Misja Szkoły

KONCEPCJA PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Bohaterów 7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty

w Niedrzwicy Dużej

na lata szkolne 2016-2021

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r.nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )

2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej  wychowania   przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17).

3. Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. ( Dz. U. z 2006r.nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

4. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.

5. Statut Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej.

6. Program wychowawczy szkoły.

7. Program profilaktyczny  szkoły.

MISJA

„Dziecko jest wspólnym dobrem rodziców i szkoły”-

Naszym zadaniem jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego. Jednocześnie wychowujemy je do szacunku, współpracy i otwartości wobec innych narodów. Kształtujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o środowisko, w którym żyje.

   Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach:

Zarządzanie i organizacja

1/ Kontynuowanie starań dotyczących rozbudowy budynku szkoły,

2/ Zagospodarowanie terenów zielonych za szkołą, podjęcie działań dotyczących poprawy bazy lekkoatletycznej,

3/ Ścisła współpraca z Radą Rodziców i Radą Gminy

4/ Dalsze doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy

5/ Podjęcie działań dotyczących wprowadzenia programów multimedialnych usprawniających prace szkoły

6/ Mobilizacja większej ilości rodziców do pracy na rzecz szkoły

7/ Pozyskiwanie sponsorów na bieżące potrzeby szkoły

8/ Wymiana pozostałej części starych grzejników i pionów c.o.

9/Odgrzybienie i izolacja części podziemnej budynku szkoły,

10/ Malowanie ścian i odnawianie podłóg  w miarę potrzeb.

11/ Modernizacja i doposażanie pracowni szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, mebli i niezbędnego wyposażenia placówki

12/ Realizacja Programu Rządowego „Szklanka mleka” oraz „Owoce w szkole”.

13/ Zapewnienie uczniom ciepłego posiłku.

14/ Współpraca z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym /OPS, GOKSiR, Parafia, Policja,   Poradniami Psychlogiczno- Pedagogicznymi, Stowarzyszeniami, Klubami Sportowymi, Fundacjami/

15/ Organizacja nadzoru pedagogicznego.

16/ Zapoznawanie uczniów i rodziców z ważnymi dokumentami szkoły.

 

Wychowanie i opieka

1/Organizacja opieki w czasie wolnym-opieka świetlicowa.

2/Diagnoza sytuacji materialnej i potrzeb wychowawczych uczniów.

3/Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i rodziców.

4/Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach.

5/Prowadzenie kółek i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów.

6/Opieka logopedyczna i pedagogiczna uczniów .

7/Diagnoza i monitoring obowiązku szkolnego.

8/Organizacja udziału dzieci w konkursach na różnych szczeblach.

9/Realizacja działań wynikających z programu wychowawczego szkoły i z zakresu profilaktyki.

Kształcenie

1/ Zwiększenie nacisku na pracę z uczniem zdolnym celem maksymalnego wykorzystania posiadanego potencjału.

2/Zwrócenie baczniejszej uwagi na dobór form i metod pracy podnoszących atrakcyjność prowadzonych zajęć i podwyższających jakość kształcenia.

3/Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów.

4/Wdrażanie do samorządności poprzez działania Samorządu i Samorządziku.

5/Badanie i analizowanie osiągnięć uczniów, formułowanie i wdrażanie wniosków oraz działań przyczyniających się do poprawy wyników kształcenia.

6/Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania sportowe oraz realizację zadań promujących zdrowie.

7/Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

8/Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów przez indywidualizację procesu nauczania.

9/Organizowanie i realizacja procesów edukacyjnych w oparciu o współpracę nauczycieli w ramach spotkań zespołów przedmiotowych.

 
e-Dziennik
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości