Nowości

1%podatku

Drodzy Rodzice !

W ramach akcji Twoja Szkoła organizowanej przez fundację ROSA, pragniemy Państwa zachęcić do przekazania 1% podatku na rzecz naszej szkoły. 

Zgromadzone środki zostaną między innymi spożytkowane na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, jakże niezbędnego do zagwarantowania dzieciom edukacji na najwyższym poziomie. 
Każda szkoła oznaczona jest specjalnym identyfikatorem ( 127813), dzięki czemu możliwe jest przekazanie darowizny konkretnej placówce szkolnej, w szczególności tej w której uczą się Państwa dzieci. 
Informacje o akcji Twoja Szkoła oraz sposobie wypełniania deklaracji można znaleźć pod adresem: na stronie fundacji http://www.fundacjarosa.pl/1_procent_podatku.html 
Wpisujemy nazwę OPP FUNDACJA ROSA numer KRS 0000207472 , kwotę jaką przekazujemy naszej szkole i numer identyfikacyjny naszej szkoły 127813

Prosimy uzupełnić formularz PIT według poniższego wzoru:

46cc217de7550234e7bd3e9a87a7207d

  Z góry dziękujemy za każdą przekazaną kwotę !


 

 

startowa_ogłoszenia

 

 

Ogłoszenie dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego-patrz nowa strona szkoły

 

Adres nowej strony ma nową domenę   www.sp.niedrzwicaduza.pl
 

 

Wyprawka klas pierwszych... czytaj więcej

Informacja - PODRĘCZNIKI

Wniosek o przyjęcie do szkoły

 

 

nowości_dla rodziców

 

UWAGA RODZICE UCZNIÓW PRZYSZŁYCH  KLAS  PIERWSZYCH!

 Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Dużej przyjmuje zapisy uczniów do klasy I na rok szkolny 2018/2019

 Wnioski o przyjęcie do szkoły należy składać w sekretariacie  od 5 marca 2018r. do 14 marca 2018r.

 Przy zapisie należy okazać  do wglądu dokument potwierdzający dane dziecka (np. akt urodzenia).
  Rekrutacja zostanie dokonana zgodnie z obowiązującym prawem i Zarządzeniem nr 7/2018 Wójta Gminy Niedrzwica Duża z dn. 30.01.2018r.
 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 15 marca 2018r. o godz. 14.00.
  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 16 marca 2018r. do 22 marca 2018r. do godz. 15.00.
 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 23 marca 2018r. godz. 14.00.
 

 Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

  - złożenie wniosku: od 4 kwietnia 2018r. do 10 kwietnia 2018r.
  - podanie listy kandydatów: 11 kwietnia 2018r. godz. 14.00
  - potwierdzenie woli przyjęcia: od 12.kwietnia 2018r. do 13 kwietnia 2018r.
 - podanie listy: 16 kwietnia 2018r.

 Zwracamy się z prośbą do Rodziców, aby w specyficznych przypadkach przy zapisie   do szkoły udzielali informacji na temat dojrzałości szkolnej dziecka lub posiadanych przez   nie opinii czy orzeczeń. Wszelkie uwagi i umotywowane sugestie dotyczące zapisu dzieci do jednej klasy ( np. wspólne dowożenie do szkoły, odbiór przez jednego z rodziców) prosimy składać na piśmie do Dyrektora szkoły.                                      

 Podanie do wiadomości list uczniów z podziałem na klasy wraz z przydziałem wychowawstw nastąpi 22 sierpnia 2018r.

Kwestionariusz i oświadczenie - pobierz

 

 

 

 Grupowe ubezpieczenie szkolne Edu Plus

W tym roku szkolnym uczniowie zostaną objęci ubezpieczeniem grupowym w firmie InterRisk Vienna Insurance Group.

Składka wynosi 40 zł/os.

      ogólne warunki ubezpieczenia ... czytaj więcej

 ZAKRES UBEZPIECZENIA

OPCJA UBEZPIECZENIA

SUMA UBEZPIECZENIA

OPCJA PODSTAWOWA

 20 000,00 zł

ROZSZERZENIE ZAKRESU WYBRANEJ WYŻEJ OPCJI UBEZPIECZENIA O OPCJE DODATKOWE:

SUMA UBEZPIECZENIA

opcja Dodatkowa D1 – śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

  5 000,00 zł

opcja Dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

  3 000,00 zł

opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu  w wyniku nieszczęśliwego wypadku

  3 000,00 zł

opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu  w wyniku choroby

  3 000,00 zł

opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

  10 000,00 zł

opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

  5 000,00 zł

ŁĄCZNA SKŁADKA ZA OSOBĘ (PLN)

(bez rozszerzenia o wyczynowe uprawianie sportu)

40,00 zł

 

 

Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowego podręcznika dla uczniów

Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej

Publikujemy regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników,  z których korzystać będą w roku szkolnym 2014/15 uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej. Prosimy o uważne zapoznanie się z nim zainteresowanych rodziców.

Regulamin będzie dostępny również w zakładce _BIBLIOTEKA

Regulamin korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych

1.            Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe stanowią własność Szkoły.

2.            Podręczniki, materiały edukacyjne winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

3.            Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę            w klasie I w roku 2014/2015 lub później.

4.            W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników, zgodnie z wytycznymi MEN.

5.            Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub nieumyślne spowodowanie innej wady fizycznej, która pomniejsza wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwia ich wykorzystanie.

6.            W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.

7.            W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).

8.            W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

9.            Dla każdego oddziału klasowego przypada dwa dodatkowe komplety podręczników (materiałów edukacyjnych). Z jednego z nich korzysta nauczyciel.

10.          Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego w pierwszym tygodniu nauki (pierwszej części). Wychowawca klasy pobiera z biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy, przekazuje je uczniom odbierając podpisane przez rodzica oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami korzystania przez uczniów z podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczanych przez szkołę.

11.          Podręczniki są wypożyczane na okres jednego roku szkolnego  wyłączeniem wakacji.

12.          Termin zwrotu podręcznika mija w środę w ostatnim tygodniu nauki (ostatniej części).

13.          Wypożyczanie podręcznika i jego zwrot są odnotowywane przez bibliotekarza.

14.          Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (obłożenie, nie pisanie wewnątrz).

15.          Uczniowie i rodzice są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

16.          Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest dyrektor Szkoły.

17.          Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014r.

Podstawa Prawna:  Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.

                                       

         

 

"FESTA" zaprasza!

            Zespół tańca „FESTA", działający przy Szkole Podstawowej w Niedrzwicy Dużej, zaprasza wszystkie chętne dzieci, chcące rozwijać swoje umiejętności taneczne i wokalne,

do udziału w zajęciach. W repertuarze zespołu są zarówno zabawy i tańce ludowe, jak i estradowe.

            Dodatkową ofertą jest taniec narodowy w formie towarzyskiej, który daje parom tanecznym możliwość wyjazdów i udziału w regionalnych oraz ogólnopolskich konkursach. Nasi tancerze osiągają na tym polu znaczące sukcesy w poszczególnych kategoriach.

Podczas prób gwarantujemy przyjazną i sympatyczną atmosferę.

            Zajęcia taneczne odbywają się w szkole (mała sala gimnastyczna), w każdy poniedziałek i czwartek, wg następującego porządku:

15.45 - 16.30 grupa najmłodsza (w tym nowo zapisani uczniowie)

16.30 - 17.30 grupa średnia

17.30 - 18.45 grupa starsza

                                                      18.45 – 19.10 pary towarzyskie

Zapisy u instruktorki zespołu, p. Karoliny Madejczyk przed zajęciami.

                                                                                                                 ZAPRASZAMY!

Lubelski Kurator Oświaty p. Teresa Misiuk w swoim liście skierowanym do szkół pisze:

Gra Blue Whale Challenge (NIEBIESKI WIELORYB) „powstała i jest popularna wśród dzieci i młodzieży w Rosji, a dotarła także do Polski. Polega ona na tym, że uczestnicy gry rejestrują się na stronie internetowej, podając pełne dane osobowe, w tym swój numer telefonu,  na który następnie otrzymują zadania do wykonania. Codziennie przez 50 dni otrzymują jedno ustalone zadanie, które polega m.in. na samookaleczaniu (wycięcie żyletką określonych znaków na nogach czy rękach), oglądaniu w Internecie filmów z treściami sadystycznymi czy też wykonywaniu innych niebezpiecznych zadań, zlecanych przez tzw. opiekunów. W ostatnim, pięćdziesiątym dniu, uczestnik otrzymuje zadanie skoku z wysokiego budynku i odebrania sobie tym samym życia. W Rosji i na Ukrainie w ostatnim czasie samobójstwo w tych okolicznościach popełniło (jak podają różne źródła) blisko 200 dzieci. Niestety, można spodziewać się, iż gra będzie docierać do coraz większej liczby dzieci również w Polsce, które są podatne na tego rodzaju manipulacje.”

 

W związku z powyższym prosimy Państwa o zastosowanie się do zasad bezpieczeństwa, jakie zostały zawarte w broszurze „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie- reagowanie. Gry komputerowe.” Są to:

1. Określ zasady dotyczące czasu, jaki Twoje dziecko może przeznaczyć na gry komputerowe.

2. Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.

3. Zainteresuj się, w co gra Twoje dziecko i czy gra jest dla odpowiednia.

4. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź czego można się z nich nauczyć.

5. Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może Ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.

6. Zwróć uwagę, czy w zachowaniu Twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.

7. Upewnij się, że Twoje dziecko  z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.

8. Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.

9. Pamiętaj, że istnieją minigry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.

10. Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami. Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera Twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.  

 

Więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w Internecie:

www.dyzurnet.pl

www.ore.edu.pl

www.akademia.nask.pl

www.kursor.edukator.pl

www.safeinternet.pl

www.bezpiecznyinternet.edu.pl

www.plikifolder.pl

 

800 100 100 – porady  i wskazówki, bezpłatna i anonimowa pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów)

800 12 12 12    - Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka

 

Rekrutacja

UWAGA RODZICE UCZNIÓW

PRZYSZŁYCH  KLAS  PIERWSZYCH!

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Niedrzwica Duża z dnia 29.01.2016r.

ustalam harmonogram  czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym

w Szkole Podstawowej w Niedrzwicy Dużej

na rok szkolny 2016/2017:

1. Złożenie wniosku w sekretariacie o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 1 marca 2016r. do dnia 31 marca 2016r. do godz. 13.00.

2. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – dnia 27 kwietnia 2016r. godz. 12.00.

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- od dnia 2 maja 2016r. do dnia 6 maja 2016r. do godz. 15.00.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – dnia 9 maja 2016r. godz. 12.00.

5. Postępowanie uzupełniające od dnia 10 maja 2016r. do dnia 21 czerwca 2016r. do godz. 12.00.

6. Podanie do wiadomości list uczniów z podziałem na klasy wraz z przydziałem wychowawstw – dnia 22 sierpnia 2016r.

Przy zapisie należy okazać  do wglądu dokument potwierdzający dane dziecka (akt urodzenia).

Zwracamy się z prośbą do Rodziców, aby w specyficznych przypadkach przy zapisie  do szkoły, udzielali informacji na temat dojrzałości szkolnej dziecka lub posiadanych  przez nie opinii czy  orzeczeń.

Wszelkie uwagi i umotywowane sugestie dotyczące zapisu dzieci do jednej klasy (np. wspólne dowożenie do szkoły, odbiór przez jednego z rodziców), prosimy składać na piśmie do Dyrektora szkoły.

 

Rada Rodziców -wpłaty

Wpłaty  na Radę Rodziców za rok szkolny 2018/2019

wg ilości uczniów w klasach

  stan na 19 czerwca 2019 r.

 

Lp.

klasa

Liczba uczniów

Ilość wpłat

1

I a

18

14

2

I b

17

8

3

I c

18

15

4

II a

22

20

5

II b

24

20

6

II c

24

14

7

III a

22

16

8

III b

22

15

9

IV a

24

13

10

IV b

24

19

11

IV c

24

11

12

V a

24

12

13

V b

24

11

14

Vc

24

13

15

VI a

17

3

16

VI b

13

6

17

VI c

20

11

18

VII a

19

8

19

VII b

19

7

20

VIII a

19

10

21

VIII b

19

7

22

VIII c

18

13

23

IIIaOG

25

7

24

IIIbOG

27

10

Razem:

   507  283