Statut szkoły

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. BOHATERÓW 7.  KOŁOBRZESKIEGO PUŁKU PIECHOTY

W NIEDRZWICY DUŻEJ

Podstawy prawne statutu:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty z późniejszymi zmianami – D. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329, Nr 106 poz. 496, z 1997r. Nr 28 poz. 153 i Nr 141 poz. 943 oraz z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 1999r. Nr 41, poz. 413/,2007r. Nr 80, poz 542,  z 2009r.Nr 56, poz 458, późniejszymi zmianami

Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1265).

Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357).

Ustawa z dn. 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635 ze zmianami).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia  2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU NR 4, poz.17).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 stycznia  2012 r. w sprawie  ramowych planów nauczania w szkołach publicznych .

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz.U. 2013 nr 0 poz. 532)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU 03.6.69).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (DzU 04.26.232).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki ( DzU 02.56.506).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (DzU 02.3.28).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (DzU 01.13.114).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (DzU 03.23.193).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.Nr 35, 27II 2007 r. poz.222)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U.z 2010r., Nr 97, poz.624  ze zmianami).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów publicznych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 520).

Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub interwencyjnych Dz.U. 228 p. 1490

Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji r. szkolnego ze zmianami z dnia 5 października 2010 r. Dz.U. 186 p. 1246

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. z 2013 r., poz. 520

SPIS TREŚCI:

Rozdział     1     - Informacje o szkole.                                                         str. 4

Rozdział     2     - Cele i zadania szkoły.                                                       str. 5

Rozdział    3     - Wewnątrzszkolne zasady oceniania  .                              str. 6

Rozdział    4    - Organizacja szkoły.                                                           str. 21

Rozdział     5     -  Organa szkoły.                                                                str. 24

Rozdział    6     - Uczniowie szkoły.                                                            str. 29

Rozdział   7     - Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.                            str. 32

Rozdział   8    - Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.    str. 37

Rozdział   9     - Postanowienia końcowe.                                                  str. 38

ROZDZIAŁ 1

Informacje o szkole

§1

Szkoła nosi nazwę  ,, Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Dużej”.

§2

Szkoła nosi imię „Bohaterów 7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty”

§3

Siedzibą szkoły są budynki Nr 21 i 21a przy ul. Lubelskiej w Niedrzwicy Dużej.

§4

Organem prowadzącym  szkołę jest Gmina Niedrzwica Duża.

§5

Organem sprawującym   nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Lublinie.

§6

Szkoła jest jednostką budżetową.

§7

Szkoła zapewnia wszystkim uczniom  bezpłatne podstawowe wykształcenie, stanowiące podbudowę do dalszej edukacji ogólnej i zawodowej, czas trwania cyklu kształcenia wynosi – 6 lat.

§8

Szkołą kieruje dyrektor szkoły.

§9

Organem wyższego stopnia w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora szkoły w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego jest Lubelski Kurator Oświaty.

§10

Szkoła realizuje podstawy programowe ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej dla szkół publicznych.

§11

Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa – obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum – nie dłużej niż do ukończenia 18 lat.  Naukę w klasie pierwszej mogą rozpocząć dzieci sześcioletnie na wniosek rodzica i za zgodą dyrektora szkoły. Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest uczęszczanie w roku poprzednim do oddziału przedszkolnego. W przeciwnym wypadku wymagana jest opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dzieci w wieku 6 lat podlegają obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu, nad spełnianiem  którego kontrolę sprawuje dyrektor szkoły.

W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 - w szkołach podstawowych, w których utworzony będzie więcej niż jeden oddział klasy pierwszej, dzieci będą dobierane do poszczególnych oddziałów klasy I według wieku, począwszy od najmłodszych.
Od 1 września 2014 r.:

$1·        obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r.;

$1·        spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców (wniosek rodziców);


Od 1 września 2015 r.:

$1·        obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2008 r., które rok wcześniej nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego, oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).

ROZDZIAŁ 2

Cele i zadania szkoły

§12

Statutowe cele i zadania szkoły we współpracy z rodzicami realizują nauczyciele i uczniowie

 w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej.

§13

Celem szkoły jest tworzenie warunków do wielostronnego tj. intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów.

Zasadniczym celem kształcenia jest stymulowanie rozwoju ucznia pozwalającego na funkcjonowanie w każdej społeczności zgodnie z wybranym przez niego systemem wartości.

§14

Zadania dydaktyczne:

   1/ Zadaniem szkoły jest rozwój całej osobowości ucznia, a nie tylko rozwój        zredukowany do wymiaru sprawności intelektualnej.

2/ Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do                       uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.

3/ Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające  realizacji w/w celów.

4/ Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez: współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

1/  kierowanie na badania psychologiczno – pedagogiczne

               a/ dzieci z trudnościami w nauce,

               b/ sprawiające kłopoty wychowawcze,

2/  konsultacje z pracownikami poradni:

           a/ pedagoga szkolnego i logopedy,

           b/ nauczycieli,

           c/ dyrekcji,

    3/  organizowanie spotkań pracowników poradni z dziećmi i rodzicami.

         a/ indywidualny kontakt ucznia z pedagogiem szkolnym i logopedą,

         b/ możliwość organizowania opieki psychologiczno –

            pedagogicznej,

·        z fragmentarycznymi deficytami rozwojowymi poprzez zajęcia reedukacyjne,

·        z wadami wymowy poprzez zajęcia logopedyczne,

·        z niedostosowanymi i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

5/ Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych np.: zajęcia taneczne zespołu Festa, zajęcia sportowe, koła zainteresowań.

6/ Szkoła stwarza warunki do realizacji indywidualnego toku nauczania oraz ukończenia edukacji w skróconym czasie dla uczniów wybitnie zdolnych.

§15

Zadania opiekuńcze i wychowawcze  szkoła realizuje poprzez:

1/ Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych przez pracowników pedagogicznych.

2/ Zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

      3/ Dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych dotyczących uczniów, poszanowanie ich  dóbr osobistych, a także o ochronę ich zdrowia.

4/ Pełnienie dyżurów nauczycielskich w szkole zgodnie z opracowanym harmonogramem.

5/ Udzielanie pomocy materialnej stałej lub doraźnej  uczniom /w miarę potrzeb i możliwości szkoły/.

6/ Zapewnienie możliwości organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez nauczanie zindywidualizowane na terenie szkoły, indywidualne w domu ucznia.

7/ Organizowanie indywidualnej opieki nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi i uszkodzeniami narządów słuchu i wzroku poprzez dostosowanie metod nauczania do możliwości i potrzeb każdego ucznia.

8/ Otoczenie opieką uczniów z wadami postawy poprzez możliwość organizowania zajęć gimnastyki korekcyjnej.

9/ Powierzenie przez dyrektora szkoły każdego oddziału opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli oraz zapewnienie ciągłości pracy wychowawczej przez cały tok nauczania w klasach I – III i IV – VI. Na umotywowany wniosek rodziców lub samorządu klasowego dyrektor szkoły może w każdym czasie dokonać zmiany wychowawcy klasy o czym informuje Radę Pedagogiczną na najbliższym posiedzeniu.

10/ Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawów programów nauczania dla danego oddziału oraz opracowanie i modyfikowanie w miarę potrzeb Przedmiotowego Systemu Oceniania. Pracą zespołu kieruje wychowawca. Nauczyciele nauczania początkowego i klas IV-VI tworzą zespoły wychowawcze, które realizują zadania zawarte w Programie Wychowawczym Szkoły. Inni nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe i pracują wg opracowanych planów. Zespoły zadaniowe powoływane są przez Dyrektora szkoły zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.

11/ Zaopatrzenie w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych, zgodnie z harmonogramem określonym w art. 11 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r.,poz.811).

      Zasady korzystania z podręczników określa regulamin.

ROZDZIAŁ 3

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

§16

     Ocenianie to określanie jakości pracy uczniów, jej wyników za pomocą umownych znaków czyli ocen.

         1/ Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz  rodziców o:

-         wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

-         o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

-         warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

1a. Nauczyciele zapoznają uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów ze:

- statutem szkoły,

- programem wychowawczym szkoły,

- tematyką godzin wychowawczych,

- programem profilaktycznym.

 2/ Wychowawca klasy na początku każdego roku informuje uczniów oraz rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2a/ Wprowadza się pojęcia” ocena pozytywna i negatywna ( przyjmując, że oceny pozytywne to: 2 – dopuszczająca, 3 – dostateczna, 4 – dobra, 5 – bardzo dobra, 6 -  celująca; zaś ocena negatywna to: 1- niedostateczna), a rezygnuje z uzależnienia promowania ucznia od oceny nagannej zachowania.

 3/ Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom na zasadach określonych przez nauczycieli.

$1a)       wszystkie prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne do końca danego roku szkolnego, tj. do dnia 31 sierpnia.

$1b)       Oryginały prac pisemnych mogą być udostępnione rodzicom/prawnym opiekunom ucznia na ich życzenie, podczas zebrań rodziców lub indywidualnych konsultacji w siedzibie szkoły.

$1c)       Jeżeli praca pisemna zawiera tylko odpowiedzi ucznia, należy do niej dołączyć zestaw pytań (zadań).

$1d)       Wskazane jest, aby udostępnienia dokonał nauczyciel, który tę pracę oceniał, a jeśli jest to niemożliwe – inny upoważniony przez niego nauczyciel lub dyrektor szkoły.

$1e)       Na prośbę rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie lub pisemnie.

$1f)       Nie powinno się wydawać prac kontrolnych z możliwością wyniesienia ich do domu, kopiowania, fotografowania.

       4/Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

       4a. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 16 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

         1) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego  orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie  

        warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i  oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków  organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży  niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;

          2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie  tego orzeczenia.

          3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni  psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej

        opinii.

        4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3

        4b.Osobą, która planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-  pedagogicznej jest wychowawca, który:

- prowadzi wykaz uczniów objętych pomocą;

- ustala formy pomocy oraz okres ich udzielania i proponowany wymiar godzin

1) Dyrektor ostatecznie zatwierdza pomoc proponowaną przez wychowawcę i informuje pisemnie rodziców ucznia o ustalonych formach pomocy   psychologiczno-pedagogicznych, ich sposobach oraz okresie udzielania.

                       2)Nauczyciele opracowują plany pracy dla ucznia lub grupy uczniów.

                    3)Pomoc trwa do czasu zlikwidowania opóźnienia uzyskania osiągnięć edukacyjnych.

        5/ Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy brać pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających  ze specyfiki tych zajęć.

         6/ Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym, np. z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. Uczeń zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń uczestniczy w lekcji i jest oceniany zgodnie z regulaminem oceniania opracowanym przez nauczycieli wychowania fizycznego. W przypadku całorocznego zwolnienia ucznia z  w/w zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej  wpisuje się „zwolniony”. Jeżeli uczeń otrzymał ocenę za I semestr, a z zajęć w II semestrze był zwolniony, zamiast oceny rocznej wpisuje się ,,zwolniony”. Gdy uczeń na I semestr miał wpis „zwolniony”, a brał udział w zajęciach w II semestrze, otrzymuje ocenę roczną

§17

Podsumowanie osiągnięć:

1/ Podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia i zachowania dokonuje się dwa razy

w ciągu roku szkolnego:

-         na tydzień przed zakończeniem semestru (nie później niż w ostatni piątek stycznia) klasyfikacja śródroczna-polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w § 16 ust. 4a pkt1 i zachowania ucznia oraz ustaleniu  śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

-         na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego klasyfikacja roczna-w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w § 16 ust. 4a pkt 1, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,.

klasyfikacja roczna w klasach IV-VI polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w rocznym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

                -klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu  umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych,             określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w  indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w § 16 ust. 4a pkt 1, i zachowania ucznia          w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2/ Na dwa tygodnie przed semestralnym/rocznym  zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele przedmiotów wystawiają propozycje ocen i informują o nich ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z uczniami z wpisem tematu lekcji do dziennika lekcyjnego ( w klasach I-III ma to być rozmowa z dziećmi oraz temat w dzienniku), a wychowawcy przekazują za potwierdzeniem odbioru informację pisemną uczniowi i jego rodzicom o semestralnych/rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i semestralnej/rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

O przewidywanym stopniu negatywnym wychowawca pisemnie informuje ucznia i jego rodziców na miesiąc przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

       2a. W przypadku braku kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia i  braku potwierdzenia odbioru pisemnej informacji o przewidywanych semestralnych/rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania szkoła listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przesyła pisemną informację na adres rodziców/prawnych opiekunów. Dwukrotne wysłanie listu poleconego, który nie został odebrany przez rodziców/prawnych opiekunów uznaje się za doręczony.

3/  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

      Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia.

     Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z religii lub etyki ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe edukacyjne, religię lub etykę. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

Wszystkie oceny semestralne/roczne wpisywane są na 7 dni przed radą

4/  Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne począwszy od klasy czwartej ustala się w stopniach wg następującej skali:

·        stopień celujący                             - 6

·        stopień bardzo dobry                      - 5

·        stopień dobry                                  - 4

·        stopień dostateczny                         - 3

·        stopień dopuszczający                     - 2

·        stopień niedostateczny                     - 1

5/ Oceny ze sprawdzianów, prac klasowych wystawiane są według procentowej skali odpowiadającej poszczególnym stopniom:

       do 34% - ocena niedostateczna

35 - 49% - ocena dopuszczająca

50 - 69% - ocena dostateczna

70 - 89% - ocena dobra

90 – 100% - ocena bardzo dobra

100% plus zadanie dodatkowe – ocena celująca

§18

Kryteria stopni:

1. Ustala się następujące kryteria stopni:

·        stopień celujący – otrzymuje uczeń który posiadł wiedzę i umiejętności w zakresie podstawy programowej z danego przedmiotu w danej klasie. Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności. Jest kreatywny. Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

·        stopień bardzo dobry – otrzymuje uczeń , który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, sprawnie posługuje się wiadomościami, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach.

·        stopień dobry – otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania podstawy programowej i rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

·        stopień dostateczny – otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości

              i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej, wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

·        stopień dopuszczający – otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki. Wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

·        stopień niedostateczny – otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawach programowych, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności.

2. W klasie I szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna oraz bieżąca jest oceną opisową, dotyczy również j. angielskiego i zajęć komputerowych.

Ocena bieżąca eksponuje osiągnięcia indywidualne dziecka, bez porównywania go z innymi. Uwzględnia wysiłek ucznia, wskazuje dobre i słabe strony pracy i sposoby poprawy. Ocena bieżąca może być ustna /pochwała, rozmowa/ lub pisemna /spostrzeżenia zapisywane są w dziennikach, zeszycie, w karcie szkolnych osiągnięć ucznia lub zeszycie obserwacji/.

Stosuje się określenia:

Doskonale – uczeń w pełni opanował wiadomości i umiejętności, szybko  i sprawnie rozwiązuje zadania wszystkie zadania

 Brawo - uczeń w pełni opanował wiadomości i umiejętności

 1. Dobrze - uczeń opanował wiadomości i umiejętności

Pracuj uważniej - uczeń częściowo opanował wiadomości i umiejętności

 1. Musisz jeszcze popracować – uczeń  nie opanował wiadomości i umiejętności

Oraz znaki:

+  w pełni opanował wiadomości i umiejętności

/   częściowoopanował wiadomości i umiejętności

-   nie opanował wiadomości i umiejętności

2a. W klasach II i III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową, zaś oceny bieżące ustala się za pomocą punktów od 1 – 6:

  6 punktów, gdy osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom przewidzianych osiągnięć edukacyjnych;

  5 punktów,  gdy uczeń  opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności;

  4 punkty, gdy opanowane wiadomości i umiejętności nie są pełne, ale pozwalają na dalsze opanowywanie treści;

  3 punkty, gdy uczeń opanował podstawowy zakres wiadomości i umiejętności, sprawiający kłopoty w przyswajaniu trudniejszych treści;

  2 punkty, gdy opanowane wiadomości i umiejętności są niewielkie i utrudniają dalsze kształcenie;

  1 punkt , gdy wiadomości i umiejętności nie są opanowane, uczeń nie radzi sobie z zadaniami nawet z pomocą nauczyciela.

  wyrażony cyfrą 6

Znakomicie! Wspaniale! Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje!

   wyrażony cyfrą 5

Doskonale! Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj!

   wyrażony cyfrą 4

Dobrze pracujesz jednak stać cię, by było lepiej. Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi ci osiągać lepsze wyniki

   wyrażony cyfrą 3

Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to zmienić na lepsze konieczna jest pomoc nauczyciela i rodziców, oraz systematyczna praca, wymagająca dużo wysiłku z twojej strony.

   wyrażony cyfrą 2

Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki. Włóż dużo wysiłku, bądź aktywniejszy, skorzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców.

   wyrażony cyfrą 1 

Osiągasz niezadowalające rezultaty. Spotkało cię niepowodzenie. Pokonasz to, ale czeka cię bardzo dużo systematycznej pracy wspólnie z nauczycielem i rodzicami.

Ocena prac pisemnych i sprawdzianów:

Poziom I – 60-51,5 pkt (100-86%)

Poziom II – 51-42,5 pkt (85-71%)

Poziom III – 42-30 pkt (70 – 51%)

Poziom IV – 29,5-31 pkt (50 – 31%)                          

Poziom V – 18-0 pkt (30 - 0%)

Semestralna ocena opisowa jest wynikiem półrocznej obserwacji rozwoju dziecka w oparciu o informacje zgromadzone w „kartach szkolnych osiągnięć ucznia” lub zeszycie obserwacji, zawiera zalecenia i wskazówki dla ucznia dotyczące postępów w edukacji i rozwoju społeczno – emocjonalnym. Ocena jest skierowana do dziecka i do rodziców.

Roczna ocena opisowa podkreśla zmiany w rozwoju dziecka wynikające ze stosowania wskazówek zawartych w ocenie semestralnej, ma charakter diagnostyczny, informacyjny, korekcyjny, motywacyjny i rozwojowy.

3. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami opisowymi.

4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§19

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

-         wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

-         postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

-         dbałość o honor i tradycje szkoły;

-         dbałość o piękno mowy ojczystej;

-         dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

-         godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

-         okazywanie szacunku innym osobom.

2. Wychowawca ustalając ocenę zachowania opiera się na następujących kryteriach oceniania zachowania uczniów:

Stosunek do obowiązków szkolnych:

    

Aktywność społeczna ucznia:

Kultura osobista:

§20

1. Ocenę z zachowania śródroczną i roczną w klasach IV – VI ustala się wg skali:

·        wzorowe

·        bardzo dobre

·        dobre

·        poprawne

·        nieodpowiednie

·        naganne;

2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

3. Ustala się oceny cząstkowe z zachowania wg powyżej ustalonej  skali ocen.

 1. wzorowe – uczeń zawsze przygotowany do lekcji i aktywnie w niej uczestniczy, przykładnie wykorzystuje swoje możliwości, wzorowo wypełnia powierzone mu obowiązki, aktywnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły i środowiska; wyróżnia się wysoką kulturą osobistą.

bardzo dobre – uczeń przygotowany do lekcji, wykorzystuje swoje umiejętności i uzdolnienia, chętnie pracuje społecznie, systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, pozostaje w bardzo dobrych relacjach z rówieśnikami, nauczycielami i personelem szkoły.

 1. – uczeń spełnia swoje obowiązki, pracuje na miarę swoich możliwości, uczestniczy w życiu klasy i środowiska, okazuje troskę o kulturę języka, styl bycia, właściwie zachowuje się w stosunku do innych, nosi czysty estetyczny strój.
 2. poprawne – uczeń wypełnia obowiązki, poprawnie zachowuje się w szkole i poza nią oraz w stosunku do innych osób; przyjmuje bierną postawę wobec udzielonych upomnień.
 3. – uczeń nie wypełnia obowiązków szkolnych, wywołuje bójki, używa wulgaryzmów, nie reaguje na upomnienia, jest agresywny i konfliktowy, korzysta z używek.
 4. – uczeń nie wypełnia obowiązków szkolnych wagaruje, łamie wszelkie normy zachowania, wchodzi w konflikt z prawem, korzysta z używek pomimo upomnień.

4. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są   ocenami opisowymi.

$1-         oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

$1-         promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

6. (skreślony)

6. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę zachowania.

7. Szkoła, w miarę możliwości, stwarza szansę uzupełnienia braków uczniowi, u którego w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej.

8. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach lekcyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania i braku podstaw do wystawienia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych.

9. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

10. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej, rada pedagogiczna na prośbę ucznia lub rodziców może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

11. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a/ realizujący indywidualny tok lub program nauki;

b/ spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą (egzamin klasyfikacyjny w przypadku 11b nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych; nie ustala się w tym przypadku oceny zachowania.

12. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, jedynie egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

13. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W skład komisji wchodzą:

a/ dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze-jako przewodniczący komisji;

b/ nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

Pytania egzaminacyjne ustala nauczyciel egzaminator. Stopień trudności powinien być różny i odpowiadać kryteriom ocen.

16. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w pkt.11b, oraz jego rodzicami, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

17. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.

18. Z  przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

-         imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt. 14, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w pkt. 11b skład komisji;

-         termin egzaminu klasyfikacyjnego;

-         zadania egzaminacyjne;

-          wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

 Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień.

18a.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.     

19. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

20. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeż. pkt. 21 i 23.

21. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem pkt. 25.1 i 23.1

22. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem pkt 23.1

23.1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić na piśmie zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że semestralna/roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna  ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu uzyskania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni.

23.2. W przypadku stwierdzenia, że roczna /semestralna/ ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a/ w przypadku rocznej /semestralnej/ oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

b/ w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większości głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

23.3. Sprawdzian, o którym mowa w pkt 23.2a przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.23.1.Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 23.2.a uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami /prawnymi opiekunami/.

23.4. W skład komisji wchodzą:

A/ w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

B/ w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

23.5. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 23.4.A.b, może być zwolniony z  udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

23.6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej oceny rocznej klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

23.7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

A/ w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

B/ w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

23.8. Do protokołu, o którym mowa w pkt.23.7.A dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

23.9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 23.2.a, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

23.10. Przepisy zawarte w punktach 23.1-23.9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku , ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

24.1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

24.2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej /semestr programowo wyższy/, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne /semestralne/ oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej z zastrzeżeniem ust.6. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.

24.3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub kończy szkołę z wyróżnieniem.

24.4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim  otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą semestralną roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

24.5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 24.2 nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

24.5.A. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej /semestru programowo wyższego/ ucznia, który nie zdał  egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej /semestrze programowo wyższym/.

25.1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

25.2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

25.3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych. Egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

25.4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

25.5. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 25.4., może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

25.6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

-         skład komisji;

-         termin egzaminu poprawkowego;

-         pytania egzaminacyjne;

-         wynik egzaminu poprawkowego oraz ustaloną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

25.7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

25.8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt. 24.5.A.

26.1. Uczeń kończy szkołę podstawową:

27. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie mają prawo wnieść prośbę o podwyższenie rocznej przewidywanej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

27.1 Przyjmuje się następujący tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane  rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

a) najpóźniej na trzy dni / roboczych/ przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń lub jego rodzic/opiekun składa do dyrektora szkoły pisemny wniosek o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej o której mowa w ust. 27

b) ww. wniosek może dotyczyć podwyższenia oceny tylko o jeden stopień

c) dla ucznia, który ubiega się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, przeprowadza się sprawdzian wiadomości i umiejętności uwzględniający materiał programowy z całego roku szkolnego, obejmujący poziom wymagań edukacyjnych wynikający z podstawy programowej i realizowanego przez nauczyciela programu przewidzianego na ocenę, o którą ubiega się uczeń

d) dyrektor  w trakcie kolejnych 3 dni /roboczych/ informuje na piśmie rodziców i ucznia o wyznaczonym terminie sprawdzianu

e) sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni

/ roboczych/ od dnia zgłoszenia zastrzeżeń

f) sprawdzian przygotowuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, a zatwierdza go dyrektor szkoły najpóźniej w przeddzień sprawdzianu

g) sprawdzian ma formę pisemną i ustną  lub zajęć praktycznych w zależności od przedmiotu

h) aby podwyższyć ocenę, uczeń musi uzyskać minimum 75% możliwych do uzyskania punktów

i) sprawdzian przeprowadza komisja powołana na piśmie przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą:

-dyrektor szkoły lub wicedyrektor jako przewodniczący komisji

-nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których przeprowadzany jest sprawdzian

-nauczyciel uczący tego samego lub pokrewnego przedmiotu, z którego uczeń pisze sprawdzian

j) podczas sprawdzianu mogą uczestniczyć, w charakterze obserwatora, rodzice/opiekunowie ucznia

k) o wyniku sprawdzianu uczeń jest informowany tego samego dnia, po ocenieniu przez komisję wykonanych zadań

l)w wyniku sprawdzianu ocena ucznia może zostać utrzymana lub podwyższona w stosunku do wcześniejszej przewidywanej przez nauczyciela

m)z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół zawierający:

-skład komisji

-termin sprawdzianu

-wynik sprawdzianu

-ocenę ustaloną przez komisję

n) do protokołu załącza się arkusz sprawdzianu ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach; protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

27.2 Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

● Jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną zachowania, z którą zostali zapoznani przez wychowawcę klasy w terminie 1 miesiąca, 
/2 tygodni/, na spotkaniu z rodzicami w szkole, przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej (podanie, wniosek), w terminie 3 dni roboczych od dnia zapoznania z propozycją oceny.

● Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą klasy przeprowadza analizę zasadności proponowanej przez wychowawcę oceny zachowania w oparciu o argumentację wychowawcy i obowiązującą dokumentację.

● Dyrektor szkoły może (nie musi) powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu pedagoga, psychologa, uczniów samorządu klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy proponowanej przez wychowawcę oceny zachowania. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym tego zespołu.

● Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą (nie muszą) przekonać wychowawcę klasy o zmianie proponowanej oceny. Wychowawca może zmienić lub utrzymać proponowaną ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizie przeprowadzonej w w/w zespole.

● Dyrektor powiadamia w formie pisemnej ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna) w terminie 7 /3/ dni od dnia wpłynięcia podania (wniosku) o rozstrzygnięciu w sprawie; rozstrzygnięcie to jest ostateczne.

● Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który zwiera:

- imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny,

- termin spotkania zespołu,

- ostateczną ocenę zachowania proponowaną przez wychowawcę,

- podpisy osób uczestniczących w spotkaniu.

● Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz protokół znajdują się w dokumentacji szkoły.

§21

Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów:

 1. 1.       Ocenianiu poddawane będą następujące obszary aktywności uczniów: pisanie, czytanie, mówienie, działania praktyczne, sprawność ruchowa, sprawność rachunkowa, rozwiązywanie problemów, współdziałanie w grupie.
 2. 2.       Sprawdzaniu i ocenianiu osiągnięć będą podlegać prace.

a/ pisemne uczniów

-         rozwiązywanie zadań,

-         odpowiedzi na pytania

-         testy,

-         sprawozdania,

-         formy literackie.

b/ wypowiedzi ustne:

-         odpowiedzi,

-         dyskusje,

c/ sprawność motoryczna

d/ działania praktyczne

Przyjęto kryteria uwzględniane przy ocenie osiągnięć uczniów:

Szczegółowe wymagania oraz sposoby, formy i częstotliwość sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów zawarte są w Przedmiotowym Systemie Oceniania.

 1. 3. Na każdej lekcji nauczyciel zobowiązany jest odnotować w dziennikuobecność uczniów i zaznaczyć w następujący sposób:

- obecność zaznacza się zostawiając pustą kratkę

- nieobecność stawia się pionową kreskę

- spóźnienie to pionowa kreska otoczona kółkiem

- usprawiedliwiona nieobecność to plus

- nieusprawiedliwiona nieobecność to pionowa kreska

- w przypadku, gdy uczeń reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach sportowych  lub przebywa na wycieczce, w rubryce obecności wpisuje się odpowiednio:  konkurs, zawody, wycieczka, natomiast przy temacie lekcji wpisuje się stan

  faktyczny uczniów uczestniczących w lekcji.

4.W świetlicy szkolnej odnotowuje się w dzienniku świetlicy obecność  uczniów   stawiając  w kratce plus (+). Pusta kratka oznacza nieobecność ucznia  na świetlicy.

§22

Sposoby gromadzenia informacji:

§23

Sposoby informowania rodziców:

 1. 6.   Wychowawca lub nauczyciel uczący danego przedmiotu przekazuje uczniom na bieżąco pisemną lub ustną informację zwrotną dotyczącą mocnych i słabych stron pracy ucznia, ustala kierunki dalszej pracy

§24

Sprawdzian:

             Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa:

                1) część pierwsza – 80 minut;

                2) część druga – 45 minut.

            2. W przypadku sprawdzianu w skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić  wychowawca zdających oraz:

                1) w części pierwszej – nauczyciele języka polskiego i matematyki;

                2)w części drugiej – nauczyciele języka obcego nowożytnego, z którego jest  przeprowadzany sprawdzian.

       3.1. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może     przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tego

              orzeczenia.

      3. 2. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni  specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić do  sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb               edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tej opinii. Opinia  powinna być wydana uczniowi nie wcześniej niż  po ukończeniu trzeciej klasy  szkoły podstawowej. Opinię przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie  do dnia 15 października / zgodnie z obowiązującymi na dany rok  szkolny  procedurami Centralnej Komisji  Egzaminacyjnej/ roku szkolnego,  w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu.

       3.3 Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do sprawdzianu w warunkach   odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie   zdrowia wydanego przez lekarza.

        3.4 Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do sprawdzianu, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne  związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji 

              językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do  sprawdzianu  w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady              pedagogicznej.

      3.5. Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w ust.3. 4, jest wydawana na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia  z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

       3.6. Dla uczniów, o których mowa w ust. 3.1 – 3.4, nie przygotowuje się  odrębnych zestawów zadań.

       3.7. Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb i możliwości uczniów, o których mowa w ust. 3.1 – 3.4, i podaje ją do publicznej wiadomości na              stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 1 września roku   szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

      3.8. Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości  uczniów, o których mowa w ust. 3.1-3.4, spośród możliwych sposobów dostosowania             warunków przeprowadzania sprawdzianu, określonych w szczegółowej informacji, o której mowa w ust.3.7

4.Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym nie przystępują do sprawdzianu.

5.Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną  niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do  sprawdzianu, na wniosek rodziców zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

7.Za organizację i przebieg sprawdzianu odpowiedzialny jest przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

8.Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianu określają odrębne przepisy.

9. skreślony

ROZDZIAŁ 4

Organizacja szkoły

§25

§26

2a. Limit uczniów w klasach I-III można zwiększyć nie więcej niż o 2 uczniów  tylko na wniosek rady oddziałowej (trójki klasowej)za zgodą organu  prowadzącego i z obowiązkowym zatrudnieniem asystenta nauczyciela.

                  5.           Szkoła pobiera opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i duplikatu świadectwa szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§27

                      7. Dopuszcza się możliwość zwalniania uczniów (całej klasy) z ostatniej godziny lekcyjnej lub odwoływania zajęć z pierwszej godziny lekcyjnej, zgodnie z planem zajęć, w przypadkach podyktowanych nieobecnością nauczycieli lub z innych ważnych przyczyn uniemożliwiających zorganizowanie zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.

§28

Zajęcia nadobowiązkowe, koła zainteresowań będą organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów.

Liczba uczestników zajęć:

-         gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej

-          zajęć logopedycznych od 2 do 4,

-          zajęć dydaktyczno-wyrównawczych od 4 do 8 uczniów,

-          zajęć korekcyjno-kompensacyjnych od 2 do 5,

-         zajęć socjoterapeutycznych od 3 do 10.

§29

§30

Biblioteka szkolna jest pracownią służącą do: utrwalania, pogłębiania oraz rozszerzania wiadomości uczniów, rozwijania ich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzacji wiedzy pedagogicznej.

 W zakresie pracy pedagogicznej:

·        prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej,

·        udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych,

·        propagowanie zbiorów biblioteki i czytelnictwa,

·        organizowanie różnych form pracy czytelniczej przy współdziałaniu zespołu nauczycielskiego.

·        udzielanie porad czytelnikom,

·        współpraca z biblioteką publiczną,

·        przygotowanie materiałów i wniosków do analizy czytelnictwa na zebraniach rady pedagogicznej.

W zakresie organizacji i techniki bibliotecznej.

  planowanie pracy biblioteki. Prowadzenie ewidencji zajęć w „Dzienniku biblioteki szkolnej” wg zamieszczonej w nim instrukcji,

  gromadzenie zbiorów /stałe ich uzupełnianie i selekcja przy współpracy grona nauczycielskiego/.

  troska o zabezpieczenie i konserwacje księgozbioru,

  ewidencja zbiorów /prowadzenie księgi inwentarzowej głównej, księgi podręczników, broszur, księgi ubytków/,

  opracowanie biblioteczne zbiorów /znakowce, katalogi/,

  troska o estetykę wnętrza biblioteki,

  organizacja udostępniania zbiorów,  protokolarne przejęcie biblioteki od poprzednika lub przekazanie zastępcy w sposób określony obowiązującymi przepisami.

  przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją obowiązków służbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i unormowaniami wewnętrznymi z przedmiotowego zakresu,

  zabezpieczenie zgromadzonych danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do zadań związanych z przetwarzaniem danych, jak  również wykorzystywania tych danych wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązków służbowych.”

ROZDZIAŁ 5

Organa szkoły

§31

Organami szkoły są:

§32

16. Ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców:

- zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,

- materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.

     17.  Podaje corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym.

     18. Ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów  edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego  okresu używania tych podręczników lub materiałów.

     19. Wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności  związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami.

     20. Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia   specjalnego ucznia.

§33

Dyrektor szkoły ma prawo:

§34

Dyrektor jest odpowiedzialny za:

§35

Dyrektor może być odwołany ze stanowiska przed upływem 5 lat przez organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w razie:

§36

Dyrektor szkoły jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

            §37

W szkole istnieje stanowisko wicedyrektora.

§38

 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

     7. Rada Pedagogiczna zatwierdza:

$1Ø      Plan pracy szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

$1Ø      Wyniki klasyfikacji i promowania uczniów.

$1Ø      Uchwały w sprawie innowacji pedagogicznej.

$1Ø      Organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli.

$1Ø       Podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów.

$1Ø       Ustala sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym   sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu  doskonalenia pracy szkoły.

8. Rada Pedagogiczna opiniuje:

$1Ø      Organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i   

    pozalekcyjnych.

$1Ø      Opiniuje pracę dyrektora na wniosek organu oceniającego pracę dyrektora.

$1Ø      Projekt planu finansowego.

$1Ø      Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

$1Ø      Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych

          prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo zajęć   dydaktyczno–wychowawczych i opiekuńczych.

$1Ø      Powierzanie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych oraz   odwołanie z tych stanowisk.

$1Ø      Zestaw programów nauczania na dany rok szkolny

$1Ø      Propozycje zespołów nauczycielskich dotyczące wyboru jednego podręcznika lub

    materiału edukacyjnego.

9. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

      10. Dyrektor szkoły wstrzymuje dokonanie uchwał, niezgodnych z przepisami  prawa, powiadamiając organ prowadzący szkołę , oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę lub placówkę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

       11. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania   informacji, danych osobowych i spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki. Zobowiązane są również – pod groźbą odpowiedzialności - do wykorzystywania przedmiotowych informacji i danych wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązków służbowych.

§39

 Rada Rodziców jest organem opiniodawczym. Jej szczegółowy tryb działania określa Regulamin Rady Rodziców.

1. Do momentu utworzenia Rady Rodziców jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rodziców i uczniów.

2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Wychowawcę obowiązuje organizowanie spotkań przynajmniej raz na kwartał w celu:

A/ Zapoznania rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi w klasie i w szkole.

B/ Zapoznania z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania.

C/ Udzielania porad w sprawie dalszego kształcenia.

3. Rodzice zostali poinformowani i akceptują:

4. Rodzice posiadają informację, iż w przypadku braku akceptacji któregokolwiek z punktów wymienionych w pkt. 3 mają prawo zgłoszenia powyższego do ADO.

5. Rodzice zostali poinformowani, iż administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 7 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty z siedzibą ul. Lubelska 21a, 24-220 Niedrzwica Duża. Dane zgromadzone przez ADO będą przetwarzane wyłącznie w celach statutowych Szkoły, w zakresie wynikającym z przepisów szczegółowych, w tym Ustawy o systemie oświaty, a także w celach archiwalnych i statystycznych. Podanie danych wykraczających poza katalog określony w przepisach jest dobrowolne. Dane zgromadzone przez ADO przetwarzane są w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 2 w powiązaniu z pkt 4 i 5. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści danych, ich modyfikacji i poprawiania. Dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa.

          6.Radę Rodziców wybierają rodzice spośród trójek klasowych-stanowią ją delegaci  poszczególnych oddziałów wybrani w głosowaniu tajnym.

7.Rada stanowi reprezentację rodziców i w ich imieniu podejmuje i realizuje na rzecz uczniów i szkoły zadania dydaktyczno – wychowawcze, opiekuńcze i materialne, szczególnie w zakresie uzyskiwania najlepszych wyników nauczania, wychowania i opieki, wypracowania jednolitego oddziaływania wychowawczego, właściwego wyboru dalszej drogi kształcenia.

8.Do kompetencji Rady Rodziców należy:

- opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole  stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji   politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem    statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie  form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

- opiniowanie propozycji dyrektora zawierającej zestaw podręczników, materiałów  edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku   szkolnym, w przypadku braku zgody nauczycieli co do wyboru jednego

  wspólnego podręcznika z poza podręczników oferowanych przez właściwego  ministra.

§40

Powszechną organizacją działającą w szkole jest Samorząd Uczniowski, stanowiący reprezentację uczniów klas IV-VI oraz Samorządzik Uczniowski zrzeszający uczniów klas  I-III, powołany do rozwijania ich samorządności i kształtowania postaw współgospodarzy szkoły.

§41

Cele SU:

§42

Zadania SU:

§43

Formy pracy samorządu:

Rada Samorządu Uczniowskiego powoływana jest rokrocznie zgodnie z Ordynacją Wyborczą. Szczegółowy sposób działania Samorządu Uczniowskiego określa odrębny regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

ROZDZIAŁ 6

Uczniowie szkoły

§44

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu winni zapisać je do szkoły.

2. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do 18 roku życia.

3. Do klasy pierwszej przyjmuje się:

-z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

-na pisemną prośbę rodziców, za zgodą dyrektora szkoły - dzieci  spoza obwodu szkoły.

4. Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się zgodnie z regulaminem.

5. (skreślony)

6.W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż na jeden rok – decyzję podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

7.Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki.  

8.W szkole są organizowane zajęcia Wychowanie do życia w rodzinie. W przypadku rezygnacji z zajęć wymagane jest pisemne oświadczenie rodzica.  

9.Zajęcia z religii organizowane są na pisemne oświadczenie rodzica.                       

§45

Uczeń ma prawo:

·        otrzymać informację o sprawdzianie /jego zakres/ z tygodniowym wyprzedzeniem.

·        do pisania nie więcej niż trzech  sprawdzianów w ciągu tygodnia, a jednego w ciągu dnia. Pisemne sprawdzenie wiadomości z ostatniej lekcji może odbywać się bez uprzedzenia.

·        do otrzymania sprawdzonej pracy pisemnej w ciągu tygodnia.

·        do sprawiedliwej, jawnej, obiektywnej i umotywowanej oceny przeprowadzonej na bieżąco swego stanu wiedzy.

§46

Uczeń ma obowiązek:

Przestrzegania Regulaminu Uczniowskiego, w którym zawarte są jego prawa i obowiązki oraz sposoby nagradzania i karania.

12a. Noszenia stroju galowego: biała koszula/bluzka, granatowe/czarne spodnie/spódnica w czasie uroczystości szkolnych.

12b. Z obowiązku noszenia stroju szkolnego lub galowego uczniowie zwolnieni są w czasie dyskotek, wycieczek oraz w dniach, w których będzie to ogłoszone przez Dyrektora szkoły.

12c. Mieć schludny strój i odpowiedni wygląd to:  nie nosić długich kolczyków, nadmiaru biżuterii, nie malować włosów i paznokci, nie robić makijażu, nie chodzić z gołym pępkiem, odkrytymi plecami, dużym dekoltem i w zbyt krótkiej

 spódnicy.

12d. Zmieniać obuwie na miękkie.

14a. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania w/w sprzętu, urządzenia powinny być wyłączone i schowane.

14b. Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być używany jedynie w trybie „milczy”.

14c. Nagrywanie dźwięku i obrazu jest możliwe jedynie za zgodą nauczyciela i osoby nagrywanej lub fotografowanej.

14d. Zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły, a także odpowiednim organom policji.

14e. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie posiadanego sprzętu elektronicznego.

14f. Naruszenie przez ucznia zasad używania w/w sprzętu na terenie szkoły powoduje przekazanie przez ucznia urządzenia do depozytu, które odbiera rodzic/prawny opiekun ucznia.

§47

Kary:

·        upomnieniem wychowawcy klasy,

·        upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,

·        upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły udzieloną publicznie wobec uczniów,

·        obniżenie oceny zachowania,

·        zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, reprezentowania szkoły na zewnątrz, do korzystania z niektórych form opieki socjalnej,

·        przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole,

·        przeniesieniem do innej szkoły przez Kuratorium Oświaty na podstawie uchwały rady pedagogicznej i opinii samorządu uczniowskiego,

·        o zamiarze ukarania ucznia mogą być powiadomieni rodzice.

§48

Nagrody i wyróżnienia:

Tryb przyznawania niektórych nagród i wyróżnień:

A/ pochwałę wychowawcy klasy w obecności klasy,

B/ pochwałę dyrektora szkoły w obecności uczniów całej szkoły,

C/ dyplom uznania,

D/ list gratulacyjny do rodziców,

E/ nagrodę rzeczową,

F/ stypendium motywacyjne za wysokie osiągnięcia naukowe i sportowe.

                            ROZDZIAŁ 7

         Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§49

     tryb „milczy”.

2. Do obowiązków nauczyciela należy:

- rozmowy z pedagogiem,

- udział uczniów w spektaklach profilaktycznych na temat uzależnień, przemocy,  

  demoralizacji,

- uczestnictwo uczniów w warsztatach dotyczących w/w zagadnień,

- podejmowanie tych problemów na godzinach z wychowawcą.

     

      1. Wyboru metod pracy, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych  w zakresie nauczanego przedmiotu.

§50

Zadania wychowawcy :

§51

W celu wypracowania dobrego kierunku oddziaływań, mając na uwadze stronę merytoryczną i metodyczną  nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, konsultują się przy opracowaniu programów z uwzględnieniem podstawy programowej.

§52

Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły, organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, oraz ewentualnie cywilnie lub karnie za:

- poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie,

- stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych,

- tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,

- nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku ucznia lub na wypadek pożaru,

- zniszczenie lub utratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonego mu przez dyrektora szkoły, a wynikające z braku porządku, braku nadzoru i zabezpieczenia,

- uchybienie godności zawodu nauczyciela,

- niewypełnienie powierzonych mu obowiązków.

- naruszenie obowiązujących przepisów i unormowań wewnętrznych z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności brak zabezpieczenia przedmiotowych danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, a także wykorzystywanie tych danych do celów nie związanych z realizacją obowiązków służbowych.

§53

Na zasadach określonych odrębnymi w szkole są zatrudnieni inni pracownicy pedagogiczni: bibliotekarz, wychowawca świetlicy, pedagog szkolny,  logopeda.

Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

-         rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

-         określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

-         organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

-         podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu profilaktyki i programu wychowawczego w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;

-         wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;

-         działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

-          przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i unormowaniami wewnętrznymi, zabezpieczenie przedmiotowych danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do zadań związanych z przetwarzaniem danych, a także wykorzystywanie tych danych wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązków służbowych.

   Do zadań logopedy należy w szczególności:

-         przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;

-         diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;

-         prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;

-         organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

-         organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

-         podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;

-          wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki

-          przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i unormowaniami wewnętrznymi, zabezpieczenie przedmiotowych danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do zadań związanych z przetwarzaniem danych, a także wykorzystywanie tych danych wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązków służbowych.

§54

1.Do wykonywania prac administracyjnych – gospodarczych i budżetowo – finansowych oraz w celu utrzymania ładu, porządku i higieny w szkole zatrudnia się pracowników administracyjnych, gospodarczo – obsługowych i żywienia. Obowiązki w/w pracowników określa dyrektor szkoły.

 2.Zadania pracowników nie będących nauczycielami (pracownicy administracji, pielęgniarka szkolna, woźne, konserwator i strażnik szkolny) związane z bezpieczeństwem ucznia   w szkole :

 a) informowanie Dyrektora lub nauczycieli o sytuacjach zagrażających uczniom oraz interwencja bezpośrednia w sytuacjach zagrożenia /pouczenie, udzielenie pomocy, informowanie Dyrektora, nauczyciela, rodziców lub policji/

 b) wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów /bez odpowiedzialności za nadzór pedagogiczny/

 c) udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnych /ewakuacja, zagrożenie zdrowia nauczyciela/.

§55

ROZDZIAŁ 8

 Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych zawarte są w oddzielnym dokumencie „Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole”

Podstawy prawne stosowanych procedur:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oś/Dz. U. z 1996 r. Nr 67,  poz. 329 z późn. zm.

          

  §56

 Metody współpracy szkoły z policją

 1. W ramach długofalowej pracy profilaktyczno – wychowawczej szkoła i policja utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń.

 2. Koordynatorami współpracy powinni być: pedagog/psycholog szkolny oraz specjalista ds. nieletnich i patologii właściwej jednostki policji.

3. Do współpracy ze szkołą zobowiązany jest także dzielnicowy, w rejonie którego znajduje się szkoła.

4. W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się:

-         spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym,

-         spotkania tematyczne  młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami, na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń,

-         informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży,

-         udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły,

-         wspólny – szkoły i policji - udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości nieletnich.

§57

Policja powinna być wzywana do szkoły w sytuacjach, o których mowa w $55-$61 albo, gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez szkołę w określonej sytuacji, w których obecność policji jest konieczna.

           §58

Każda, dotycząca uczniów wizyta policjanta w szkole, powinna być wcześniej zasygnalizowana dyrektorowi, lub uzgodniona z innym pracownikiem szkoły.

ROZDZIAŁ 9

Postanowienia końcowe

                                                        §59

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

                                                §60

§61

Na terenie szkoły są wykonywane zdjęcia uczniów, nauczycieli, które mogą być umieszczane na gazetkach, stronie internetowej szkoły, itp. Istnieje możliwość sprzeciwu publikacji zdjęć. Informację na ten temat przekazujemy na piśmie dyrektorowi szkoły.

                                                      §62

W szkole prowadzony jest monitoring. Osiem kamer obejmuje budynek i obejście szkoły. Dwie kamery zainstalowane są na kompleksie boisk ORLIK. Dane z monitoringu przechowuje się przez okres 30 dni. Archiwizuje się tylko zdarzenia negatywne w celach dowodowych, dla potrzeb policji. W razie konieczności dane z monitoringu udostępniamy dla potrzeb Gimnazjum Nr1 w Niedrzwicy Dużej.

Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

                        §63

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

                                                        §64

             Statut szkoły został znowelizowany uchwałą Rady Pedagogicznej

w dniu 28 sierpnia 2015r.

 
e-Dziennik
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości