Procedury bezpieczeństwa

 

PROCEDURY

ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO POBYTU

UCZNIÓW W SZKOLE

 

 

Szkoła Podstawowa

im. Bohaterów 7. Kołobrzeskiego Pułku   Piechoty

w Niedrzwicy Dużej

 

 

 

Tryb wprowadzenia             Stanowisko służbowe/Imię i nazwisko                  Data

 

Opracowała Komisja do tworzenia i nowelizacji dokumentacji szkolnej               11.10.2012 r.

 

Zatwierdziła                                         Rada Pedagogiczna                                     23.10.2012 r.

 

Dyrektor Szkoły

Niedrzwica Duża 2012

S p i s    t r e ś c i

 

 

 

Cele procedur

I.         Przebywania w budynku   szkoły

II.        Rozpoczynania i zakończenia zajęć  szkolnych

III.       Przyprowadzania i odprowadzania na lekcje dzieci klas I-III  uczęszczających do świetlicy

IV.       Postępowania z dziećmi z klas I-III, które nie są zapisane do świetlicy, a zostały

czasowo pozostawione bez opieki z różnych przyczyn

V.        Przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców

VI.       Organizacji zajęć  dydaktycznych

VII.       Kontaktów z  rodzicami

VIII.    Prowadzenia dokumentacji wychowawcy klasy dotyczącej odbierania dziecka

ze szkoły oraz zajęć pozalekcyjnych

IX.       Usprawiedliwiania nieobecności uczniów

X.        Zwolnienia uczniów z zajęć dydaktycznych

XI.       Postępowania z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne na lekcji

XII.      Postępowania z uczniem, który nieodpowiednio zachowuje się na lekcji

XIII.    Postępowania wszystkich pracowników szkoły w sytuacjach zagrożenia uczniów

demoralizacją

XIV.    Organizacji przerw międzylekcyjnych  i  dyżurów

XV.     Funkcjonowania stołówki  szkolnej

XVI.    Pełnienia dyżuru w stołówce szkolnej

XVII.   Sprawowania opieki nad uczniem w dni wolne od zajęć dydaktycznych 

XVIII. Sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w bibliotece szkolnej

i nieuczęszczającymi  na religię, wdż oraz w-f

XIX.    Organizowania imprez i uroczystości szkolnych 

XX.     Organizowania wycieczek szkolnych

XXI.    Korzystania z szatni szkolnej

XXII.   Organizacji sklepiku szkolnego 

XXIII. Zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w sieci

XXIV. Używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

XXV. Bezpiecznego użytkowania sprzętu  sportowego

XXVI. Zachowania bezpieczeństwa przed, podczas i po lekcji wychowania- fizycznego

Karta zgłoszenia dziecka do  świetlicy

Upoważnienie 

Oświadczenie świetlicy/Wzór rejestru dzieci niezapisanych do świetlicy

Wzór karty wycieczki

Wzór zgody rodziców

XXVII. Opis metod i wykaz narzędzi wykorzystywanych w procesie działania, które jest

przedmiotem procedury oraz wykaz powstałej dokumentacji w wyniku stosowania

tej procedury

XXVIII. Sposób prezentacji

XXIX. Ewaluacja rozwiązań proceduralnych 

XXX. Tryb wprowadzania zmian

 

Cele procedur zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole poprzez:

· wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka,

· usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów,

· zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren szkoły.

 

Dotyczy:

· nauczycieli

· rodziców

· uczniów

· pracowników administracyjno-obsługowych

 

 

TELEFONY ALARMOWE :

999 - POGOTOWIE RATUNKOWE

998 - STRAŻ POŻARNA

997 – POLICJA

112 - RATUNKOWY

 

W celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy oraz przepływu informacji pomiędzy organami szkoły oraz całym środowiskiem szkolnym, a przede wszystkim zapewnienia bezpiecznego pobytu dziecka w szkole, stosuje się następujące procedury:

 

I. Przebywania w budynku szkoły

1. Przebywanie osób postronnych w budynku szkoły podlega kontroli.

2. Uczniowie przebywający na terenie szkoły podlegają opiece nauczycieli dyżurujących , nauczycieli uczących, wychowawców i innych pracowników szkoły

 

II. Rozpoczynania i zakończenia zajęć szkolnych

1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy pozostają pod opieką wychowawców świetlicy od godz. 7.00 do 17.00

2. Pozostali uczniowie przychodzą do szkoły najwyżej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.

3. Od7.15 do 7.30 dzieci mają prawo zbierać się przed salą lekcyjną pod  nadzorem nauczycieli pełniących dyżury na piętrach.

4. Uczniowie podczas pobytu w szkole są pod stałą opieką nauczycieli.

5. Za drogę dziecka do i ze szkoły odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.  Jeśli dziecko uczęszcza do świetlicy to rodzice zgłaszają odbiór nauczycielowi świetlicy.

6. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie mogą osobiście odebrać dziecka ze szkoły, zobowiązani są do przekazania nauczycielowi informacji w formie pisemnej (w nagłych przypadkach telefonicznie lub osobiście) kto w danym dniu zabierze dziecko ze szkoły. Zgłaszają tę sytuację wychowawcy klasy oraz (jeśli dziecko korzysta ze świetlicy) także nauczycielowi świetlicy.

7. Po zakończonych zajęciach uczniowie klas I-III sprowadzani są do szatni przez nauczyciela mającego z nimi ostatnią lekcję.

 

III. Przyprowadzania i odprowadzania na lekcje dzieci klas I-III uczęszczających do świetlicy

1. Wychowawca klasy jest zobowiązany do przyprowadzenia i odprowadzenia dzieci na lekcje ze świetlicy szkolnej.

2. Jeżeli lekcje rozpoczyna lub kończy inny nauczyciel np. religii, j. angielskiego, jest on zobowiązany do przyprowadzenia i odprowadzenia uczniów.

 

IV. Postępowania z dziećmi z klas I-III, które nie są zapisane do świetlicy, a zostały czasowo pozostawione bez opieki z różnych przyczyn

1. W sytuacjach wyjątkowych dzieci niezapisane do świetlicy szkolnej, mogą przebywać w niej w przypadku, gdy liczebność grup nie przekracza 25 uczniów.

2. Uczniowie przyprowadzeni do świetlicy ewidencjonowani są w specjalnym zeszycie dzieci niezapisanych do świetlicy szkolnej, a pozostających pod jej opieką w szczególnych przypadkach.

3. Dzieci niezapisane do świetlicy szkolnej, mogą pozostać pod jej opieką w godzinach jej pracy.

 

 

 

 

V. Przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców

1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej doprowadzane są i odbierane osobiście przez rodziców/opiekunów z sali świetlicowej.

2. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.

3. Rodzice zobowiązani są przestrzegać wcześniej zadeklarowanych godzin pobytu dzieci w świetlicy.

4. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/opiekunów lub osoby przez nich upoważnione na piśmie. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy.

5. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:

· samodzielnego wyjścia dziecka do domu;

· odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun;

7. Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane dziecko. W razie nieodebrania ucznia ze  świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/prawnymi opiekunami dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja).

8. Rodzice dzieci odebranych ze świetlicy po godzinach zakończenia zajęć zobowiązani są do napisania wyjaśnienia oraz wpisania się do rejestru dzieci nieodebranych.

 

VI. Organizacji zajęć dydaktycznych

1. Czas zajęć lekcyjnych  trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej, zgodnie z planem zajęć uczniów.

2. Dzwonek rozpoczyna i kończy zajęcia lekcyjne.

3. Uczniom pozostającym  w szkole w czasie trwania ich zajęć lekcyjnych, nie wolno  samowolnie oddalać się poza jej teren.

4. Nauczyciel na każdej lekcji sprawdza listę obecności, zaznacza nieobecności i na bieżąco notuje spóźnienia.

5. Uczeń jest poinformowany o planowanych zmianach w planie lekcji przez wychowawcę lub innych nauczycieli oraz informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń.

6. Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych i telefonów komórkowych opisane są w procedurze używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych niniejszego dokumentu.

7. Po zakończonych zajęciach klasa jest zobowiązana pozostawić porządek w sali; odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.

8. Klasopracownie ( komputerowa, świetlica, zajęć technicznych)  ma swój regulamin,

z którym jej opiekun zapoznaje swoich uczniów na początku września.

 

 

VII. Kontaktów z rodzicami

1. Indywidualne sprawy dotyczące konkretnego ucznia i problemów dydaktyczno-wychowawczych z nim związanych rodzice uzgadniają (w zależności od rodzaju sprawy) z nauczycielem przedmiotu, z wychowawcą klasy, z pedagogiem szkolnym, wicedyrektorem. Jeżeli efekt tych rozmów nie satysfakcjonuje ich, udają się do Dyrektora Szkoły.

2. Do kontaktów z Dyrektorem Szkoły w sprawach ogólnych, dotyczących całej klasy, uprawnieni są przedstawiciele Rady Rodziców .

3. Zebrania wychowawców klas z rodzicami odbywają się co najmniej cztery razy w roku.

4. Rodzice bezpośrednio kontaktują się z nauczycielem w czasie zebrań ogólnych oraz w godzinach konsultacji  (z wykluczeniem przypadków nagłych). Możliwy jest także kontakt telefoniczny, e-mailowy na zasadach uzgodnionych z nauczycielem.

 

VIII. Prowadzenia dokumentacji wychowawcy klasy dotyczącej odbierania dziecka ze szkoły oraz zajęć pozalekcyjnych

 

1. Każdy wychowawca klas I-III zamieszcza w dzienniku listę dzieci uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne odbywające się w szkole. Czas oczekiwania na zajęcia pozalekcyjne uczniowie klas I-III spędzają w świetlicy. Rodzic zobowiązany jest wówczas wypełnić kartę świetlicy.

2. Czas oczekiwania na zajęcia pozalekcyjne uczniowie klas IV-VI spędzają w świetlicy. Rodzic zobowiązany jest wówczas wypełnić kartę świetlicy.

 

IX. Usprawiedliwiania nieobecności uczniów

1. Pisemne usprawiedliwienia nieobecności uczniowie przynoszą maksymalnie do 7 dni po dacie ustania nieobecności.

2. Nieobecności 1-2 tygodniowe mogą usprawiedliwiać rodzice/prawni opiekunowie, powyżej 2 tygodni obowiązuje zwolnienie lekarskie. W przeciwnym wypadku godziny nieobecne są nieusprawiedliwione.

3. W przypadku nieobecności trwającej dłużej niż 3-5 dni wychowawca zobowiązany jest sprawdzić przyczynę nieobecności.

 

X. Zwolnienia uczniów z zajęć dydaktycznych

1. Zwolnienie uczniów następuje na podstawie pisemnego zwolnienia od rodziców lub pielęgniarki szkolnej albo własnej decyzji nauczyciela (wychowawcy) w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami.

2. Uczniów może zwolnić wychowawca lub nauczyciel uczący w klasie (w porozumieniu z rodzicami ucznia).

 

XI. Postępowania z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne na lekcji

. W przypadku stwierdzenia, że uczniowi coś dolega podczas lekcji nauczyciel podejmuje następujące działania:

· Zasięga opinii pielęgniarki szkolnej, która w razie potrzeby skontaktuje się z rodzicami i ustali z nimi dalsze postępowanie w sprawie ucznia.

· W przypadku nieobecności pielęgniarki kontaktuje się z wychowawcą klasy, który telefonicznie ustali z rodzicami ucznia formę powrotu dziecka do domu (w razie nieobecności wychowawcy nauczyciel sam podejmuje ww. czynności).

2. Jeśli zdarzył się wypadek na terenie szkoły, w wyniku którego uczeń utracił przytomność lub ma silne dolegliwości bólowe, pielęgniarka lub nauczyciel wzywa służby ratownicze (pogotowie ratunkowe) i powiadamia o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

2a. Powiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.

