załącznik do Statutu

 ZAŁĄCZNIK NR 1  DO UCHWAŁY NR …./2016/20167

RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W NIEDRZWICY DUŻEJ

W SPRAWIE NOWELIZACJI STATUTU

z dn. 29.08.2016r.

Podstawy prawne statutu:

Wpisano: ustawa z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 668)

                                                                            §11

Uchylono zdanie:  W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 - w szkołach podstawowych, w których utworzony będzie więcej niż jeden oddział klasy pierwszej, dzieci będą dobierane do poszczególnych oddziałów klasy I według wieku, począwszy od najmłodszych.
Od 1 września 2014 r.:

  • obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r.;
  • spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców (wniosek rodziców);


Od 1 września 2015 r.:

  • obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2008 r., które rok wcześniej nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego, oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).

Dodano zdanie: Zasady naboru do szkoły zgodnie z rozporządzeniem.

§ 18

Uchylono pkt. 2 :  W klasie I szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna śródroczna   i roczna oraz bieżąca jest oceną opisową, dotyczy również j. angielskiego i zajęć komputerowych.

Ocena bieżąca eksponuje osiągnięcia indywidualne dziecka, bez porównywania go z innymi. Uwzględnia wysiłek ucznia, wskazuje dobre i słabe strony pracy i sposoby poprawy. Ocena bieżąca może być ustna /pochwała, rozmowa/ lub pisemna /spostrzeżenia zapisywane są w dziennikach, zeszycie, w karcie szkolnych osiągnięć ucznia lub zeszycie obserwacji/.

Stosuje się określenia:

Doskonale –uczeń w pełni opanował wiadomości i umiejętności, szybko  i sprawnie rozwiązuje zadania wszystkie zadania

Brawo - uczeń w pełni opanował wiadomości i umiejętności

Dobrze - uczeń opanował wiadomości i umiejętności

Pracuj uważniej - uczeń częściowo opanował wiadomości i umiejętności

Musisz jeszcze popracować – uczeń  nie opanował wiadomości i umiejętności

Oraz znaki:

w pełni opanował wiadomości i umiejętności

/   częściowoopanował wiadomości i umiejętności

-   nie opanował wiadomości i umiejętności

Punkt 2a otrzymał brzmienie:  W klasach I, II i III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową.

     Ocena bieżąca eksponuje osiągnięcia indywidualne dziecka, bez porównywania go z innymi. Uwzględnia wysiłek ucznia, wskazuje dobre i słabe strony pracy i sposoby poprawy. Ocena bieżąca może być ustna /pochwała, rozmowa/ lub pisemna /spostrzeżenia zapisywane są w dziennikach, zeszycie, w karcie szkolnych osiągnięć ucznia lub zeszycie obserwacji/.

 Zaś oceny bieżące ustala się za pomocą punktów od 1 – 6:

  6 punktów, spełnia kryterium na 5 punktów i rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności

  5 punktów,  gdy uczeń  opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności;

  4 punkty, gdy opanowane wiadomości i umiejętności nie są pełne, ale pozwalają na dalsze opanowywanie treści;

  3 punkty, gdy uczeń opanował podstawowy zakres wiadomości i umiejętności, sprawiający kłopoty w przyswajaniu trudniejszych treści;

  2 punkty, gdy opanowane wiadomości i umiejętności są niewielkie i utrudniają dalsze kształcenie;

  1 punkt , gdy wiadomości i umiejętności nie są opanowane, uczeń nie radzi sobie z zadaniami nawet z pomocą nauczyciela.

Punkt 2b w części dotyczącej oceniania ze sprawdzianów i prac pisemnych zamiast:

 Ocena prac pisemnych i sprawdzianów:

Poziom I – 60-51,5 pkt (100-86%)

Poziom II – 51-42,5 pkt (85-71%)

Poziom III – 42-30 pkt (70 – 51%)

Poziom IV – 29,5-31 pkt (50 – 31%)                        

   Poziom V – 18-0 pkt (30 - 0%)

 otrzymał brzmienie:

Ocena prac pisemnych i sprawdzianów:

Punktów 6 – 100 – 95%

Punktów 5 –  94 -86%

Punktów 4 –  85-71%

Punktów 3 – 70 – 51%

Punktów 2–  50 – 31%                       

   Punktów 1 –  30 - 0%

§ 20

Zmieniono punkt 24.4 Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.

Skreślono zapis w w/w punkcie: Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

Usunięto w pkt. 26.1b Jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w $24

& 24

Uchylony w całości.

&25

       Punkt 1: W szkole zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września z wyjątkiem soboty, a kończą w ostatni piątek  czerwca.

 

 zmienia brzmienie: W szkole zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września z wyjątkiem soboty, a kończą w pierwszy piątek  przypadający po 20 czerwca.

&27

W punkcie pkt.6 usunięto słowo: sprawdzianu.

 

&28

 

      Dodano: Dyrektor może rozdysponować w ramach zadań statutowych zajęcia:

·        z uczniami mającymi trudności w nauce (np. zajęcia wyrównawcze),

·        z uczniami zdolnymi, rozwijające ich zainteresowania (np. kółka zainteresowań, dodatkowe zajęcia sportowe),

·        specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne i inne terapeutyczne).

·        zajęcia opiekuńczo-wychowawcze..

Zajęcia te nie będą wliczane do nauczycielskiego pensum, nie będą też wiązały się z koniecznością zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, które przysługiwałoby z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych. Czas pracy nauczyciela wynosi 40h.

                                                                 &30

        Dodano w pkt.7: wypożyczanie bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych.

&44

W pkt. 2 dodano zdanie: Do szkoły mogą zostać zapisane dzieci 6-letnie, pod warunkiem, że uczęszczały do przedszkola, jeśli taka będzie wola ich rodziców ( po złożeniu stosownego wniosku).

 

Dodano punkt 10: Zgłaszanie i rozwiązywanie problemów  odbywa się wg kolejności: wychowawca, pedagog szkolny, dyrekcja. Szczególny nacisk należy położyć na to, że rodzicom nie wolno dyscyplinować innych uczniów.

 

&46

W punkcie 12c dodano : spodniach oraz sportowych spodenkach.

Dodano punkt 12d. Nieprzestrzeganie w/w zasad skutkować będzie obniżeniem oceny z zachowania.

 
e-Dziennik
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości