwości poznawczej, sprawności umysłowej i zainteresowań ukierunkowanych na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna

- poznanie zainteresowań i pasji uczniów

- organizacja zajęć pozalekcyjnych :

·        koła zainteresowań

·        zajęcia sportowe

·        zespół taneczny Festa

·        chór szkolny

- projekty edukacyjne

·        Razem odkryjmy świat programowania

·        Nowoczesne szkoły w gminie Niedrzwica Duża

·        Aktywna tablica – program rządowy

·        projekty edukacyjne przygotowywane przez uczniów

- realizacja zadań w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa na lata 2016 – 2020

- organizacja konkursów szkolnych  i pozaszkolnych, zawodów sportowych

- organizacja wycieczek krajoznawczo – edukacyjnych

- uczestnictwo w Festiwalu Nauki

wychowawcy klas

nauczyciele prowadzący zajęcia

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel bibliotekarz

 

Nauczyciele organizujący dane konkursy oraz wycieczki

Wpisy w dziennikach

sprawozdania

3.Budowanie poczucia własnej wartości uczniów oraz stwarzanie możliwości rozwijania talentów

- wskazywanie mocnych stron ucznia podczas lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych

- zajęcia profilaktyczne, lekcje wychowawcze

- udział uczniów w akademiach, apelach, imprezach okolicznościowych i środowiskowych,

- współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku na rzecz rozwoju ucznia

wychowawcy, pedagog szkolny, instruktorzy

Wpisy w dziennikach

4. Ukazywanie wartości rodziny w życiu człowieka

- organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych z udziałem rodzin uczniów

- realizacja programu Wychowania do życia w rodzinie

- praca wychowawców  klas w ramach godzin wychowawczych

wychowawcy, pedagog szkolny, instruktorzy

 

5. Kształtowanie postaw patriotycznych i kultywowanie tradycji narodowych

-        Zorganizowanie uroczystości upamiętniających:

·         bohaterską walkę narodu polskiego w wojnie obronnej w 1939r.

·        Bohaterów 7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty, patronów szkoły

·        Rocznica  Odzyskania Niepodległości

·        Rocznica Katyńska ( Dęby Katyńskie)

·        Uchwalenie Konstytucji 3– go Maja.

·        Dzień Papieski?

-        Opieka nad grobami żołnierzy w Niedrzwicy Dużej i grobem byłej nauczycielki  w Niedrzwicy Kościelnej

wychowawcy, pedagog szkolny, instruktorzy

Sprawozdania z imprez, wpisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych

6. Kształtowanie postaw etyczno – moralnych. Uwrażliwianie uczniów na potrzeby drugiego człowieka i wdrażanie do aktywności w pomaganiu ubogim, słabym i niepełnosprawnym

- udział w akcjach charytatywnych prowadzonych na terenie szkoły i w środowisku lokalnym,

- propagowanie idei wolontariatu poprzez działalność szkolnego koła wolontariatu,

- kształtowanie empatii w uczniach poprzez działania na rzecz innych ludzi (udział w projektach UNICEF).

- współpraca z Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Załuczu (Dzień Polskiej Niezapominajki)

wychowawcy klas, pedagog szkolny, wszyscy pracownicy szkoły

 

7. Przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej

- pogadanki na lekcjach wychowawczych, zajęcia z trenerami wolontariatu studenckiego, zajęcia integracyjne,

- wycieczki integrujące grupę klasową,

- propagowanie zasad dotyczących współżycia w społeczności uczniowskiej,

- zajęcia profilaktyczne na temat przyczyn  i sposobów radzenia sobie z agresją,

-nauka zasad poprawnej komunikacji - lekcje z wychowawcą,

-pedagogizacja rodziców - zebrania z rodzicami,

- opracowanie regulaminów bezpiecznej przerwy

- indywidualizacja pracy z uczniem sprawiającym problemy.

- przeprowadzenie ankiety na temat agresji w szkole

wychowawcy,

 

 

 

pedagog,

psycholog z PPP

w Bełżycach,

wszyscy nauczyciele,

policjant

pedagog szkolny

pedagog szkolny

wszyscy nauczyciele

wpisy w dziennikach lekcyjnych,

ankiety

8. Przeciwdziałanie nieuzasadnionej absencji na zajęciach lekcyjnych

- stały kontakt nauczycieli, pedagoga i wychowawcy z rodzicami,

- zapoznanie uczniów i rodziców z treściami statutu szkoły dotyczącymi praw i obowiązków ucznia, zasad usprawiedliwiania nieobecności oraz systemem kar i nagród,

- monitorowanie absencji i spóźnień uczniów, kontakt elektroniczny z rodzicami,

- konsekwencja w usprawiedliwianiu nieobecności i spóźnień, zgodnie ze szkolnym regulaminem.

wychowawcy,

 

 

 

 

pedagog,

wszyscy nauczyciele

wpisy w dziennikach

kontakty z rodzicami

notatki służbowe,

frekwencja w dziennikach lekcyjnych

9. Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz zapoznanie z chorobami cywilizacyjnymi

- pogadanki, zajęcia warsztatowe

- filmy profilaktyczne,

- zajęcia profilaktyczne ze specjalistami z zakresu terapii uzależnień- narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotyna;

- pedagogizacja rodziców z zakresu terapii uzależnień,

- prowadzenie programów profilaktycznych np. ,Odpal myślenie nie wchodź w uzależnienie”, ,,Zachowaj Trzeźwy umysł”, Spójrz inaczej”,

- nauka zachowań asertywnych, sposoby radzenia sobie ze stresem,

- propagowanie zdrowego stylu życia (zajęcia sportowe, psychoedukacyjne, wpływ środków anabolicznych na zdrowie i sprawność człowieka), program „Trzymaj formę”.

- omówienie przyczyn i skutków chorób cywilizacyjnych: anoreksja, bulimia, depresje itp.,

-budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby jako podstawy zdrowia psychicznego,

- organizacja szkolnego  konkursu profilaktycznego                                  

pedagog szkolny,

wychowawcy,

nauczyciele w-f

 

pedagog szkolny - zaproszeni goście-psycholog, trenerzy

nauczyciele

wychowania fizycznego

pielęgniarka szkolna

wychowawcy klas

pedagog szkolny, logopeda

wpisy w dziennikach zajęć lekcyjnych

sprawozdania

10. Uświadomienie uczniom negatywnych skutków nieodpowiedzialnego korzystania z komputera, telefonu, multimedialnych nośników informacji

- zapoznanie z zasadami prawidłowego korzystania z różnych nośników informacji

- informowanie o przyczynach i skutkach cyberuzależnień - pogadanki ,filmy profilaktyczne, apel - wystąpienie gości z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie - organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu.

nauczyciel informatyki,

 

wychowawcy klas,

zaproszeni policjanci

wpisy w dziennikach zajęć lekcyjnych,

ankiety

11. Uświadomienie uczniom istnienia sekt
i zagrożeń płynących z przystąpienia do nich

- uświadamianie uczniom wartości wiary w życiu człowieka,

- ukazywanie złudnych wartości jakie niosą nam różnorodne grupy nieformalne- sekty (pogadanki,  filmy, lekcje religii).

katecheta

tematy lekcji katechezy

12. Ukazanie uczniom zagrożeń płynących z przedwczesnej inicjacji seksualnej

- pogadanki w klasach

projekcja filmów tematycznych( lekcje wdżwr)

- współpraca z rodzicami

- spotkanie z położną lub pielęgniarką

pielęgniarka szkolna,

położna lub lekarz,

pedagog, wychowawcy,

nauczyciel wdżwr

pedagog szkolny

wpisy w tematach godzin wychowawczych.

13. Organizowanie pomocy materialnej

- informowanie o programach pomocowych dotyczących uczniów (dożywianie, wyprawka szkolna, stypendia),

- udostępnienie bezpłatnych podręczników wszystkim uczniom

- stałe monitorowanie sytuacji materialnej uczniów (kontakt z OPS, zespołem interdyscyplinarnym),

- w sytuacjach trudnych kierowanie do odpowiednich instytucji (Policja, Sąd Rodzinny, OPS),

- organizowanie pomocy w ramach akcji charytatywnych

pedagog szkolny,

wychowawcy klas

nauczyciel bibliotekarz,

wychowawcy

pedagog szkolny

dokumentacja pedagoga, notatki służbowe ,dzienniki lekcyjne

14. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- diagnozowanie trudności szkolnych uczniów

- pomoc uczniom przejawiającym  trudności w nauce

·        zajęcia rewalidacyjne

·        zajęcia wyrównawcze

·        zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

·        zajęcia logopedyczne

·        zajęcia socjoterapeutyczne

·        zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne

·        zespoły samopomocowe

·        zajęcia świetlicowe

- zajęcia nt. ,,Jak efektywnie uczyć się?”

- konsultacje dla rodziców

- praca z uczniem zdolnym

wychowawcy,

wszyscy nauczyciele

pedagog

logopeda

Zapisy w dziennikach

sprawozdania

15.Propagowanie zdrowego stylu życia i działań ekologicznych

- organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego w formie sportowych zajęć pozalekcyjnych,

- organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych, rajdów, wyjazdów integracyjnych,

- udział w akcji „Trzymaj formę”,

- współpraca z pielęgniarką

- cykl lekcji wychowawczych poświęconych dbałości o zdrowie,  radzeniu sobie ze stresem , oraz  higienieosobistej,

- prowadzenie pogadanek na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przepisów Kodeksu Drogowego oraz z zakresu stosowania pierwszej pomocy – organizowanie spotkań z przedstawicieli instytucji kompetentnych do realizacji tematu

- przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową

- zorganizowanie szkolnego i gminnegoTurnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

- omawianie zagadnień dotyczących zdrowego odżywiania na zajęciach lekcyjnych, wychowawczych oraz profilaktycznych

- realizacja ,,Programu Szkolnego obejmującego klasy I – VI” zapewniającego świeże warzywa, owoce i mleko dla dzieci.

- zapobieganie wadom postawy – zajęcia gimnastyki korekcyjnej

- poruszanie  na lekcjach wychowawczych i przedmiotach tematyki o konieczności ochrony środowiska i ekologii,

- włączanie uczniów do akcji o charakterze ekologicznym:  „Dzień Ziemi” itp.,

Nauczyciele w-f

Wychowawcy

Nauczyciele w-f i biologii

Wychowawcy, pedagog, psycholog

Pedagog szkolny

Wychowawcy

Wychowawcy, nauczyciele

Nauczyciel edb , wychowania fizycznego i zajęć technicznych

Zapisy w dziennikach zajęć lekcyjnych,

sprawozdania

16. Wspieranie uczniów w dążeniu do osiągania celów życiowych

- analiza losów absolwentów

- zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

- spotkania z przedstawicielami szkół średnich

- konsultacje dla rodziców i uczniów

- organizacja mini – targów edukacyjnych

- warsztaty z doradcami zawodowymi

- udział w targach edukacyjnych w Lublinie

Pedagog szkolny

Wychowawcy klas

Zapisy w dziennikach

 Uchwalony przez Radę Rodziców dn. 12.09.2017r.
Zaopiniowany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dn. 15.09.2017r.
 
e-Dziennik
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości