Program wychowawczy

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów 7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Niedrzwicy Dużej
przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną
w dniu 13 września 2016 r.
Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej
pozostaje otwarty i będzie aktualizowany w oparciu o bieżące zarządzenia władz
oraz potrzeby codziennego życia szkoły.
Aktualizacji dokonały:
                                                                                           Teresa Pyc
Beata Słotwińska
  „W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich [...]”
                                                                                                                                           Jan Paweł II
PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO
Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią następujące aktualne dokumenty:
1.       Konstytucja RP
2.       Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami.
3.       Deklaracja Praw Dziecka
4.       Deklaracja Praw Człowieka
5.       Statut Szkoły
6.       Wnioski i spostrzeżenia z pracy wychowawczej
Spis treści:
 
Wstęp
             I.     Założenia ogólne programu wychowawczego
1.       Cele i zadania programu
2.       Koncepcja wychowawcza. Wzorcowy model wychowanka
3.       Struktura oddziaływań wychowawczych
4.       Formy pomocy wychowawczej dla uczniów w sytuacji zagrożenia
5.       Uroczystości w tradycji szkolnej
6.       Zorganizowane formy spędzania czasu po zajęciach lekcyjnych
           II.     Treści programowe
    III. Program zadań wychowawczych w ujęciu tabelarycznym
    IV. Ewaluacja Programu Wychowawczego
Wstęp
                    Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Niedrzwicy Dużej jest sześcioletnią placówką oświatową powstałą w 1915 roku.
                    Jest to miejsce bezpieczne, lubiane i przyjazne dla dzieci w wieku 6 - 13 lat.
                    Uczniowie naszej szkoły pochodzą ze zróżnicowanych środowisk – w większości są to rodziny wydolne wychowawczo, nieznaczną część stanowią rodziny dysfunkcyjne.
        Mając to na uwadze jako naczelny cel działania stawiamy sobie stworzenie wszystkim uczniom jednakowych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowego i zdobywania
wiedzy zgodnie z ich możliwościami intelektualnymi.
                    Niniejszy Program Wychowawczy jest adresowany do dyrekcji, uczniów, nauczycieli, rodziców Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty
w Niedrzwicy Dużej. Program ma sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi dziecka, wzbudzić w nim przekonanie o życiowej użyteczności edukacji szkolnej, rozwijać zdolności, uczyć
szacunku dla dobra wspólnego, kształtować postawy etyczno-moralne i patriotyczne.
I. Założenia ogólne programu wychowawczego
 Cele i zadania programu
1.       Celem ogólnym wychowania jest wszechstronny rozwój osobowy uczniów. Uczeń powinien być postrzegany w kategoriach jego podmiotowości, godności, wolności,
niepowtarzalności, konkretnych praw i obowiązków. Nauczyciele powinni w miarę możliwości wspomagać w każdej działalności edukacyjnej rozwój osobowy ucznia we
wszystkich wymiarach, zwłaszcza intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.
2.       Dzięki wychowaniu uczeń powinien rozwijać w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w  świecie.
3.       Ważnym zadaniem wychowawczym jest uświadomienie uczniom życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych jak i całej edukacji na danym etapie.
Znajomość celu nauki szkolnej rozwija w uczniach poczucie sensu ich wysiłku oraz sprzyja rozwojowi motywacji do nauki.
4.       Nauczyciele powinni pomagać uczniom w rozpoznawaniu, hierarchizacji i uwewnętrznieniu wartości moralnych w dokonywaniu właściwych
     wyborów i nabywaniu pozytywnych doświadczeń w tym zakresie.
TREŚCI PROGRAMOWE
                    Program obejmuje następujące dziedziny:
1.       Kształtowanie postaw etyczno – moralnych.
2.       Rozwój fizyczny i zdrowotny.
3.       Rozwijanie zdolności.
Zadania do realizacji:
1.        Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka , wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną.
2.       Kształtowanie postaw patriotycznych – budzenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego, a w szczególności rodziny, społeczności lokalnej i
państwowej.
3.       Promowanie zdrowego stylu życia /wychowanie prozdrowotne/
a/ zasady zdrowego odżywiania,
b/ eliminowanie sytuacji stresogennych,
c/ troska o bezpieczeństwo swoje i innych podczas przerw śródlekcyjnych,
    gier i zabaw ruchowych, bezpieczeństwo na drodze,
d/ doskonalenie sprawności i kondycji fizycznej,
e/ organizacja czasu wolnego,
f/ zapobieganie uzależnieniom,
4.       Rozwijanie wrażliwości na problemy osób niepełnosprawnych, chorych, starszych – kształcenie zdolności empatii.
5.       Wzmacnianie poczucia własnej wartości; kształtowanie pozytywnej samooceny uczniów.
6.       Kształcenie umiejętności życia i współdziałania w grupie, otwartego komunikowania się z innymi, uczenie asertywnych zachowań.
7.       Kształtowanie pozytywnych form zachowania się – kultura słowa, zachowanie się wobec rówieśników, nauczycieli, pracowników szkoły, zapobieganie agresji oraz
konsekwentne reagowanie na wszelkie jej przejawy.
8.       Przygotowanie do umiejętnego, krytycznego korzystania ze środków masowego przekazu – głównie Internetu, programów TV, wskazanie zasad i kryteriów wyboru czasopism,
książek, filmów.
9.       Wychowanie ekologiczne – dostrzeganie zmian zachodzących  w otaczającym środowisku i rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.
Każdy uczeń posiada swoje prawa i obowiązki, które są określone w Szkolnym Regulaminie Uczniowskim.
 
 Koncepcja wychowawcza. Wzorcowy model wychowanka
                    W oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz Statut Szkoły przyjmuje się następujący model wartości poparty tradycją polskiego dziedzictwa kulturowego:
-         życie człowieka najwyższą wartością,
-         fundamentem wychowania są: prawda, miłość, wiara w Boga, tolerancja, patriotyzm, pracowitość, szacunek dla rodziców,
-         wychowanie zgodne z naturą ludzką,
-         rodzina nadrzędną wartością w procesie wychowania,
-         więzi międzyludzkie i relacje rówieśnicze podstawą właściwego funkcjonowania szkoły jako placówki publicznej;
W związku z powyższym określono „model” absolwenta.  Zależy nam, aby uczeń kończący naszą szkołę był:
-         aktywny i twórczy,
-         akceptował siebie, mając świadomość swoich mocnych i słabych stron,
-         umiał rzetelnie i uczciwie pracować, miał szacunek do pracy, był zaradny i odpowiedzialny,
-         potrafił samodzielnie i krytycznie myśleć oraz korzystać z różnych źródeł informacji,
-         pracował nad własnym rozwojem, budując swój system wartości,
-         miał szerokie zainteresowania i pasje poznawcze,
-         odpowiedzialnie funkcjonował w demokratycznym społeczeństwie i właściwie rozumiał ideały demokracji, tolerancji i wolności,
-         był wrażliwy na potrzeby oraz krzywdę innych,
-         był wrażliwy na otaczającą go przyrodę i piękno natury,
-         miał szacunek do rodziny i świadomość, że jest ona najważniejsza dla prawidłowego rozwoju i szczęścia nie tylko pojedynczych ludzi, ale i całego społeczeństwa,
-         znał i szanował historię, kulturę i tradycję narodową z jej regionalnym bogactwem.
Struktura oddziaływań wychowawczych
Zadania dla poszczególnych organów statutowych.
                    Rada Rodziców – reprezentuje interesy wychowawcze rodziców  i odpowiada za prawidłowe relacje szkoła – wychowawca – uczeń – rodzice.
Rodzice decydują o metodach i formach wychowania swoich dzieci, uwzględniając istniejące przepisy prawne w tym zakresie /Karta Praw Dziecka, Kodeks Rodzinny/.
Zasady współpracy z rodzicami:
1.       Organizowanie przez wychowawców spotkań z rodzicami w celu: zapoznania rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi w klasie i w szkole
– zapoznania z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania,  udzielania informacji o postępach w nauce i zachowaniu.
2.       Organizowanie spotkań rodziców z logopedą, pedagogiem szkolnym oraz psychologiem z PPP w celu przybliżenia rodzicom problemów dotyczących rozwoju psychicznego
i fizycznego dzieci, przyczyn trudności niepowodzenia szkolnego, umiejętności radzenia sobie z nimi, oraz pomocy w wyborze szkoły ponadpodstawowej.
3.       Organizowanie spotkań rodziców z pielęgniarką szkolną na temat problematyki zdrowotnej.
4.       Organizowanie przez wychowawców spotkań z rodzicami z okazji różnych uroczystości i imprez klasowych.
5.       Udział rodziców w imprezach i uroczystościach szkolnych.
Rada Pedagogiczna:
1. Wspomaga rodzinę w jej naturalnych prawach do wychowania poprzez dostarczanie kompetentnych informacji o przyczynach zachowania się ucznia oraz sposobach wprowadzania
korekt wychowawczych.
2. Uchwala zasady motywowania zachowań uczniów z uwzględnieniem kryteriów przyjętych w Statucie Szkoły.
3. Ułatwia  i stwarza możliwości kontaktu rodziców z  poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz specjalistami z dziedziny medycyny i psychologii.
Powinności wychowawców klasowych:
 
