Oświadczenie_koszt dowozu

……………………………                                            ………………………………. dn. ………

Pieczątka szkoły/placówki                                          miejscowość

                                     
                                                 
                                                         OŚWIADCZENIEOświadczam, że w miesiącu ……………………… 20…... roku, uczeń/ uczennica klasy ……………….,
imię i nazwisko…………………………………………………………
syn/ córka (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna)…………………………………………………
zamieszkały/ a w ………………………………………………………………………………..

  • Uczęszczał/ a do tutejszej szkoły/ placówki przez ……………… dni
  • Został/ a zawieziony/a ……………. razy, został przywieziony/ a ………………. razy.
……………………………….                                 ……………………………………….

(Podpis wychowawcy)                                       (Pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

 
e-Dziennik
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości