Regulamin biblioteki

 

Regulamin

  1. Z księgozbioru biblioteki szkolnej korzystać mogą wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
  2. Biblioteka otwarta jest wg harmonogramu umieszczonego w korytarzu.
  3. Czytelnik wypożycza książki osobiście.
  4. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres dwóch tygodni.
  5. Po upływie terminu czytelnik jest zobowiązany zgłosić się po prolongatę (przedłużyć czas zwrotu książki).
  6. Przy wypożyczeniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich bibliotekarza.
  7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik jest zobowiązany zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
  8. Wszystkie wypożyczone przez czytelników książki powinny być zwrócone na trzy tygodnie przed końcem roku szkolnego.
  9. W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz picia napojów i spożywania posiłków.
  10. Wszystkich czytelników zobowiązuje się do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki oraz do kulturalnego zachowywania się.

 

 

Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowego podręcznika dla uczniów

Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej

Publikujemy regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników,  z których korzystać będą w roku szkolnym 2014/15 uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej. Prosimy o uważne zapoznanie się z nim zainteresowanych rodziców.

Regulamin korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych

1.            Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe stanowią własność Szkoły.

2.            Podręczniki, materiały edukacyjne winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

3.            Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę            w klasie I w roku 2014/2015 lub później.

4.            W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników, zgodnie z wytycznymi MEN.

5.            Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub nieumyślne spowodowanie innej wady fizycznej, która pomniejsza wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwia ich wykorzystanie.

6.            W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.

7.            W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).

8.            W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

9.            Dla każdego oddziału klasowego przypada dwa dodatkowe komplety podręczników (materiałów edukacyjnych). Z jednego z nich korzysta nauczyciel.

10.          Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego w pierwszym tygodniu nauki (pierwszej części). Wychowawca klasy pobiera z biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy, przekazuje je uczniom odbierając podpisane przez rodzica oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami korzystania przez uczniów z podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczanych przez szkołę.

11.          Podręczniki są wypożyczane na okres jednego roku szkolnego  wyłączeniem wakacji.

12.          Termin zwrotu podręcznika mija w środę w ostatnim tygodniu nauki (ostatniej części).

13.          Wypożyczanie podręcznika i jego zwrot są odnotowywane przez bibliotekarza.

14.          Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (obłożenie, nie pisanie wewnątrz).

15.          Uczniowie i rodzice są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

16.          Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest dyrektor Szkoły.

17.          Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014r.

Podstawa Prawna:  Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.

 
e-Dziennik
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 55 gości