1.       Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się, kształtowania jego postawy moralno – społecznej; odpowiedzialności za własne czyny oraz
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie.
2.       Organizowanie zajęć rozwijających jednostki i integrujących zespół uczniowski; kształtowanie atmosfery dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa, przyjaźni i umiejętności
rozwiązywania konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.
3.       Współdziałanie wychowawcy z nauczycielami uczącymi w jego klasie w celu doskonalenia procesu dydaktyczno – wychowawczego, ustalenia wspólnych działań
wychowawczych wobec ogółu uczniów oraz takich, którym potrzebna jest indywidualna opieka – uczniowie szczególnie uzdolnieni i uczniowie z różnymi trudnościami i
niepowodzeniami.
4.       Współdziałanie z pielęgniarką, pedagogiem szkolnym i rodzicami w celu wczesnego wykrywania chorób i deficytów rozwojowych i skutecznego ich leczenia i usprawniania
oraz eliminowania przyczyn społecznego niedostosowania, ochrony przed skutkami demoralizacji i uzależnienia, organizowanie niezbędnej opieki profilaktycznej.
5.       Organizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, otaczanie opieką tych. którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz organizowanie niezbędnej
pomocy w tym zakresie.
6.       Systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych i zachowaniu uczniów na terenie szkoły, wzajemne współdziałanie wychowawcze
wobec ucznia, włączenie rodziców w sprawy życia klasy i szkoły.
7.       Czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego.
8.       Upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej – poprzez stwarzanie dogodnych warunków dla działalności organizacji uczniowskich oraz sprawowania opieki
nad samorządem klasowym.
9.       Prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy dydaktyczno – wychowawczej w klasie.
Samorząd Uczniowski:
 
                    Powszechną organizacją działającą w szkole jest Samorząd Uczniowski, stanowiący reprezentację uczniów, powołany do rozwijania ich samorządności
i kształtowania postaw współgospodarzy szkoły.
Cele Samorządu Uczniowskiego:
1.       Współdziałanie uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
2.       Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.
3.       Rozwijanie umiejętności przyjmowania przez uczniów współodpowiedzialności za jednostki i grupę.
Zadania Samorządu Uczniowskiego:
 
1.       Mobilizowanie do właściwego wypełniania obowiązków szkolnych.
2.       Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów.
3.       Współdziałanie z władzami szkoły w udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
4.       Inspirowanie zajęć pozalekcyjnych, spotkań, imprez, w celu właściwego rozwoju zainteresowań.
5.       Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie do udziału w pracy społecznej i
użytecznej w środowisku.
6.       Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
7.       Zgłaszanie przez opiekunów samorządu, dyrektorowi lub radzie pedagogicznej  pojawiających się konfliktów między uczniami i nauczycielami.
8.       Kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły, dbanie o jej dobre imię i honor.
Rada Samorządu Uczniowskiego powoływana jest rokrocznie zgodnie z Ordynacją Wyborczą.
Współpraca wychowawcza z Samorządem Terytorialnym:
 