 

XII. Postępowania z uczniem, który nieodpowiednio zachowuje się na lekcji

 

Nauczyciel podejmuje następujące działania:

1. Podejmuje działania mające na celu podporządkowanie się ucznia regulaminowi szkolnemu.

2. Zgłasza po lekcji sprawę do wychowawcy klasy.

3. Po rozpatrzeniu sprawy wychowawca zasięga opinii pedagoga i w razie potrzeby wzywa rodziców w celu poinformowania o zachowaniu dziecka.

4. Wychowawca może zastosować kary przewidziane w Statucie Szkoły.

5. Jeżeli jest to zachowanie incydentalne, szkoła pozostaje w bezpośrednim kontakcie z rodzicami w celu informowania ich o zachowaniu dziecka. Jeżeli są to sytuacje nawracające, ustala się system pracy z uczniem i oddziaływań indywidualnych (pedagog, wychowawca, rodzice) w celu eliminacji zachowań niepożądanych.

6. Zgłasza sprawę do Dyrektora.

 

 

XIII. Postępowania wszystkich pracowników szkoły w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją

1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub innych substancji w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

· przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy;

· wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i Dyrektora szkoły;

· wychowawca wzywa do szkoły rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. Uczeń zostaje zobowiązany do zaniechania negatywnego postępowania natomiast rodzice do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Wychowawca może zaproponować rodzicom w ramach interwencji profilaktycznej skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udziału dziecka w programie terapeutycznym;

· Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły wówczas Dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję.

2. Gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące działania:

· powiadamia wychowawcę klasy;

· odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego;

· zawiadamia o tym fakcie Dyrektora szkoły oraz rodziców/prawnych opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu dziecka w szkole lub przeniesienia do placówki służby zdrowia bądź przekazaniu do dyspozycji funkcjonariuszom  policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia z Dyrektorem szkoły;

· Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej;

· Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny,  zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.

3. W przypadku, gdy nauczyciel lub pracownik szkoły znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien zabezpieczyć daną substancję do przyjazdy policji, oraz powiadomić dyrektora szkoły.

4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk podejmuje następujące działania:

· w obecności innej osoby (pedagoga, wychowawcy, Dyrektora) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tą substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji;

· powiadamia Dyrektora szkoły oraz rodziców wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa;

· gdy uczeń odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, Dyrektor wzywa policję.

5. W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych substancji należy powiadomić Dyrektora szkoły, zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie szkoły oraz uniemożliwić dostęp innym uczniom do tych przedmiotów.

 

  1. A. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:

-         niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,

-         ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,

-         przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły, lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę,

-         powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy,

-         niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana,

-         zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).

  1. B. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego

-         udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń,

-         niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,

-         powiadomienie rodziców ucznia,

-         niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności
i ewentualnych świadków zdarzenia.

 

 

 

XIV. Organizacji przerw międzylekcyjnych i dyżurów nauczycieli

Nauczyciel:

1. Niezwłocznie po dzwonku na przerwę rozpoczyna dyżur w wyznaczonym miejscu zgodnie z harmonogramem..

2. Zajmuje miejsce stanowisko w przydzielonym sektorze, które opuszcza wraz z dzwonkiem na lekcje.

3. Miejscem dyżuru są korytarze, schody, sanitariaty, plac przed szkołą, szatnie .

4. W trakcie pełnienia dyżuru zajmuje miejsca umożliwiające mu ogarnięcie wzrokiem całego terenu dyżurowania.

5. W miarę możliwości stara się eliminować sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje polecenia oraz egzekwuje ich wykonanie przez uczniów.

6. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.

7. Zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach mienia szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów oraz pracowników szkoły,

8. W miarę możliwości ustala winnego zniszczonego mienia szkolnego (okno, drzwi, gazetki, obrazy, itp.) przez  na przydzielonym terenie i powiadamia wychowawcę i dyrektora szkoły.

9. Jeśli zdarzył się wypadek na terenie szkoły podczas pełnienia dyżuru, w wyniku którego uczeń utracił przytomność lub ma silne dolegliwości bólowe nauczyciel wzywa pielęgniarkę szkolną i powiadamia o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

9a. Powiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.

10. Zgłasza wychowawcy niewłaściwe zachowanie podopiecznych.

11. Pełni dyżur w sposób czynny nie zajmując się sprawami postronnymi. Nie pozwala, aby inne czynności przeszkadzały mu w rzetelnym pełnieniu dyżuru.

12. Nie powinien zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa.

13. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika pełni również dyżur w jego zastępstwie. W przypadku, gdy ma planowo swój dyżur, zgłasza zaistniałą sytuację wicedyrektorowi, który wyznacza innego nauczyciela na zastępstwo w pełnieniu dyżuru.

14. Dyżury rozpoczynają się o godzinie 7.15 i trwają do zakończenia zajęć lekcyjnych.

15. Samowolne zejście lub niewywiązanie się z obowiązku pełnienia dyżuru jest poważnym zaniedbaniem i naruszeniem dyscypliny pracy.

16. Regulamin pełnienia dyżurów szczegółowo określa zakres obowiązków nauczyciela dyżurującego.

 

Uczniowie:

1. W czasie przerw zachowują się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla innych osób .

2. Po korytarzu i schodach przemieszczają się zgodnie z ruchem prawostronnym.

3. Mogą siadać tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

4. Mogą przebywać w salach tylko pod opieką nauczycieli.

5. Dbają o czystość i porządek w najbliższym otoczeniu, szanują mienie szkoły (nie niszczą sprzętów, ścian itp. dbają o cudzą własność (nie niszczą plecaków, nie zrzucają ubrań z wieszaków w szatniach itp.).

 

XV. Funkcjonowania stołówki szkolnej

 

1. Stołówka szkolna wydaje posiłki w godzinach 11.50 –13.15.

2. Uczniowie klas I-VI spożywają posiłki na pierwszej przerwie obiadowej w godz.

11.50 –12.10, a w wyjątkowych sytuacjach na drugiej przerwie obiadowej.

3. Uczniowie z budynku nowej szkoły przybywają i wracają samodzielnie na obiad.

4. Uczniowie kl. I-III ze świetlicy i ze starej szkoły mają pomoc ze strony odpowiednio intendentki i woźnej.

 

 

XVI. Pełnienia dyżuru w stołówce szkolnej

Intendentka:

1. Nadzoruje określone tury obiadowe. Uczniów, którzy nie respektują swoich pór obiadowych nie wpuszcza do stołówki.

2. Nie wpuszcza do stołówki osób postronnych, np. rodziców.

3. Nadzoruje porządek podczas spożywania posiłków przez uczniów: odniesienie talerzy, kubka, sztućców, itp. oraz kontroluje kulturę spożywania posiłków.

 

 

XVII. Sprawowania opieki nad uczniem w dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

1. W dni wolne od zajęć dydaktycznych (nie dotyczy sobót i niedziel) szkoła zapewnia opiekę uczniom.

3. W tym dniu uczniowie z klas I - VI zapisani do świetlicy są pod opieką nauczycieli pełniących dyżury.

 

XVIII. Sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w bibliotece szkolnej

i nieuczęszczającymi na religię, wdż oraz w-f

1. Uczniowie mogą przebywać w bibliotece szkolnej w godzinach pracy biblioteki.

2. Uczniowie przebywający w bibliotece szkolnej w określonych godzinach pod stałą opieką są ewidencjonowani w dzienniku korzystania z czytelni.

3. Uczniowie przebywający w bibliotece szkolnej mają obowiązek przestrzegania regulaminów biblioteki szkolnej

4. W przypadku niewłaściwego zachowania się uczniów w bibliotece szkolnej (nieprzestrzegania regulaminów) obowiązują następujące kroki postępowania:

· upomnienie ustne

· zapis w zeszycie uwag

· zgłoszenie wychowawcy klasy oraz zapis w dzienniku szkolnym (w razie sytuacji powtarzających się)

5.Nauczyciele  świetlicy sprawują opiekę nad uczniami klas I-VI nieuczęszczającymi na lekcje religii, wychowania do życia w rodzinie według wykazu dostarczonego przez wychowawcę.

 

XIX. Organizowania imprez i uroczystości szkolnych

 

1. Szkoła organizuje, współorganizuje imprezy, wydarzenia, uroczystości i konkursy.

2. Mogą one mieć charakter działań klasowych, międzyklasowych, środowiskowych, międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.

3. Przez imprezę czy uroczystość szkolną rozumie się:

· akademię szkolną,

· apel uczniowski,

· uroczystości okolicznościowe: jasełka, poranek wielkanocny

· konkurs wewnątrzszkolny/zewnętrzny,

· dyskotekę: zabawę, bal.

4. Organizacją imprezy zajmuje się nauczyciel. Akceptacji udziela Dyrektor szkoły.

5. Wszystkie imprezy i uroczystości umieszczone są w Kalendarzu Imprez, który jest sporządzany do końca września.

6. Szczegóły dotyczące przebiegu organizator lub współorganizator musi uzgodnić z Dyrektorem szkoły przed podaniem ich do wiadomości zainteresowanym.

7. Organizator zobowiązany jest przedstawić Dyrektorowi scenariusz uroczystości.

8. Opiekun ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników imprezy.

 

XX. Organizowania wycieczek szkolnych

 

1. Wycieczki szkolne organizowane są zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem .

2. Wychowawcy klas , kierownik świetlicy lub nauczyciele przedmiotowi zgłaszają chęć organizacji wycieczki klasowej, świetlicowej lub każdej innej zastępcy dyrektora szkoły do końca września danego roku szkolnego i zapisują je w szkolnym planie wycieczek szkolnych.

3. Plan wycieczek na rok szkolny zatwierdza Dyrektor szkoły.

4. W oparciu o plan wycieczki, kierownik wycieczki wypełnia:

a) kartę wycieczki, którą pobiera z sekretariatu szkoły,

b) listę uczestników wycieczki.

5. Opiekun wycieczki zobowiązany jest do powiadomienia intendentki szkolnej o ilości osób korzystających z obiadów a nieobecnych w danym dniu z powodu wycieczki, poinformowaniu rodziców uczniów o planowanej wycieczce oraz przypomnieniu wicedyrektorowi szkoły o terminie wycieczki i sporządzeniu dla niego listy uczniów pozostających w szkole.

6. Zbieraniem pieniędzy na wycieczkę zajmuje się wychowawca klasy lub osoba przez niego upoważniona.

7. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczce, z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych , wymaga pisemnej zgody rodzica /prawnego opiekuna.

8. Kierownik wycieczki (wychowawca klasy) przygotowuje w dwóch egzemplarzach  dokumentację, z których jeden zostaje w szkole ,a drugi zabiera ze sobą. Po powrocie z wycieczki należy dokonać rozliczenia wycieczki, składając stosowne dokumenty u dyrekcji.

9. Zastępca dyrektora prowadzi ewidencję kart wycieczek szkolnych.

10. Na wypadek zmiany warunków pogodowych należy mieć przygotowany program zastępczy wycieczki.

11. Wszystkie wyjścia i wycieczki powinny być wpisane do rejestru wycieczek.

12. Zbiórka przed wyjazdem powinna być zaplanowana nie później niż 30 minut przed przewidywaną godzina rozpoczęcia podróży. Należy wtedy:

· sprawdzić listę obecności,

· przypomnieć program , harmonogram i regulamin wycieczki,

· sprawdzić ubiór i ekwipunek uczestników,

· właściwie rozmieścić uczestników wewnątrz pojazdu,

· dopilnować, by wszystkie bagaże znajdowały się na półkach bądź w schowkach.

13. Kierownik lub opiekunowie wycieczki, biorący udział w wycieczce zagranicznej powinni znać język obcy w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w kraju docelowym.

14. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy bezwzględnie pouczyć wszystkich jej uczestników o sposobie zachowania się w czasie nieszczęśliwego wypadku.

 

 

 

 

FINANSOWANIE WYCIECZKI

 

1. Opiekun zobowiązany jest sporządzić plan finansowy wycieczki, który określa ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.

2. Wycieczki mogą być finansowane ze składek uczestników, środków Rady Rodziców lub innych źródeł:

· ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego,

· ze środków przekazanych przez osoby fizyczne i prawne.

3. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów.

4. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat jakie powstały z tego tytułu.

5. Kierownik wycieczki i opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w wycieczce.

6. Jeżeli wycieczka prowadzona jest przez uprawnionego przewodnika to w koszty wycieczki należy wliczyć jego wynagrodzenie.

7. Za regulowanie zobowiązań finansowych związanych z wycieczką odpowiada kierownik wycieczki.

8. Kierownik wycieczki po jej zakończeniu dokonuje jej rozliczenia w terminie 2 tygodni.

9. Dowodami finansowymi są listy wpłat oraz rachunki, faktury, bilety wydawane przez uprawnione do tego podmioty gospodarcze. W uzasadnionych wypadkach dowodem mogą być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki i opiekunów.

 

OBOWIĄZKI OPIEKUNÓW WYCIECZKI

 

Spośród opiekunów wycieczki dyrektor szkoły wyznacza osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika wycieczki.

1. Kierownikiem wycieczki może być osoba, która:

· Ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,

· Posiada uprawnienie przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

2. Do obowiązków kierownika należy:

· opracowanie programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,

· opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników,

· zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,

· zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania w szczególności omawia zasady bezpieczeństwa : na jezdniach ,dworcach kolejowych ,przystankach  tramwajowych, w lasach, nad wodą , w miejscach postoju, w czasie podróży , w czasie spacerów po mieście i górskimi szlakami turystycznymi,

· określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu , zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestników wycieczki lub imprezy,

· odpowiada za apteczkę pierwszej pomocy,

· organizuje transport ,wyżywienie i noclegi dla uczestników,

· dokonuje podziału zadań wśród uczestników,

· dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,

· dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu, rozliczając się z uczniami i ich rodzicami i jeżeli środki pochodziły z Rady Rodziców to rozlicza się z Radą Rodziców ,

· zabezpiecza powrót uczestników wycieczki do miejsca zamieszkania tzn. określa i informuje rodziców o czasie i miejscu zakończenia wycieczki,

· dopilnowuje, by wszyscy uczestnicy wycieczki posiadali niezbędny sprzęt i ekwipunek,,

3. Opiekunem wycieczki może być każdy nauczyciel albo po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły inna pełnoletnia osoba. Każdy opiekun zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o odpowiedzialności, które znajduje się na karcie wycieczki, ale może być podpisane również na oddzielnym  piśmie.

4. Do obowiązków opiekunów należy :

· sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami,

· współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,

· sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

· nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,

· wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

5. Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan liczebny grupy przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca docelowego.

6. Kierownicy i opiekunowie wycieczki są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, zarządzeń epidemiologicznych oraz regulaminów obowiązujących przy korzystaniu z wszelkich urządzeń w miejscach postoju i podróży.

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 

I. WYCIECZKI AUTOKAROWE

1. Opiekun musi przebywać ze swoją grupą w pojeździe, nie wolno rozdzielać grupy na dwa lub więcej pojazdów.

2. Ilość uczestników wycieczki nie może przekraczać ilości miejsc siedzących w pojeździe.

3. Przejście w autokarze musi być wolne.

4. Opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach oraz w części środkowej autokaru.

5. Uczniowie sprawiający trudności wychowawcze oraz źle znoszący podróż siedzą przy opiekunach.

6. Należy zabronić w czasie przejazdu: spacerowania po autokarze, podnoszenia się ze swoich miejsc, siedzenia tyłem, na oparciu oraz jedzenia.

7. Kierownik wycieczki powinien dysponować apteczką pierwszej pomocy.

8. Bagaż uczestników powinien być umieszczony w bagażniku i na półkach.

9. Napoje powinny być zabezpieczone w torbach uczestników wycieczki tak, aby nie wylały się.

10. Jeżeli przejazd przekracza 4 godziny należy zaplanować 40 minutową przerwę na posiłek.

11. Przerwy dla zapewnienia odpoczynku i załatwienia potrzeb fizjologicznych należy organizować tylko na terenie specjalnych parkingów.

12. W czasie postoju należy zabronić wchodzenia na jezdnię i jej przekraczania.

13. Po każdej przerwie opiekun sprawdza obecność uczestników.

14. Należy unikać przewozu dzieci w czasie nocy oraz w warunkach ograniczonej widoczności.

15. Opiekunowie wycieczki dbają o ład i porządek w autokarze (zasady czystości ustalone z kierowcą).

16. Zastępca dyrektora powinien zgłosić potrzebę kontroli autokaru przez policję w dniu wyjazdu wycieczki.

 

II .PRZEJAZDY POCIĄGAMI

1. Opiekun musi przebywać z grupą w wagonie , nie wolno rozdzielać grupy na dwa lub więcej wagony, w tym celu wskazane jest dokonywanie wcześniejszej rezerwacji miejsc lub przedziałów.

2. Zasady rozmieszczania uczniów i bagażu oraz zapewnienie środków pierwszej pomocy - jak w przypadku przejazdu autokarem.

3. Należy zabronić uczniom opuszczania wagonu i wychylania się przez okna.

4. W czasie postoju pociągu uczniowie powinni znajdować się na swoich miejscach siedzących.

5. Bilety na przejazd wraz z zaświadczeniem o przejeździe grupowym oraz legitymacje szkolne uczestników powinien posiadać kierownik wycieczki.

 

III. ZASADY PORUSZANIA SIĘ Z GRUPĄ W MIASTACH

1. Przed rozpoczęciem zwiedzania obiektu lub miasta, każdy uczestnik musi być poinformowany o harmonogramie wycieczki adresie / miejscu / pobytu docelowego, aby w razie zgubienia się potrafił dotrzeć do miejsca zbiorki .

2. W trakcie pieszego poruszania się z grupą w terenie miejskim opiekunowie powinni tak podzielić obowiązki ,by jeden z nich znajdował się na czele grupy i kierował nią, a drugi idąc na końcu zamykał ją .

3. Opiekun zamykający grupę nie może dopuścić, by któryś z uczniów pozostał za nim.

4. Obaj opiekunowie powinni poruszać się w granicach wzajemnego kontaktu wzrokowego , aby zapobiec zbytniemu rozciągnięciu grupy.

5. Prowadzenie grup po ulicach, drogach i terenach publicznych powinno odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

6. Szczególną ostrożność należy zachować przy przechodzeniu z grupą przez jezdnię, należy pamiętać, że przechodzenie powinno odbyć się w taki sposób, by cała grupa przekroczyła jezdnię razem.

7. W przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej należy zadbać, by wszyscy uczestnicy wycieczki:

· znajdowali się w jednym pojeździe lub w jednej jego części (dotyczy pociągu, tramwaju, metra),

· znali nazwę przystanku, na którym grupa będzie wysiadać,

· znali orientacyjny czas przejazdu lub ilość przystanków do przejechania,

· posiadali ważne bilety na przejazd.

 

IV. WYCIECZKI ROWEROWE

1. Liczba rowerów w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15.

2. Odległość miedzy jadącymi kolumnami rowerów nie może być mniejsza niż 200 metrów.

3. Odległość roweru od roweru nie powinna przekraczać 5 m.

4. Kolumnę rowerów oznacza się białą chorągiewką z przodu, z tyłu umieszcza się wysunięty lizak, zamontowany do siodełka.

5. Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

6. Uczestnicy wycieczek rowerowych muszą mieć karty rowerowe.

7. Zaleca się tworzenie 10 osobowych grup pod nadzorem 2 – 3 dorosłych.

8. Przed rozpoczęciem jazdy opiekun powinien sprawdzić znajomość, a w razie potrzeby przypomnieć podstawowe reguły jazdy rowerem w ruchu drogowym.

9. Opiekun jeszcze w fazie planowania trasy winien uwzględnić regulacje tempa jazdy i dystans według możliwości najsłabszego, najczęściej najmłodszego z uczestników.

10. Długość dziennych odcinków trasy nie powinna przekraczać 50 km.

11. Opiekunowie przed rozpoczęciem jazdy winien sprawdzić, czy wszystkie rowery znajdują się w należytym stanie technicznym i posiadają wymagane przepisami wyposażenie, m.in. oświetlenie roweru i „odblaski”.

12. Opiekun powinien posiadać przynajmniej jedna apteczkę oraz podstawowe części zamienne i narzędzia do podręcznych napraw (pompkę, komplet kluczy, itd.).

13. W czasie jazdy opiekun powinien prowadzić wycieczkę jadąc jak najbliżej prawej krawędzi jezdni. Tuż za nim winni poruszać się najsłabsi rowerzyści. Prawo o ruchu drogowym zakazuje jazdy obok siebie.

14. Kolumnę zamyka drugi opiekun.

15. Wszyscy rowerzyści powinni stosować zasadę ograniczonego zaufania.

16. Korzystanie z chodnika przez kierującego rowerem jest dozwolone jedynie w razie braku drogi (ścieżki) dla rowerów i niemożności korzystania z jezdni, jeżeli dozwolony jest na niej ruch pojazdów samochodowych z prędkością większą niż 60 km/h.

 

V. WYCIECZKI PIESZE

1. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

2. Przy wyjściu dzieci poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości powinien być zapewniony co najmniej jeden opiekun dla grupy 25 uczniów.

3. Przy korzystaniu ze środków komunikacji opieka musi być zwiększona w zależności od odległości, a także wieku uczniów. Jeśli wycieczka będzie się odbywała poza miejscowością, w której jest siedziba szkoły jeden opiekun powinien przypadać dla grupy do 15 uczniów.

4. W przypadku dzieci do lat 10 poruszających się w kolumnie, stosuje się przepisy o ruchu pojedynczego pieszego (art. 11 ust. 1 i 2 Prawa o ruchu drogowym). Kierownik takiej kolumny prowadzi ją po jezdni tylko wtedy, gdy nie ma chodnika lub pobocza i porusza się lewą stroną jezdni.

5. Piesi poniżej 10 lat nie mogą przebywać na jezdni w warunkach niedostatecznej widoczności (np.o zmroku).

6. Kolumna pieszych w wieku powyżej 10 lat porusza się prawą stroną jezdni, tak jak pojazdy. Długość każdej kolumny nie może przekraczać 50 metrów. Ze względów bezpieczeństwa kolumny nie mogą znajdować się  na jezdni w czasie mgły.

7. Osoba poniżej 18 lat nie może prowadzić kolumny pieszych.

8. Jeżeli przemarsz kolumny pieszych powyżej 10 lat odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczności, to pierwszy i ostatni z idących niosą latarki ze światłem białym.

9. Wskazane jest, aby wszyscy uczestnicy wycieczki byli wyposażeni w elementy odblaskowe.

 

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃOWE

1. Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba.

2. Jeżeli wycieczka ma odbyć się podczas planowanej lekcji danego przedmiotu, należy zgłosić zamiar wyjścia poza teren szkoły, wypełnić kartę wycieczki  i odnotować wyjście na wycieczkę w dzienniku lekcyjnym.

3. Uczniowie którzy nie uczestniczą w wycieczce powinni mieć zajęcia lekcyjne z inną klasą, imienny wykaz uczniów przygotowuje wychowawca klasy, a podziału dokonuje osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.

4. Jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie wymogi organizacyjne dotyczące wycieczki, dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba może nie udzielić zgody na przeprowadzenie wycieczki.

5. Wszystkie pisma wysłane w sprawie wycieczki powinny być podpisane przez kierownika wycieczki i zatwierdzone przez dyrektora szkoły.

6. Sprawy nieuregulowane niniejszymi przepisami i zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu Szkoły oraz innymi przepisami wyższego rzędu.

7. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

 

XXI. Korzystania z szatni szkolnej

 

1. Pracownik szkoły otwiera szatnię dla klas I-VI o godzinie 7.10.

2. W szatni uczniowie pozostawiają wierzchnie ubranie oraz w oddzielnym worku - obuwie zewnętrzne (ewentualnie sportowe).

3. Za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe (dokumenty, klucze, telefony komórkowe, pieniądze itp.) szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

4. Zabronione jest nieuzasadnione przebywanie uczniów w szatni podczas zajęć lekcyjnych i przerw.

5. Każda klasa ma w danym roku szkolnym przydzielony segment wieszakowy.

6. Podczas przerw przy szatni pełnione są przez nauczycieli dyżury.

7. Uczniowie mają obowiązek dbać o czystość w pomieszczeniach szatni.

8. Zabrania się niszczenia (dewastowania, malowania itp.) pomieszczeń szatni.

9. Uczniowi za brak poszanowania mienia szkoły grożą kary wymienione w Statucie szkoły.

 

XXII. Organizacji sklepiku szkolnego

 

1. Ze sklepiku szkolnego mogą korzystać wszyscy uczniowie naszej szkoły.

2. Sklepik zlokalizowany jest w miejscu dostępnym dla wszystkich uczniów.

3. Sklepik  powinien być zaopatrzony w produkty zdrowe dla dzieci.

4. Porządku przy sklepiku pilnują uczniowie oraz nauczyciele dyżurujący.

5. Sklepik czynny w określonych godzinach (7.00–16.00 .)

 

XXIII. Zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w sieci

 

1. Uczniowie mogą korzystać z Internetu wyłącznie pod kontrolą nauczyciela.

2. W trakcie zajęć uczniowie mają obowiązek przestrzegania przyjętych regulaminów.

3. Nauczyciel ma obowiązek uświadomić rodzicom zagrożenia związane z Internetem.

4. Wszystkie incydenty, które nauczyciel uzna za szkodliwe, ma obowiązek zgłosić odpowiednim organizacjom i instytucjom zajmującym się ściganiem przestępstw internetowych.

 

XXIV. Używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

 

1. Uczniowie zobowiązani są przestrzegać ustalonych warunków korzystania z ww. urządzeń na terenie szkoły. Warunki zawarte są w Statucie szkoły.

 

XXV. Bezpiecznego użytkowania sprzętu sportowego

 

1. Uczniowie ćwiczą na lekcjach w- f. i innych zajęciach sportowych w odpowiednim stroju ustalonym przez nauczyciela.

1. Ćwiczenia prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.

2. Kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących są mocowane na stałe.

3. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego sprawdza się przed każdymi zajęciami.

4. W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne, określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.

5. Prowadzący zajęcia zapoznaje biorących w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.

6. Niedopuszczalne jest wydawanie uczniom sprzętu, którego użycie może stworzyć zagrożenie dla zdrowia lub życia.

7. Korzystanie ze sprzętu sportowego może odbywać się wyłącznie pod opieką nauczyciela.

8. Korzystać ze sprzętu należy wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. Nauczyciele wychowania fizycznego na początku roku szkolnego informują uczniów o zasadach bezpieczeństwa na lekcjach oraz korzystania ze sprzętu sportowego.

10. Bez zgody nauczyciela wychowania fizycznego zabrania się wynoszenia poza teren szkoły sprzętu i urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu sportowego.

11. Wszelkie celowe uszkodzenia sprzętu, urządzeń i wyposażenia przez ucznia będą usuwane na koszt rodziców lub prawnych opiekunów dziecka,

12. Osobami powołanymi do egzekwowania przepisów powyższego regulaminu są nauczyciele wychowania fizycznego tutejszej szkoły oraz jej Dyrektor.

 

XXVI. Zachowania bezpieczeństwa przed, podczas i po lekcji wychowania - fizycznego.

 

1. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się na odpowiednio zabezpieczonych i przygotowanych obiektach sportowych.

2. Uczniowie oczekujący na lekcje wychowania fizycznego, znajdujący się w szatni lub korytarzu wychowania fizycznego, są pod opieką dyżurującego w tym segmencie nauczyciela.

3. Wchodzenie na salę gimnastyczną podczas przerw oraz poza wynikającymi z planu godzinami wychowania fizycznego jest zabronione bez zapewnionej opieki nauczyciela.

4. Wychodzenie na boisko szkolne w czasie przerw oraz poza wynikającymi z planu godzinami wychowania fizycznego, jest zabronione bez zapewnionej opieki nauczyciela.

5. Podczas przerw międzylekcyjnych drzwi sali gimnastycznej oraz drzwi prowadzące na boisko szkolne są zamknięte.

6. Grupy ćwiczebne mogą przebywać na sali gimnastycznej i boisku szkolnym tylko w obecności nauczyciela.

7. Uczniowie zobowiązani są przestrzegać poleceń nauczyciela, dotyczących szczególnie ładu, porządku i dyscypliny.

8. Sprzęt do ćwiczeń można rozstawiać i korzystać z niego tylko w obecności nauczyciela.

9. Przybory do ćwiczeń można pobierać tylko pod  nadzorem  nauczyciela.

10. Wszelkie uszkodzenia sprzętu podczas lekcji należy natychmiast zgłosić nauczycielowi.

11. Wspinanie się po drabinkach, kopanie piłki, korzystanie z przyborów i przyrządów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem jest zabronione.

12. Brutalne zachowanie, krzyki, popychanie jest podczas lekcji wychowania fizycznego są surowo zabronione.

13. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój i obuwie gimnastyczne dobrane odpowiednio do pory roku i miejsca gdzie odbędzie się lekcja ( sala gimnastyczna, boisko przyszkolne).

14. Aktywne uczestnictwo w lekcji w stroju nie gimnastycznym  jest zabronione.

15. Uczniowie zwolnieni z wykonywania ćwiczeń (brak stroju, zwolnienie lekarskie, zwolnienie od rodziców) pozostają pod opieką nauczyciela na sali gimnastycznej, boisku lub w szczególnych przypadkach w świetlicy. Na pisemną prośbę rodziców uczeń może nie uczestniczyć w pierwszej lub ostatniej lekcji w- f.

16. Uczniowie skarżący się na złe samopoczucie są zwolnieni z wykonywania ćwiczeń i w miarę potrzeby kierowani do pielęgniarki szkolnej.

17. Nauczyciel zobowiązany jest do powiadomienia Dyrektora szkoły o każdym poważnym wypadku.

18. Każde nieszczęśliwe zdarzenie należy odnotować w rejestrze wypadków uczniów, który znajduje się sekretariacie szkoły.

19. Podczas lekcji wychowania fizycznego uczeń nie może bez zgody nauczyciela opuszczać sali gimnastycznej lub boiska przyszkolnego.

 

 Oświadczenia świetlicy

 

Oświadczenie

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie przez moje dziecko

.......................................................................... ucznia/ uczennicy        klasy ……..

(imię i nazwisko dziecka )

 

świetlicy szkolnej o godz. ………………………………………………………………..

(godziny i ewentualnie dni samodzielnego wyjścia)

Przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu.

 

Niedrzwica Duża, dnia …………………………         ……………………………………

                                                                      (czytelny podpis rodzica)

  

Wzór rejestru dzieci niezapisanych do świetlicy

 Data   Godziny      Imię i nazwisko         Klasa                      Powód                            Podpis

przebywania      dziecka                                                                                     n-la/rodz.

 

 

 

 

 

 

 

KARTA WYCIECZKI (IMPREZY)

Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trasa wycieczki (imprezy)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Termin ........................................................... ilość dni ................ klasa/grupa ..................

Liczba uczestników..................................................................................................................

Kierownik (imię i nazwisko) .................................................................................................

Liczba opiekunów .................................................................................................................

Środek lokomocji ...................................................................................................................

OŚWIADCZENIE

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.

Opiekunowie wycieczki (imprezy)                                        Kierownik wycieczki (imprezy)

(imiona i nazwiska oraz podpisy)

………………………………………….                                 ………………………………………

…………………………………………                                                          (podpis)

…………………………………………

HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY)

 

Data i godz. wyjazdu

 

Ilość km

 

Miejscowość

 

Program

Adres punktu

noclegowego

i żywieniowego

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam                                                                                   ……………………………………….

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

 

 

ZGODA RODZICÓW

Wyrażam zgodę (nie wyrażam zgody)* na uczestnictwo mojego dziecka .…………………………………………

(imię i nazwisko) ucznia (uczennicy)* klasy ………….. w (ilość dni) wycieczce ……………………………………………………………….

Odbędzie się ona w dn.…………………………..

Całkowity koszt wycieczki …………………………………………………….

Niniejszym zobowiązuje się do wpłacenia w/w sumy do …………. (termin)

Jednocześnie zobowiązuję się do pokrycia kosztów ewentualnych zniszczeń dokonanych przez moje dziecko wynikających z nieprzestrzegania przepisów.

Informuję, że moje dziecko jest uczulone na:

¨ leki ……………………………………...……………………….……….,

¨ ugryzienia owadów ……………………………………..………….……,

¨ inne …………………………………………………...…………………. .

Ponadto przyjmuje leki  i jest chore na: ……………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.

PESEL dziecka: ……………………………

Niedrzwica Duża, ………… roku

...........................................................................

(czytelny podpis rodzica)

* niepotrzebne skreślić

……………………………………………………………………………………………………………….

ZGODA RODZICÓW

 

Wyrażam zgodę (nie wyrażam zgody)* na uczestnictwo mojego dziecka .…………………………………………

(imię i nazwisko) ucznia (uczennicy)* klasy ………….. w (ilość dni) wycieczce ……………………………………………………………….

Odbędzie się ona w dn.…………………………..

Całkowity koszt wycieczki …………………………………………………….

Niniejszym zobowiązuje się do wpłacenia w/w sumy do …………. (termin)

Jednocześnie zobowiązuję się do pokrycia kosztów ewentualnych zniszczeń dokonanych przez moje dziecko wynikających z nieprzestrzegania przepisów.

Informuję, że moje dziecko jest uczulone na:

¨ leki ……………………………………...……………………….……….,

¨ ugryzienia owadów ……………………………………..………….……,

¨ inne …………………………………………………...…………………. .

Ponadto przyjmuje leki  i jest chore na: ……………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.

PESEL dziecka: ……………………………

 

Niedrzwica Duża, ………… roku

...........................................................................

(czytelny podpis rodzica)

* niepotrzebne skreślić

 

XXVII. Opis metod i wykaz narzędzi wykorzystywanych w procesie działania,

które jest przedmiotem procedury oraz wykaz powstałej dokumentacji

w wyniku stosowania tej procedury.

 

1. Wzory dokumentów i oświadczeń.

 

XXVIII. Sposób prezentacji

 

1. Zapoznanie rodziców na zebraniach.

2. Zapoznanie uczniów na lekcjach wychowawczych.

3. Opublikowanie na szkolnej stronie internetowej: www.spniedrzwicad.h2.pl

4. Umieszczenie w szkolnej bibliotece

.

XXIX. Ewaluacja rozwiązań proceduralnych

 

1. Monitorowanie prawidłowej realizacji procedur.

2. Dwukrotne w ciągu roku szkolnego przeprowadzenie kontroli stanu bezpieczeństwa .

 

XXX. Tryb wprowadzania zmian

 

1. Zgłoszenie uwag Komisji do tworzenia i nowelizacji dokumentacji szkolnej.

2. Posiedzenie komisji – dyskusja.

3. Zatwierdzenie dokumentu przez Radę Pedagogiczną – wprowadzenie w życie.

 

 
e-Dziennik
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 65 gości