1.       Organizacja imprez środowiskowych z udziałem nauczycieli i uczniów.
2.       Pomoc materialna rodzinom wielodzietnym i niewydolnym wychowawczo – współpraca z Gminnym Ośrodkiem Opieki Społecznej.
3.       Współdziałanie z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej w zakresie krzewienia więzi z regionem.
4.       Współpraca z Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie profilaktyki zagrożeń współczesnego świata.
5.       Organizowanie spotkań z przedstawicielami  komisariatu policji w zakresie prewencji.
Formy pomocy wychowawczej dla uczniów w sytuacji zagrożenia.
1. Pomoc wychowawcy klasy (rozmowa z uczniem i rodzicami).
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
3. Współpraca z dyrektorem szkoły.
4. Współpraca z Poradnią  Psychologiczno – Pedagogiczną i pomoc dzieciom z różnymi zaburzeniami.
5. Docelowa pomoc finansowa dzieciom żyjącym w rodzinach o niskim statusie socjalno – kulturowym i w rodzinach z problemem alkoholowym (m. in. w zakresie dożywiania,
dofinansowania podręczników szkolnych).
6. Współpraca z policją i kuratorami sądowymi i społecznymi.
7. Współpraca z Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
8. Współpraca z parafią i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
9. Udział dzieci w zajęciach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej i środowiskowej.
Święta i uroczystości w tradycji szkolnej
                    Szkoła posiada własny sztandar, hymn oraz ceremoniał szkolny.
W trosce o wszechstronny rozwój uczniów organizuje uroczystości, imprezy szkolne i klasowe:
wrzesień                    - Rozpoczęcie roku szkolnego
październik              - Ślubowanie klas I, Dzień Edukacji Narodowej
listopad - Święto Odzyskania Niepodległości, uroczystości okolicznościowe organizowane w klasach - andrzejki
grudzień                   - uroczystości okolicznościowe organizowane w klasach – mikołajki, spotkania opłatkowe
styczeń                      - jasełka bożonarodzeniowe, zabawa karnawałowa,  Dzień Babci i Dziadka
luty                             - uroczystości okolicznościowe organizowane w klasach –  walentynki
marzec - Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny, Święto Szkoły
marzec/ kwiecień       - Wielkanoc, Dzień Ziemi
maj - Święto Konstytucji 3 Maja,  Dzień Matki
czerwiec - Dzień Dziecka, uroczyste zakończenie roku
 
                    Szkoła zapewnia swoim podopiecznym różnorodne zajęcia dodatkowe – sportowe, artystyczne i rekreacyjne. Należą do nich m.in. koła zainteresowań, konkursy,
wycieczki. Aktualna oferta szkoły w tym zakresie jest następująca:
1.       Zajęcia taneczne w zespole tańca „FESTA”.
2.       Zajęcia komputerowe.
3.       Chór szkolny.
4.       Koła zainteresowań
5.       Wycieczki do teatru i kina oraz spektakle teatralne na terenie szkoły.
6.       Spacery i wycieczki po najbliższej okolicy, regionie i kraju.
7.       Zabawy taneczne i dyskoteki.
8.       Konkursy: profilaktyczny, czytelniczo – logopedyczny, recytatorski, znajomości lektur, ortograficzny, z jęz. angielskiego
9.       Warsztaty artystyczne połączone z wystawą szczególnie interesujących prac.
10.     Plebiscyt na 10 najpopularniejszych sportowców szkoły.
11.     Zawody sportowe na szczeblu szkolnym i gminnym w wybranych dyscyplinach.
12.     Konkurs wiedzy o regionie i gminie.
We współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizowane są imprezy charytatywne połączone ze zbiórką darów dla dzieci z rodzin najuboższych, np. „ Pomóż
dzieciom przetrwać zimę”, „Góra grosza”.
Zaplanowane zostały spotkania uczniów z przedstawicielami komisariatu policji, pielęgniarką szkolną, lekarzem i psychologiem.
Szkoła organizuje i współuczestniczy w organizacji imprez dla społeczności lokalnej: Dożynki, Dni Niedrzwicy, Festyn Rodzinny, kiermasze świąteczne.
          W celu integracji wychowawców, uczniów i rodziców organizowane są spotkania szkolne i klasowe z właściwą oprawą artystyczną.
          Rozmowy na temat problemów uczniów mają charakter poufny i odbywają się we właściwej atmosferze z zachowaniem niekwestionowanego prawa rodziców do podejmowania
decyzji dotyczących  ich dzieci.

II. Program zadań wychowawczych w ujęciu tabelarycznym
KSZTAŁTOWANIE POSTAW  ETYCZNO – MORALNYCH I PATRIOTYCZNYCH

 

Zadania

 

 

 

Sposób realizacji

 

Termin realizacji

 

Odpowiedzialny

 

Uwagi

Ukazanie wartości rodziny w życiu człowieka

 

 

 

 1. Realizacja programu wychowania  do życia w rodzinie

2. Festyn Rodzinny

3. Obchody Dnia Rodziny w szkole

cały rok

czerwiec

maj

nauczyciele, katecheta

nauczyciele

wychowawcy

 

Kształtowanie postaw patriotycznych:

 

1.Zorganizowanie uroczystości upamiętniających:

-         bohaterską walkę narodu polskiego w wojnie obronnej w 1939r.

-         Bohaterów 7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty, patronów szkoły

-         Rocznica  Odzyskania Niepodległości

-         Rocznica Katyńska ( Dęby Katyńskie)

-         Uchwalenie Konstytucji 3– go Maja.

2.Dzień Papieski

3.Opieka nad grobami żołnierzy w Niedrzwicy Dużej i grobem p..Perłowskiej  w Niedrzwicy Kościelnej

wrzesień

 

 

marzec

listopad

kwiecień

maj

październik

październik

polonista

 

wychowawcy

historyk,

historyk

polonista

historyk

wychowawcy, katecheci

SU, dyrekcja

 

Dbanie o zachowanie właściwych relacji w społeczności szkolnej. Wzbudzanie szacunku dla człowieka (godność ludzka i własna)

1.Realizacja Programu Wychowawczego Szkoły, Szkolnego Programu Profilaktyki oraz planów wychowawczych poszczególnych klas

cały rok

wszyscy nauczyciele i pracownicy

 

Rozwijanie wrażliwości na problemy osób chorych, starszych i ubogich

1.       Zorganizowanie zbiórki pieniędzy do puszek PCK na rzecz pomocy chorym.

2.       Zbiórka darów w ramach akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”

3.       Udział w ogólnopolskich  akcjach charytatywnych

4.       Ogólnopolski Dzień Dziecka Niepełnosprawnego                                            „ Niezapominajka”

grudzień

grudzień

cały rok

maj

opiekun PCK

pedagog szkolny, Ośrodek Pomocy Społecznej

wychowawcy, pedagog

nauczyciele klas   I-III

 

ROZWÓJ FIZYCZNY I ZDROWOTNY

Profilaktyka zdrowotna i troska o środowisko naturalne

1.       Udział uczniów w akcji „Sprzątanie Ziemi”.

2.       Działalność koła ekologicznego.

3.       Apel dla kl. I – III ze stosowną oprawą artystyczną

4.       Zakup drzewek i krzewów  i posadzenie ich wokół szkoły.

5.       Zorganizowanie Dni Ziemi.

6.       Olimpiada ekologiczna

wrzesień

cały rok

kwiecień

wrzesień, marzec

kwiecień

marzec

n-le przyrody

n-le przyrody

wychowawcy klas I - III

dyrekcja,

n-le przyrody

n-le przyrody

n-le  przyrody

 

Promowanie zdrowego stylu życia

1.       Audycje nadawane za pośrednictwem radiowęzła o tematyce zdrowotnej. Pogadanka dla uczniów klas V na temat higieny okresu dojrzewania.

2.       Przeszkolenie klas IV z  zakresu udzielania pomocy  przedmedycznej.

3.       Kwalifikowanie uczniów na zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

4.       Prowadzenie zajęć  w klasach VI  na temat profilaktyki uzależnień.

5.       Zapewnienie uczniom świeżych owoców przez 9 tygodni w roku

6.       Propagowanie zasad zdrowego żywienia, aktywnego trybu życia, sportu i rekreacji poprzez przygotowanie gazetek tematycznych na tablicy PCK.

7.       Zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowych oraz mistrzostw szkoły w wybranych dyscyplinach.

8.       Zorganizowanie wycieczek turystyczno- krajoznawczych po okolicy, regionie, kraju.

9.       Wyjazdy na basen dla uczniów zainteresowanych.  

październik

październik

cały rok

kwiecień

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

pielęgniarka

.

pielęgniarka

pielęgniarka

pedagog

dyrekcja

pielęgniarka

opiekun PCK

nauczyciele w-f

nauczyciele w – f

 wychowawcy, pozostali nauczyciele

chętni nauczyciele

 

Troska o bezpieczeństwo swoje i innych

1.       Zorganizowanie szkolnego Turnieju o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego  w klasach starszych.

2.       Konkurs ze znajomości przepisów ruchu drogowego w kl. I-III

3.       Pogadanka o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

4.       Organizowanie spotkań dla uczniów klas I – III  z policjantami

5.       Turniej Wiedzy Pożarniczej

marzec

styczeń

cały rok

październik

n-le w-f

pielęgniarka

wychowawcy

 kl. I-III.

wychowawcy klas,

nauczyciele świetlicy, pozostali nauczyciele

wychowawcy

 kl. I-III.

nauczyciel przyrody

 

Zapobieganie agresji

1.       Pogadanka dla uczniów klas wymagających bieżącej interwencji nt.: „ Czym jest agresja i jak sobie z nią radzić?”

2.       Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów klas III i VI na temat agresji

cały rok

grudzień

pedagog szkolny

pedagog

 

Sport, turystyka i rekreacja

1.       Propagowanie zdrowego stylu życia:

-         gry i zabawy na świeżym powietrzu,

-         pikniki szkolne,

-         wycieczki piesze,

-         zabawy na śniegu,

-         wycieczki rowerowe,

-         dyskoteki szkolne

2.       Dzień Sportu

3.       Wyjazdy krajoznawcze

cały rok

czerwiec

cały rok

wychowawcy,

nauczyciele w-f,

nauczyciele świetlicy

nauczyciele w-f,

wychowawcy

wychowawcy

 

ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI
 

Inspirowanie do wyrażania własnych myśli i przeżyć

1.       Uczestnictwo w konkursach

·        recytatorskich :

-   Szkolny i Międzyszkolny Mały Konkurs Recytatorski

·        literackich:

Konkurs Literacki w Krężnicy Jarej

·        plastycznych:

           „Wielkanoc” „Boże Narodzenie” i inne

·        wokalnych:

-   Festiwal Piosenki Religijnej 

-   Festiwal Piosenki Żołnierskiej

czerwiec

          kwiecień

listopad

nauczyciele j. polskiego

wychowawcy klas III; bibliotekarz

plastyk, wychowawcy klas I - III

wychowawcy klas, nauczyciel muzyki

wychowawcy klas, nauczyciel muzyki

 

Wspieranie rozwoju intelektualnego uczniów – poznawanie swoich uzdolnień.

1.       Konkursy matematyczne

2.       Konkursy ortograficzne dla uczniów klas I – III i IV – VI

3.       Konkurs jęz. angielskiego dla uczniów klas I – III,

      IV – VI ( etap szkolny i międzyszkolny)

4.       Kuratoryjne konkursy przedmiotowe z jęz. polskiego, matematyki, historii i przyrody

maj

kwiecień

wg harmonogra- mu kuratorium

nauczyciele matematyki, wychowawcy klas I - III

wychowawcy klas I – III,

nauczyciele języka polskiego

nauczyciele jęz. angielskiego

nauczyciele: jęz. polskiego, matematyki, historii i przyrody

 

Rozwój dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna

1.Działalność koła:

·          teatralnego:

-           udział zespołu teatralnego w Międzyszkolnym Przeglądzie Teatrów w Czółnach

-           prezentacja programów artystycznych społeczności szkolnej i lokalnej

·  matematycznego

·  polonistycznego

·        tanecznego (zespół FESTA)

prezentacja programów artystycznych szkolnej i pozaszkolnej społeczności

- redagowanie gazety uczniowskiej KLEKS

- przygotowanie programów okolicznościowych (Święto Szkoły)

2.Realizacja zadań w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa na lata 2016- 20120

3. Projekt Mega misja

marzec

cały rok

               cały rok

cały rok

cały rok

marzec

cały rok

cały rok

opiekun koła

nauczyciele prowadzący kola zainteresowań

wychowawcy

nauczyciele prowadzący kola zainteresowań

odpowiedzialni nauczyciele

instruktor, nauczyciel wspomagający

polonista

odpowiedzialni nauczyciele

bibliotekarz

nauczyciel j. angielskiego

 

Wspieranie indywidualnej drogi rozwojowej

1.     Działalność zespołów wyrównawczych

2.     Działalność kół zainteresowań

3.     Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

4.     Zajęcia logopedyczne

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

nauczyciele prowadzący zajęcia

nauczyciele prowadzący zajęcia

pedagog

logopeda

 

Umiejętne korzystanie ze zdobyczy techniki i nauki

1.     Uczestnictwo w życiu kulturalnym (wyjazdy do kina, muzeum, teatru)

2.     Lekcje biblioteczne

3.     Gazetki klasowe- przygotowanie materiałów

cały rok

cały rok

cały rok

wychowawcy

bibliotekarz

wychowawcy

 

IV. Ewaluacja Programu Wychowawczego
Ewaluacja zostanie przeprowadzona poprzez:
· obserwację zachowań uczniów;
· monitoring postępów w zachowaniu i nauce (okresowe oceny
z przedmiotów i zachowania);
· przegląd udziału uczniów w konkursach szkolnych;
· analizę frekwencji uczniów;
· ocenę samopoczucia uczniów w szkole (ankieta);
· ocenę poziomu wiadomości i umiejętności uczniów (testy wiadomości)
 
e-Dziennik
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości